12838562__1_

POTŘEBUJÍ MUŽI DULY?

Autor: kolektiv autorů

Duly jsou, jak známo, profesionální průvodkyně při porodu, které rodící ženě poskytují všestrannou psychickou a sociální podporu. Jejich podpora zároveň směřuje i k otcům, přičemž platí, že duly svým působením rozhodně nechtějí roli mužů při porodu snižovat, nýbrž naopak posílit a zprostředkovat jim lepší porodní zážitek. S dulou se otec při porodu nikdy neocitne v zavazující roli hlavního pečovatele o rodící ženu. Duly svou přítomností potvrzují otcovo právo a potřebu být přítomen narození vlastního dítěte a posilují muže v odhodlání prožít se ženou porod aktivně a přitom vycházet vstříc všem jejím potřebám.

Nemocniční porodní oddělení bývá pro novopečené otce zvláštním místem s neznámými pachy, obrazy a zvuky, k  nimž patří i křik rodiček. Asi nejvíce bývají stresováni pohledem na vlastní ženu, jak rodí. Vidí před sebou milovanou bytost prožívající zjevnou bolest a strach, vydávající nezvyklé zvuky. Poprvé možná spatří i její tělesné tekutiny. Pohled na rodičku měnící se v závislosti na postupu porodu může být pro nové otce nesmírně stresující, stejně jako mnohdy dramatické změny v jejím chování  střídavě může být zmožená či zoufalá, může se dokonce chovat i nepřátelsky. Muži řeší dilema, kam si stoupnout, co dělat, jak moc a jakým způsobem se ženy dotýkat a kolik lásky jí projevovat před cizími lidmi. Pocit přímé zodpovědnosti za ženino zvládání porodu a v některých případech i zodpovědnost za důležitá rozhodnutí ohledně porodnické péče dále přispívají k mužovu stresu.

Z dostupných informací i z autentických zkušeností mužů vyplývá, že v současné době se toho od mužů při porodu očekává až příliš mnoho. Otcové totiž nemohou být objektivní a stát nad věcí: v sázce je toho příliš. Prožívají velké očekávání a vzrušení spolu s obavami a úzkostí z  neznáma i z případného nebezpečí. Ať jsou otcovy zkušenosti s porodem sebevětší, nikdy si nemůže uchovat tolik citového odstupu, aby v těchto intenzivních okamžicích mohl uspokojovat své i ženiny emocionální potřeby zároveň.

Otcova přítomnost přitom bývá zapotřebí: matka potřebuje vědět, že je tady, že je s ní a má ji rád. Že se o ni zajímá, reaguje na její chování a cítí zodpovědnost za své dítě. Jeho přítomnost je důležitá pro citovou vazbu mezi partnery, pro jejich vzájemný vztah a pro vztah k dítěti.

 

JAK OTCOVÉ PROŽÍVAJÍ POROD

Současní rodiče mohou na porod slýchat protichůdné a mnohdy i matoucí názory. Na jedné straně stojí potřeba spolupráce a pomoci ostatních („můžeme využít pomoci dalších lidí“), na druhé lze vidět i čirý individualismus („zvládneme to sami“). Zdůrazňování významu přítomnosti otce u porodu pro její četné pozitivní účinky na partnerský vztah a na vztah otce s dítětem vedlo mnohé muže k výrokům typu: „Já to dokážu. Jedeme v tom spolu. Ona mě potřebuje. Naučil jsem se, jak jí pomáhat. Nikoho dalšího už nepotřebujeme.“  Ženy pak s přesvědčením říkají, že jedinou osobou, o kterou se chtějí opřít, je jejich muž.

Za těmito slovy mnohdy stojí obava, kterou naznačil jeden tatínek slovy: „Myslíte, že na to nejsem dost dobrý?“ Žena v takovém případě říká: „Mě bude podporovat můj muž“, s obavou, že kdyby navrhla přítomnost duly, mohla by se svého partnera dotknout nebo by mohl být při porodu zatlačen do pozadí a cítit se přehlížený. Ženy se někdy mohou také bát, aby se otec nezajímal o miminko méně, kdyby za porod plně nezodpovídal. Muži vyjadřují obavy, aby neztratili tvář, nebyli méně užiteční nebo aby nezklamali, pokud by nebyli považováni za hlavní ženinu oporu.

Je však důležité si uvědomit, že každý muž a každá žena k porodu přichází se svou vlastní jedinečnou životní minulostí a že porod v každém z nich vyvolá jiné pocity a reakce. Ty je mohou překvapit navzájem, ale mohou jimi překvapit i sami sebe. Následující otcovská výpověď dokresluje problémy a složitou situaci otců u porodu: „Muž toho při porodu může dát své ženě hodně, jenže ona v téhle situaci potřebuje a zasluhuje podporu, přízeň a utěšování v nekonečné míře. Potřebuje to ode mě, ale určitě také od nějaké příjemné zkušené ženy. Já osobně jsem věděl jsem, že jsem pro svou ženu hodně užitečný, ale zároveň jsem byl moc rád, že nám naše dula pomáhá. Cítil jsem se tak volněji. Nakonec jsme Sally pomáhali já, dvě duly a jedna porodní asistentka. Vzhledem k tomu, co všechno se dělo a jak dlouho porod trval, užiteční jsme byli všichni. Bylo to týmové snažení. Když jsem viděl, co Sally prožívá, chtěl jsem, aby měla co nejvíc pomoci. Byl jsem ohromen a nadšen vytrvalostí mé ženy i všech, kdo jí pomáhali. Po celou dobu jsem se cítil zapojený a uznávaný. Věděl jsem, že hraju důležitou roli pro Sally i pro našeho syna. Jsme si vědomi, že by za jiných okolností, bez tohoto typu podpory nebo bez dostatečně trpělivých zdravotníků, mohl být Sallyin porod veden i úplně jinak.“

 

OTCOVÉ A DULY – DVĚ ROZDÍLNÉ ROLE

Naskýtá se otázka, zda může otec fungovat jako dula. Koneckonců svou ženu miluje a hluboce mu na ní záleží. Absolvoval předporodní kurz a naučil se, jak ženě ulehčovat bolesti, a je mimořádně citlivý k jejím potřebám… Když se však porod náhle rozeběhne, většina z takových úmyslů se vytratí. Rodičům se obvykle uleví, když s nimi zůstane někdo další, kdo jim pomáhá. Z toho jasně vyplývá, že budoucí otec dulou být nemůže. Je neobvyklé, aby byl otec schopen neustále vyhodnocovat, co se s rodičkou děje, a věděl, zda je každá změna normální součástí průběhu porodu. Když dula při porodu povzbuzuje oba dva členy rodičovské dvojice, může partner více citově podporovat svou ženu a mít tak jednodušší úlohu.

V atmosféře úzkosti a napětí, jež mnohdy porod doprovází, se někteří muži chovají kontraproduktivně. Mohou například ztratit kontakt s citovým stavem matky, protože pociťují stále větší úzkost a začnou potřebovat situaci nějak kontrolovat či ovládat. Muži také mohou mít obavy, aby podali dobrý výkon, mohou být hyperaktivní, neustále mluvit nebo naopak jednat příliš pasivně. Cokoliv z toho může být pravým opakem ženiných potřeb. Dula v takových situacích partnerovi pomáhá lépe se dostat do souladu s matčinými potřebami. S postupem porodu i otcové, kteří už s porodem mají zkušenost a absolvovali předporodní kurz, začínají z porodního sálu na delší dobu odcházet, protože potřebují přestávku (dojít si na kávu, někam zatelefonovat, apod.). I ti, kteří zůstanou, se kvůli vzrůstajícím obavám mohou od ženy fyzicky oddalovat. Někdy se maminky kvůli takovému chování podvědomě cítí zklamané nebo se zlobí. I ony byly totiž přivedeny k představě, že jejich partner zvládne všechno. Když je u porodu dula k dispozici oběma partnerům, každý z nich může svůj úkol plnit snadněji: matka se může poddat porodu a žádat o to, co potřebuje. Otec poskytuje podporu, jak nejlépe umí, ale jen způsobem, který mu odpovídá a je mu příjemný, aniž by pro svůj „výkon“ mohl ztratit tvář.

Dula musí neustále citlivě reagovat na vztah mezi rodičovskou dvojicí. Když všechno dobře postupuje a jejich komunikace je úspěšná, drží se stranou. Je sice přítomná, ale v pozadí. Pomáhá také tatínkovi vhodně se zapojit, například tím, že mu ukáže, jak ženě masírovat záda.

Častokrát se stane, že pomoc duly na chvíli potřebuje některý jiný člen rodiny více než matka. Slyšeli jsme o případu, kdy si rodiče vedli docela dobře, ale přítomná tchyně se náhle zhroutila, protože při prvním porodu se dvojici narodilo mrtvé miminko. V té chvíli bylo nejdůležitější, aby se dula postarala o tchyni a aby rodičku uchránila před dalším stresem.

Je-li otec jedinou podpůrnou osobou a nesnadno postupující porod nakonec skončí císařským řezem, může si muž myslet, že nezvládl roli kouče a svou ženu zklamal. Takový pocit neúspěchu a viny může značně narušit jeho sebevědomí. Když porod nedopadne podle očekávání, mužové i ženy někdy vinu nebo zlost podvědomě směřují proti partnerovi, anebo proti sobě.

Existuje i další potenciální nebezpečí pro partnerský vztah. Císařský řez některé otce pocitu viny nebo selhání naopak zbaví. Nemyslí si pak totiž, že by byli neschopným koučem, neboť jsou bytostně přesvědčeni, že je na vině žena – může podle nich třeba mít neadekvátní pánev. Někdy se muž na ženu zlobí, že nesplnila dobře věci, o kterých se učili v kurzu. Ve skutečnosti se však pravděpodobně jednalo o dysfunkci porodu. Takovým pocitům přitom přítomnost duly může předejít nebo jim alespoň může dát jiný rámec. Oběma rodičům dula může pomoci pochopit, proč je císařský řez nutný. Pomůže jim dívat se pozitivně na výsledek bezpečný pro jejich dítě.

K porodu dochází v kontextu probíhajícího vztahu, který bývá komplexní. Otec může podvědomě zápolit s nevyřešenými otázkami o smrtelnosti, sexualitě, otcovství, ztotožnění se s porodním procesem i s nejasnostmi ohledně své role.

Do porodní situace si partner někdy promítá množství rozdílných emocí. Role duly je naproti tomu poměrně neměnná. Porodu se účastní jen jako podpůrná, o otázkách rození dobře informovaná pomocnice. Duly si své povolání vybírají, protože chtějí ostatním ženám pomáhat, a do značné míry se do porodního procesu dovedou vžít. Během výcviku dostanou příležitost vyrovnat se s vlastními problémy ve vztahu k porodu a naučí se na rodičku nepřenášet své vlastní citové potřeby.

Zkušená dula pozná, kdy zaujmout výraznou podpůrnou roli a kdy jen tiše přihlížet, jak se žena ponořuje do svého těla a poddává se porodu. Pro dulu je snadnější než pro otce přejít z pozice rádce a člověka, který vede a navrhuje řešení, do role klidného nenápadného povzbuzovatele či, podle proměnlivých okolností porodu, do jakékoli jiné role. Takový přechod může být pro otcovo sebevědomí dost náročný. Podobně jako otec, ani dula nezastává zdravotnickou úlohu. Její zkušenosti s porodem jí však dodávají klid. Díky němu a díky svým znalostem bývá její přítomnost u porodu nesmírně přínosná. Se svojí citlivostí a schopnostmi uplatňovanými po dlouhé hodiny porodu může být prostředníkem mezi ženou či dvojicí a mezi zdravotníky. Její přítomnost úlohu otce doplňuje a umocňuje.

Rozdíl mezi rolí otce a duly může lépe objasnit analogie ze světa zdravotníků. Ti totiž běžně akceptují fakt, že lékaři nemohou objektivně léčit příslušníky vlastní rodiny. Kvůli svému silnému citovému zapojení posuzují jejich diagnózu a terapii jinak než u jiných pacientů. Otcové podporovaní dulou dostávají možnost zapojit se při porodu v takové míře a takovým způsobem, jak jim připadá správné a přirozené. Mohou lépe prožívat radost a nadšení při sledování příchodu vlastního dítěte na svět. S dulou mohou oba partneři porod lépe sdílet a vnímat jako inspirativní, dojemnou a láskyplnou událost.

 

(Zpracováno podle „Knihy o dulách“ autorů Marshalla H. Klause, Johna
H. Kennella, a Phyllise H. Klause,
kterou v ČR již také vydalo nakladatelství One Woman Press. Český překlad Vlasta Jirásková)

Zdroj:
časopis APERIO, 1/2004 - www.aperio.cz

12990150
11112922

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

Darujte tu nejjemnější dětskou kosmetiku HiPP

Přemýšlíte o pěkném, ale i praktickém dárku pro novopečenou maminku, miminko nebo kamarádku s citlivou pletí? Kosmetika HiPP patří mezi to nejkvalitnější, čím můžete dětskou i dospěláckou pokožku potěšit.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

LÁTKOVÉ PLENY - JAK VYBRAT TY PRAVÉ V RŮZNÝCH SITUACÍCH?

Rozhodli jste se svému dítěti dopřát látkové pleny? Pravděpodobně při jejich výběru přijde na pořad dne některá z těchto praktických otázek. Možná budete přemýšlet, co za plenky zvolit do šátku, nebo jak látkovat, když nemáte moc místa na sušení. Někoho zajímá, jak při látkování co nejvíce ušetřit náklady a jiný chce ušetřit vlastní práci. Určité pleny sedí drobným dětem a jiné malým „pucínkům“. Ideální typ pleny pro vás se liší v různých situacích. Na 6 typických otázek při používání látkových plen odpovídaly látkovací poradkyně a zkušené maminky z týmu Brány k dětem – největšího českého ochodu s ekologickými potřebami pro děti i celou rodinu.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

KRÁSNÝ DĚTSKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

Čekáte miminko, jste čerství rodiče nebo už máte odrostlejší dítě a přemýšlíte jaký nábytek vybrat do dětského pokoje? Kvalitní dětský dřevěný nábytek najdete v nabídce firmy Domestav s.r.o. Jedná se o českou společnost, která se specializuje na masiv a zdravé spaní. Kromě kvality nepodceňuje firma ani design, takže vaše dítě bude z nového pokojíčku určitě nadšené. Přesvědčte se sami.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359