11488786

OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ NEUBÝVÁ

Autor: (red)

Každoroční patnáctiprocentní nárůst počtu žen, které se obracejí s prosbou o pomoc na občanské sdružení ROSA, je alarmující. Od začátku roku 2007 sice platí zákon č. 135/2006 Sb., který umožňuje vykázat ze společného obydlí pachatele násilí na deset dní, k zajištění bezpečí obětí domácího násilí to však nestačí.

„Například otec, který se dopouštěl brutálního násilí na své manželce, je policií vykázán na 10 dní, ale sociální pracovnice doporučí matce co nejdříve řešit styk otce s dětmi, které navíc byly svědky násilí,“ říká ředitelka občanského sdružení ROSA Marie Vavroňová. Stejně tak je například nebezpečí vystavena žena v utajeném azylovém domě, která je obětí fyzického násilí ohrožujícího její život. Soud jí ale přikázal předávat dítě otci každý týden na návštěvu v místě společného bydliště manželů, tedy před domem, kde zůstal násilník. „Navíc je ženě soudem a Občanským sdružením na pomoc opuštěným dětem (OSPOD) doporučeno, aby matka ,dobře připravila dítě na styk s otcem‘ - to znamená, aby dítě strávilo s otcem příslušný počet hodin stanovených soudem a vytěsnilo, co vidělo, slyšelo a zažilo,“ dodává Vavroňová.
Oběti domácího násilí jsou nadále vystaveny riziku, že je násilnický partner bude sledovat a ohrožovat. Násilnický partner se v případě vykázání například nesmí přiblížit k bytu, ale nikdo mu už nezakáže dojít si do školy za dětmi, které mohou být v případě násilí mezi rodiči rovněž ohroženy - ať už psychicky, nebo fyzicky.

Právní rámec chybí

V České republice i nadále chybí právní rámec, který by zakazoval formy násilí, které bývají souhrnně označeny jako slídění (stalz king). „Patří sem opakované obtěžující telefonáty, kontroly, zastrašování, pronásledování v zaměstnání nebo třeba na ulici. Tento psychický teror se podílí na vzniku řady emočních poruch až k pocitům totální beznaděje a ochromení, které ústí k pokusům o sebevraždu či rozvinutí psychických onemocnění,“ pokračuje Vavroňová.
Podle Martiny Hronové z o. s. ROSA opakované statistiky potvrzují, že domácí násilí zažívají lidé bez ohledu na své vzdělání či sociální postavení. „Celou pětinu obětí násilí představují ženy na mateřské dovolené a velmi početná je i skupina žen vyloučených trhu práce: ženy nezaměstnané, v domácnosti a ve starobním či invalidním důchodu.“
Všechny ženy, které se staly oběťmi domácího násilí, zažívají psychické násilí; s fyzickým násilím jich má zkušenost 88 %. Psychické násilí má zpravidla podobu ponižování, zesměšňování, snižování a shazování, kontrolování a omezování. Fyzické násilí má nejčastěji podobu opakovaného fackování, bití, ran pěstmi, škrcení či zkopání. „Zarážející je, že 15,5 % žen, tedy o 4 % více než v roce předchozím, bylo bito v těhotenství, a to v naprosté většině ve druhé polovině těhotenství. Nešlo přitom jen o facky, ale i surové útoky včetně zkopání,“ říká Hronová. Celé tři čtvrtiny obětí násilí se setkávají s ekonomickou kontrolou, jako je předkládání účtenek a jejich proplácení nebo přidělování peněz. Téměř polovina obětí zažila od svého partnera také sexuální násilí.

Násilí vidí dětské oči

Děti, které žijí v rodinách, kde dochází k násilí, jsou v 94 procentech případů jeho svědky. Stávají se navíc prostředkem k manipulaci nebo získání opětovné kontroly nad obětí - matkou.
„Děti se stávají svědky nejen psychického násilí, ale i brutálních fyzických útoků na své matky,“ pokračuje Hronová. „Naprostá většina dětí - téměř devadesát procent - je svědky psychického násilí, fyzický útok na svou matku zažily dvě pětiny dětí, což je o dvacet procent více než vloni. Tyto děti v některých případech brání své matky, jindy se schovávají, některé děti přivolávají matce pomoc,“ říká Hronová.

Nepřiměřené fyzické tresty

Nejen svědky, ale i oběťmi domácího násilí je 48 procent dětí žen, které přišly hledat pomoc do občanského sdružení ROSA. Jsou psychicky týrány a fyzicky napadány ať při obraně matky, nebo přímo svým otcem. Psychicky týráno je podle výpovědí žen více než 38,7 procenta dětí. Pokud ale vezmeme v úvahu premisu WHO, že pouhá přítomnost u násilí je psychickým týráním dítěte, je psychicky týráno všech 94 procent dětí, svědků domácího násilí.
Celkem byla fyzicky týrána pětina dětí, jejichž matky jsou oběťmi domácího násilí.
„Děti, které se stávají svědky násilí v rodině, jsou ohroženy psychicky i emocionálně. Zažívají pocity hněvu a strachu, nevědí, jak se s nimi vyrovnat, cítí vinu, že mohou za násilí a že ho nedokážou zastavit... Mají pocit, že ony jsou zodpovědné za týrání,“ říká Hronová.

Domácí násilí není ojedinělá hádka

Za domácí násilí se považuje systematické a promyšlené týrání a napadání, které se opakuje a má narůstající charakter. V těchto situacích je vážně ohrožen vývoj dítěte, jeho psychické, fyzické i mentální zdraví. Děti jsou v neustálém napětí, ztrácejí pocit bezpečí, cítí se bezmocné. I tam, kde děti nejsou přímými účastníky konfliktu, vycítí atmosféru bezmoci, nejistoty, nervozity, agrese a strachu.
Bývají pak více agresivní, nebo jsou naopak bázlivé, trpí depresemi, psychosomatickými obtížemi a posttraumatickými stresovými poruchami. Cítí vinu za to, že je někdo týrá, i za to, že je týrána jejich matka. Myslí si, že si samy týrání zaslouží. Žijí v neustálém strachu, že se násilí bude opakovat. „Když nejsou naplněny základní dětské potřeby, jako je bezpečí a láska, tak se tam přimíchají zmatenost, zrada, nespravedlnost a nespokojenost. Malé děti si nemohou vybírat rodiče, jsou na nich plně závislé a nezbývá jim než si vybudovat vlastní mechanizmy přežití. Objevují se u nich pocity viny. Vždyť rodič je ten dospělý, tak musí být spravedlivý, chyba bude ve mně, říkají si,“ uvádí dětská psycholožka Eva Šilarová.
Bohužel domácí násilí nekončí ani rozvodem a k útokům dochází i poté. Děti se stávají ideálním nástrojem další kontroly a vydírání partnerky. Ze zahraničních zkušeností a zkušeností o.s. ROSA vyplývá, že při rozhodování o kontaktu s násilnickým rodičem se nesmí zapomínat na specifika násilí v rodině.


Zdroj:

Týdeník SONDY, 2.8.2007 - http://www.tydenik-sondy.cz/


Související odkazy:

Domácí násilí - kde hledat pomoc a radu

 

Azrodina_portal_250x250
11499230

Za staré mobily do jihlavské ZOO

Děti uspořily recyklací 40 bazénů vody, za odměnu jedou do ZOO Soutěžní klání základních škol z celé republiky ve sběru mobilních telefonů proběhlo pod názvem Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu. „Ze 121 škol bylo svezeno a předáno k recyklaci 9 412 kusů mobilních telefonů,“ uvedla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, společnosti, která soutěž organizuje. „Děti ekologickou likvidací mobilů pomohly uspořit vodu, která by například více než čtyřicetkrát naplnila oba bazény sportovního multifunkčního objektu Evžena Rošického v Jihlavě,“ dodala Dana Duchečková, tisková mluvčí společnosti ASEKOL.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - DÍKY RADKOVI BANGOVI A AV MEDIA

Radek Banga inspiruje mladé lidi k životu bez drog, násilí a dalších variant rizikového chování. Program Když chceš, tak to dokážeš! mělo i díky AV MEDIA v letošním školním roce možnost slyšet téměř 9 000 žáků a studentů z celé České republiky.

Zlatý Ámos 2018 & Mlékárna Valašské Meziříčí

Podporou mladých lidí se Mlékárna Valašské Meziříčí zabývá dlouhodobě. Propaguje zdravý životní styl spojený s pohybem a vyváženým stravováním. Nechyběla tedy logicky ani při podpoře prestižní ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, protože osobnost učitele považuje při výchově dětí za zcela zásadní. Svými produkty podpořila už krajové semifinále ve Zlínském kraji. Čerstvé kysané výrobky a jogurty nechyběly pak ani na celorepublikovém finále Zlatého Ámose. Voucher na zdravé a chutné produkty z Valašska si odnesl vítěz 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Zlatým Ámosem se stal David Turek ze Základní školy v České Kamenici. Lucii Bakalovou pak vybrala dětská porota jako dětskou Ámosku, ta voucher od Mlékárny Valašské Meziříčí obdržela také. Zlatého Ámose vybrala porota v čele s Janem Cimickým na základě vystoupení ve finále, které přijeli podpořit nejen jeho žáci, ale i příznivci dalších pěti finalistů. Finálové kolo moderoval známý tanečník a moderátor Jan Onder.

Bambini litera 2018. Když děti píšou pohádky

Rodí se další výjimečná pohádková knížka – výsledek již třetího ročníku soutěže pro malé spisovatele Bambini litera. Zapojit se do ní mohou žáci prvního stupně základních škol, kteří mají fantazii a chuť promítnout ji do příběhů. Co je na Bambini litera úžasné? Děti, které dosud psaly pohádky jen tak pro radost „do šuplíku“, je mohou ukázat ostatním v knížce, která se i letos objeví na předvánočním trhu.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

PODÍVEJTE SE NA VIDEOKLIP JIŽNÍ SPOJKA

Je lepší dvojka nebo trojka?

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

FIRMY MOHOU RECYKLACÍ POMOCI DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

ASEKOL ODSTARTOVAL PROJEKT VĚNUJ POČÍTAČ. Nezisková organizace ASEKOL od července spustila dlouhodobý projekt Věnuj počítač. Jde o akci na podporu sběru a recyklace počítačů a notebooků z firem po celé České republice. Firmy podle výzkumu totiž až v 80 % případů nakupují nové zařízení mnohem dříve, než staré skutečně doslouží. Tyto funkční přístroje chce ASEKOL po repasování předávat dětem z dětských domovů. Navíc zapojené firmy obdrží i certifikát společenské odpovědnosti.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05