KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL NEKLIDNÝCH A HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ

je služba rodinám s dětmi, které trpí syndromem ADHD nebo výrazným neklidem. Služba se v Brně rozvíjí od r.2002 a vznikla z potřeb rodičů neklidných dětí vzájemně povzbudit a získat potřebné informace a pomoc pro každodenní život s obtížně vychovatelným dítětem.

 Aktivity klubu probíhají na více úrovních a zahrnují:

 

- vzdělávací semináře a přednášky pro rodiče a pedagogy

- setkávání v rodičovské skupině

- skupinovou práci rodičů s dětmi

- asistenci v rodinách

- psychologické, základní sociální a rehabilitační poradenství 

- koordinaci komplexní péče o děti se syndromem ADHD

 

Těžiště služby spočívá v práci s rodiči neklidných a hyperaktivních dětí v rodičovské svépomocné skupině. Skupina je koncipována jako uzavřená, má cca 10 členů – rodičů, kteří si na pravidelných setkáních mohou sdělovat své zkušenosti a osvědčené postupy ve výchově svých dětí. Hlavní důraz je kladen na citovou vazbu rodiče s dítětem, na potřebu bezpodmínečného přijetí dítěte v souladu se zdravým stanovováním hranic, na práci s rodičovskými kompetencemi a různými vlivy, které s nimi souvisejí.

 Jedná se o skupinovou práci s odborným vedením, nikoliv o skupinovou psychoterapii. Jedním z prvků, které jsou při práci používány, je působení autentické osoby. Zprostředkování osobních zkušeností, zážitků, pocitů a prožívání nelehké životní situace matkou hyperaktivního dítěte umožňuje snadnější navození pocitu důvěry a usnadňuje vyjádření vlastních mnohdy velmi osobních pocitů a zkušeností jednotlivými členy rodičovské skupiny. Druhou osobou při vedení skupiny je sice psycholog, který ovšem nezaujímá pouze postavení odborníka, ale jeho pozice je nedirektivní, je kladen důraz spíše na autenticitu a osobní zkušenosti s rodičovstvím.

 

     Kromě sociálního poradenství, v jehož rámci poskytujeme informace o sociální síti v městě Brně a koordinaci pomoci jednotlivým rodinám, poskytujeme

individuální psychologické poradenství vedené psychologem a odborné poradenství a následnou péči v oblasti rehabilitace (Vojtova metoda a cvičení koordinace pohybů, hrubé i jemné motoriky, stability, svalovým napětím a tělesným neklidem).

Dotazy a konzultace ze vzdálenějších míst, které souvisejí s problematikou výchovy neklidných dětí a syndromu ADHD je možné zaslat také na adresu rodicovska.linka@centrum.cz.

     Skupinové aktivity pro děti a jejich rodiče jsou zaměřeny na trénink sociálních a emočních dovedností a na podporu dozrávání nervového systému dítěte s vývojem k LMD.Ve skupinové práci jsou využívány terapeutické prvky (muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, psychomotorika…).

     Asistenční služba je služba poskytovaná hyperaktivnímu dítěti v jeho přirozeném sociálním prostředí. Obsahuje především výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, jakými jsou pomoc a podpora při sociálním začleňování dítěte, pomoc v kontaktu s rodiči, učiteli a spolužáky, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Kontakt a bližší informace:

Petra Škrdlíková – koordinátorka projektu

Mobil: 731 402 757, e mail: petra.skrdlikova@centrum.cz

http://www.crsp.cz/hyperaktivni/hyperdeti07.html

 

 

 

 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359