11488786

VZTAHY DĚTÍ K RODIČŮM NELZE NAPRAVOVAT JEJICH ODEJMUTÍM !

Autor: Koordona

KOORDONA PROTI ROZHODNUTÍ SOUDCE SLÁDKA - protestní prohlášení proti dalšímu nesprávnému rozhodnutí soudce Sládka na přeložení desetileté Terezky Smutné z psychiatrické léčebny do tzv. diagnostického ústavu, kam jsou umisťovány především děti s poruchami chování, mezi něž Tereza Smutná prokazatelně nepatří. (dívka tam byla umístěna kvůli sporům svých rodičů) Koordona – Koalice organizací proti domácímu násilí, si tímto dovoluje odbornou i širší veřejnost upozornit na obecnější souvislosti tohoto a dalších podobných soudních rozhodnutí.

Odebírání dítěte do ústavní péče či jeho umístění do psychiatrické léčebny z důvodu absence vztahu k jednomu z rodičů či odmítání kontaktu s ním nemá dle našeho názoru oporu v zákoně a je v rozporu s Listinou základních práv a svobod i v České republice platnými mezinárodními dokumenty o lidských právech, zejména pak Úmluvou o právech dítěte. Každé dítě má právo na kontakt s oběma rodiči, pokud to není v rozporu s jeho zájmem. Součástí pojmu „právo“ v tomto subjektivním smyslu je ovšem i svoboda se rozhodnout toto právo nerealizovat. V případech dětí samozřejmě schopnost svobodně se rozhodnout závisí na jejich věku a rozumové vyspělosti. Posouzení důvodů, proč dítě odmítá kontakt s rodičem, však vyžaduje ze strany soudu citlivý a pečlivý přístup, který v tomto a mnoha dalších případech dle našich zkušeností nebyl a není dodržován.V této souvislosti se pak nabízí otázka, kde je ona pomyslná hranice, kdy ještě stojí za to se za pomoci odborníků pokoušet o navázání kontaktu dítěte s rodičem, kterého odmítá, a kdy již jde ve své podstatě o systémové týrání dítěte. Z našich zkušeností víme, že děti jsou často soudy a orgány sociálně právní ochrany nuceny se proti své vůli stýkat dokonce i s rodiči, kteří se před jejich zraky dopouštěli domácího násilí. Institut zákazu styku není v těchto případech prakticky vůbec využíván.  

Česká republika je mezinárodními institucemi opakovaně kritizována pro nepřiměřeně vysoký počet dětí v ústavní péči. Poukazujeme proto na fakt, že jediným legitimním důvodem odebrání dítěte z rodiny je situace, kdy je dítě osobami, které o něj pečují bezprostředně ohrožováno, týráno, zneužíváno či zanedbáváno. Legitimním důvodem odebrání dítěte nejsou dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva dokonce ani u nás časté sociální důvody (např. pokud rodina nemá kde bydlet – viz. případ Walla v. Česká republika). O to méně pak lze za důvod umístění dítěte do ústavu považovat nedostatečně rozvinutý či negativní vztah dítěte k jednomu z rodičů, jestliže druhý rodič o něj řádně pečuje.

Politickým východiskem výše zmíněného soudního rozhodnutí je zřejmě usnesení vlády České republiky č. 1108 z roku 2004, přijaté na podnět Rady vlády pro lidská práva, resp. jejího Výboru pro práva dítěte. Cílem toto usnesení je zajistit práva rodičů na styk se společnými dětmi i po rozchodu rodičovského páru. V usnesení samotném, ale především v předkládací zprávě a opatřeních, která mu pak mají následovat, se hovoří o tzv. „syndromu zavrženého rodiče“, kterým dítě „trpí“ a který se musí a má „léčit“, a to i právě odnětím dítěte rodičům a umístěním v jednom ze zařízení (předkládací zpráva z roku 2004 k usnesení č.1108: jedná se o Olivovu nadaci – tedy zařízení, kam nyní Terezu Smutnou soudce přemístil).

Tento syndrom však ani v ČR, ani nikde v Evropě jako oficiálně uznaná diagnóza neexistuje, je to pouze názor několika psychologů v cizině a nyní i v ČR. Nikde v Evropě také neexistuje žádný zákon, žádné vládní či jiné usnesení, které by děti „trpící syndromem zavrženého rodiče“ (správný překlad z angličtiny: zcizeného rodiče!) umožňovalo odebírat z rodin a umisťovat do specializovaných zařízení. Pouze Česká republika má toto vládní usnesení, které dokonce nezohledňuje ani např. případy domácího násilí. Nebezpečí uvedeného vládního usnesení spočívá v tom, že jednak umožňuje znalcům diagnostikovat u dětí neexistující syndrom, na druhé straně však neuvádí důvody, kdy dítě může svého rodiče odmítat odůvodněně (sexuální zneužívání, týrání, domácí násilí či pouhý fakt, že dítě svého rodiče vůbec nezná, tedy je zde absence jakéhokoli vztahu). Současně zde neexistuje žádné jiné vládní usnesení ani právní předpis, který by takové důvody vymezoval. Až na nejdrastičtější případy týrání to pak vede k tomu, že skutečné důvody odmítání kontaktu s rodičem nejsou soudy brány v úvahu a děti jsou ke kontaktu s rodiči donucovány. Těžko si lze představit, že v prostředí psychiatrické léčebny či ústavního zařízení dítě získá žádoucí láskyplný vztah k otci. Tento lze navázat jen postupně za pečlivého dohledu soudu a odborníků nad průběhem jednotlivých styků, někdy bohužel přes veškerou snahu vztah navázat nelze. Současně je třeba zkoumat, zda rodič projevuje opravdový zájem a využívá všech možností se s dítětem sblížit. Právo v tomto případě může zajistit jediné – samotný kontakt, nemůže už ovšem zajistit vytvoření opravdového vztahu rodiče a dítěte. Výše uvedené soudní rozhodnutí je v tomto smyslu kritizováno i odbornou veřejností jako kontraproduktivní.  

Změny Usnesení vlády č. 1108/2004 se kromě Koordony dlouhodobě snaží dosáhnout i Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen při Radě vlády pro lidská práva, v němž jsou zastoupeny/i jak ministerstva, tak neziskové organizace. 

Vyzýváme proto vládu České republiky, aby své usnesení z roku 2004 č. 1108 s okamžitou platností přehodnotila a především odstranila možnost interpretace svévolného odejmutí jinak zdravého dítěte (jak se tomu v případě Terezky Smutné stalo) a jeho umístění v diagnostických, psychiatrických a jiných institucích. Vztahy dětí k rodičům nelze napravovat tímto způsobem. Vyzýváme proto i odbornou veřejnost k dialogu o této problematice. Je třeba pracovat na komplexním a citlivém přístupu soudů a orgánů sociálně právní ochrany k dětem tak, aby byla zohledněna všechna specifika konkrétního případu a bylo možno podchytit veškeré faktory, které děti ohrožují. Nelze paušálně označit všechny děti, které odmítají svého rodiče, za zmanipulované či „trpící syndromem zavrženého rodiče“.

Organizace sjednocené v Koordoně – Koalici organizací proti domácímu násilí se tímto obracejí nejen na české státní orgány, ale budou informovat o této problematice i orgány Evropské unie. České zákonodárství se nemůže v procesu sjednocování i interpretace občanských práv natrvalo vymykat evropským standardům.

Za organizace sdružené v Koordoně – koalici organizací proti domácímu násilí (www.koordona.cz ) :

Mgr. Ing. Ivana Spoustová, AdvoCats for Women / proFem, tel. 732 732 746 (informace k případu Terezy Smutné)

Mgr. Hana Langhansová, tel. 724 975 794 (věnuje se problematice dětí v případech domácího násilí)

Marie Lienau, proFem o.p.s., tel. 224 917 224

Členské organizace:

ADRA, Pyramida pomoci a rozvoje, Hradec Králové, e-mail: pyramidahk@adra.cz

Amnesty international Česká republika, Praha, e-mail: campaigns@amnesty.cz

Česká katolická charita – projekt Magdala, Praha, e-mail: krpalkova@caritas.cz

Elektra, Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství, Praha, e-mail: info@centrumelektra.cz 

Liga lidských práv, Praha, e-mail: info@llp.cz  

Magdalenium, Brno, email: magdalenium2@volny.cz

Most k životu, Trutnov, e-mail: most.k.zivotu@volny.cz

Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ Brno, zenskaprava@nesehnuti.cz

Občanská poradna Nymburk, e-mail: poradna.nymburk@centrum.cz

Persefona, o.s., program proti domácímu násilí, e-mail: domacinasili@persefona.cz

proFem o. p. s. - konzultační středisko pro ženské projekty, e-mail: info@profem.cz

Psychosociální centrum Acorus – centrum pro pomoc obětem domácího násilí, Praha, e-mail: acorus@atlas.cz

ROSA – informační a poradenské centrum pro ženy - oběti domácího násilí, Praha, e-mail: info@rosa-os.cz

Slezská diakonie – Poradna ELPIS Ostrava, e-mail: elpis.os@slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie – Poradna ELPIS Havířév, e-mail: elpis.ha@slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie – Poradna ELPIS Třinec, e-mail: elpis.tc@slezskadiakonie.cz  

 

Zdroj:
TA gitA, 10.07.2007, www.ta-gita.cz

Azrodina_portal_250x250
11499230

Za staré mobily do jihlavské ZOO

Děti uspořily recyklací 40 bazénů vody, za odměnu jedou do ZOO Soutěžní klání základních škol z celé republiky ve sběru mobilních telefonů proběhlo pod názvem Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu. „Ze 121 škol bylo svezeno a předáno k recyklaci 9 412 kusů mobilních telefonů,“ uvedla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, společnosti, která soutěž organizuje. „Děti ekologickou likvidací mobilů pomohly uspořit vodu, která by například více než čtyřicetkrát naplnila oba bazény sportovního multifunkčního objektu Evžena Rošického v Jihlavě,“ dodala Dana Duchečková, tisková mluvčí společnosti ASEKOL.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - DÍKY RADKOVI BANGOVI A AV MEDIA

Radek Banga inspiruje mladé lidi k životu bez drog, násilí a dalších variant rizikového chování. Program Když chceš, tak to dokážeš! mělo i díky AV MEDIA v letošním školním roce možnost slyšet téměř 9 000 žáků a studentů z celé České republiky.

Zlatý Ámos 2018 & Mlékárna Valašské Meziříčí

Podporou mladých lidí se Mlékárna Valašské Meziříčí zabývá dlouhodobě. Propaguje zdravý životní styl spojený s pohybem a vyváženým stravováním. Nechyběla tedy logicky ani při podpoře prestižní ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, protože osobnost učitele považuje při výchově dětí za zcela zásadní. Svými produkty podpořila už krajové semifinále ve Zlínském kraji. Čerstvé kysané výrobky a jogurty nechyběly pak ani na celorepublikovém finále Zlatého Ámose. Voucher na zdravé a chutné produkty z Valašska si odnesl vítěz 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Zlatým Ámosem se stal David Turek ze Základní školy v České Kamenici. Lucii Bakalovou pak vybrala dětská porota jako dětskou Ámosku, ta voucher od Mlékárny Valašské Meziříčí obdržela také. Zlatého Ámose vybrala porota v čele s Janem Cimickým na základě vystoupení ve finále, které přijeli podpořit nejen jeho žáci, ale i příznivci dalších pěti finalistů. Finálové kolo moderoval známý tanečník a moderátor Jan Onder.

Bambini litera 2018. Když děti píšou pohádky

Rodí se další výjimečná pohádková knížka – výsledek již třetího ročníku soutěže pro malé spisovatele Bambini litera. Zapojit se do ní mohou žáci prvního stupně základních škol, kteří mají fantazii a chuť promítnout ji do příběhů. Co je na Bambini litera úžasné? Děti, které dosud psaly pohádky jen tak pro radost „do šuplíku“, je mohou ukázat ostatním v knížce, která se i letos objeví na předvánočním trhu.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

PODÍVEJTE SE NA VIDEOKLIP JIŽNÍ SPOJKA

Je lepší dvojka nebo trojka?

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

FIRMY MOHOU RECYKLACÍ POMOCI DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

ASEKOL ODSTARTOVAL PROJEKT VĚNUJ POČÍTAČ. Nezisková organizace ASEKOL od července spustila dlouhodobý projekt Věnuj počítač. Jde o akci na podporu sběru a recyklace počítačů a notebooků z firem po celé České republice. Firmy podle výzkumu totiž až v 80 % případů nakupují nové zařízení mnohem dříve, než staré skutečně doslouží. Tyto funkční přístroje chce ASEKOL po repasování předávat dětem z dětských domovů. Navíc zapojené firmy obdrží i certifikát společenské odpovědnosti.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05