Kaloba_baner_965x100

NÁVOD NA POUŽITÍ ANEB POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

Autor: MZ

Od 1. ledna 2008 jsou v českém zdravotnictví zavedeny čtyři základní typy poplatků:

 • 30 korun za návštěvu u lékaře (různých odborností a také psychologa a logopeda
 • 30 korun za výdej léku na předpis
 • 90 korun za návštěvu pohotovosti
 • 60 korun za den pobytu v nemocnici (a některých dalších zařízeních)

Všechny poplatky se týkají pouze těch zdravotních výkonů, léků a pobytů, které jsou částečně anebo zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nevztahují se tedy na nic, co si platíte beze zbytku z vlastní kapsy (například nebudete hradit poplatek za výdej léku, který si platíte plně, i když vám na něj lékař vystavil recept), nebo co za vás hradí někdo jiný, ale nikoliv zdravotní pojišťovna (například výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky apod.).

Poplatky budou platit nejen naši občané, kteří jsou účastni veřejného zdravotního pojištění (nebo jejich zákonní zástupci), ale také občané jiných členských stá­tů EU (případně států s nimiž je uzavřena dvoustranná smlouva), kteří čerpají zdravotní péči na území České republiky. K těmto osobám se musí poskytovatelé zdravotní péče chovat stejně ja­ko k jakémukoli českému pojištěnci. Nejedná se jen o turisty, ale i o občany s bydlištěm v ČR, často děti, jejichž rodič - živitel pracuje v zahraničí.

POPLATEK ZA NÁVŠTĚVU U LÉKAŘE (30 Kč)

Poplatek je možné vybírat pouze za tako­vou návštěvu, při které bylo provedeno takzvané klinické vyšetření lékařem. Současně platí hned několik výjimek, kdy se poplatek nehradí, jde zejména o preven­tivní prohlídku, laboratorní a diagnostická vyšetření a dále pak některé zvláštní případy.

Co je klinické vyšetření? Je to vyšetření, které naplňuje obsah komplex­ního, cíleného, kontrolního nebo konziliárního vyšetření a je vykázáno příslušnými výkony v dané odbornosti podle takzvaného Seznamu výkonů. Lidově bychom klinické vyšetření mohli označit jako řádnou prohlídku pacienta lékařem, tedy nikoliv pouhé letmé „přejetí pohle­dem od stolu“.

Kdy a kde se poplatek 30 korun za návštěvu HRADÍ

Poplatek ve výši 30 korun je za podmínky provedení klinického vyšetření vybírán u:

 • praktického lékaře
 • dětského lékaře (správně řečeno praktického lékaře pro děti a dorost)
 • ženského lékaře (gynekologa)
 • ambulantního specialisty (správně terminologicky se mu říká lékař poskytující specializovanou ambulantní zdravotní péči, jedná se o celé spektrum různých odborností lékařů)
 • klinického psychologa
 • klinického logopeda
 • zubaře

(pozor na odlišnou definici vyšetření - viz dále)

K tomu je třeba připojit tři důležité poznámky:

1. Poplatek 30 korun se vztahuje i na vyžádané klinické vyšet­ření, to znamená, že pokud půjdete například k praktickému lékaři a ten vás doporučí k ambulantnímu specialistovi, zaplatíte
30 korun jak při návštěvě u praktika, tak potom dalších 30 korun následně u specialisty. Samozřejmě jenom za předpokladu, že návštěva je provázena provedením klinického vyšetření.

2. Poplatek 30 korun se vztahuje také na ambulance nemocnic, a to v pracovních dnech od 7.00 do 17.00 hodin. Po 17. hodině už nejde o běžnou ordinační dobu, ale o pohotovost (ústavní pohotovostní službu), na kterou se vztahuje jiný poplatek, a to ve výši 90 korun ( viz poplatek za pohotovost).

 Pro­vozovatel zdravotnického zařízení se však může sám rozhodnout, že posune běžnou ordinační dobu až za 17. hodinu, a pak se za návštěvu i po této době platí pouze 30 korun. Provozovatel ale musí jasně na ambulanci označit, zda se jedná o ordinační dobu ambulance za 30 korun nebo od 17 hodin již pouze o ústavní pohotovostní službu za 90 korun (tato povinnost se vztahuje na všechna zdravotnická zařízení).

Pozor: Pokud je pacient hospitalizován (čili leží v nemocnici) hradí poplatek 60 korun za den pobytu, ale nehradí žádné jiné poplatky, tedy ani za vyšetření v ambulanci (situace, kdy si lé­kaři oddělení, kde pacient leží, „objednají" vyšetření u kolegů například ve specializované ambulanci).

3. Poplatek 30 korun se také vztahuje na návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost. Lékař může přijet za pacientem přímo domů, nebo ho může navštívit například v zařízení sociálních služeb.

Na jaké výkony u zubaře se poplatek 30 korun vztahuje?

Poplatek 30 korun za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře, se platí, pokud byl současně proveden a vykázán jeden z těchto výkonů:

 vyšetření a ošetření registrovaného pacienta, vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou, stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let nebo hendikepovaného pacienta, stomatologické ošetření registrovaného pacienta od 6 let do 15 let, komplexní vyšet­ření a návrh léčby onemocnění ústní dutiny, kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice, kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu, nebo jinými postupy než s použitím tohoto aparátu, cílené vyšetření.

Kdy se poplatek 30 korun za návštěvu NEHRADÍ

Poplatek 30 korun za návštěvu se v ordinacích nevybírá v těchto čtyřech situacích:

 • není provedeno klinické vyšetření
 • jedná se o preventivní prohlídku
 • jedná se o laboratorní a diagnostické vyšetření
 • jde o některé zvláštní léčebné úkony, a to buď takzvanou dispenzární péči (u vážně nemocných dětí a těhotných žen) nebo hemodialýzu nebo dárcovství krve

Podrobněji k jednotlivým situacím:

1. Lékař, psycholog nebo logoped neprovede klinické vyšetření, ale pouze některé jiné výkony. Ono klinické vyšetření jsme si de­finovali výše a rozumíme jím lidově řečeno řádnou lékařskou pro­hlídku. Mezi výkony, na které se poplatek 30 korun nevztahuje, patří například:

 • podrobný výpis z dokumentace, nebo potvrzení žádosti o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny, stejně jako o její ukončení.

 Zjednodušeně řečeno, protože za klinické vyšetření není možné považovat vypisování „papírů", není ani možné za něco takového vybírat poplatek. To se týká i vystavení receptu na lék (anebo potravinu pro zvláštní lékařské účely), které často představuje jenom minimální kontakt lékaře s pacientem. Samozřejmě, že pokud lékař nejprve provede klinické vyšetření a pak na jeho základě vystaví recept, pacient za toto vyšetření zaplatí jedenkrát 30 korun, ale za samotné vystavení receptu pak už platit nebude (ale zaplatí následně v lékárně 30 korun za položku na receptu při výdeji léku - viz podkapitola poplatek za výdej léku). Na tomto místě je třeba ale také uvést, že by lékař neměl předepisovat léky jen tak mezi dveřmi a recept by měl vystavit na základě řádného vyšetření, tedy provedení klinického vyšetření. Pouze pokud pacienta dobře zná a předpisuje mu jeho obvyklý lék, lze akceptovat i pouhé předepsání léku bez vyšetření. To lze však řešit například i vystavením opakovaného receptu (viz podkapitola  „poplatek za výdej léku“). Poplatek se nebude hradit ani za telefonickou konzultaci ošet­řujícího lékaře s pacientem, ani za rozhovor lékaře s rodinou.

2. Význam prevence je snad každému zřejmý, protože se ale podle toho často nechováme, připomeňme pro inspiraci ales­poň základní časový rozvrh preventivních prohlídek (viz níže). U žádných preventivních prohlídek se poplatky nevybírají.

Do této skupiny výjimek patří i vyšetření a prohlídky prováděné v rámci „opatření proti infekčním onemocněním", což v praxi představují zejména vybraná očkování. Na žádné očkování, hrazené částečně anebo zcela z veřejného zdravotního pojištění nebo na očkování placené státem (například v rámci očkova­cího kalendáře), se poplatky nevztahují. Dalším specifickým případem je takzvaná závodní preventivní péče, v jejímž rámci jsou prováděny i periodické preventivní prohlídky, na ně se také poplatky nevztahují.

Co je preventivní prohlídka a kdy se provádí? Obsahem preventiv­ních prohlídek je zjištění údajů nutných pro posouzení zdravotního stavu a zdravotních rizik pojištěnce, jakož i podrobné klinické vyšet­ření a zajištění potřebných laboratorních vyšetření. Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek je obsaženo ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prevence u dětského lékaře:

 • v prvém roce života devětkrát do roka (z toho minimálně šest­krát v prvním půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života),
 • v 18 měsících věku,
 • ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky.

Mezi preventivní prohlídky se počítá i vyšetření kyčelních kloubů kojence.

Prevence u praktického lékaře pro dospělé:

 • od 15 let vždy jedenkrát za dva roky, nejdříve však 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky

Prevence u stomatologa:

 • u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně
 • u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství
 • u dospělých jednou ročně

Prevence u gynekologa:

 • při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje 15 rokem věku jedenkrát ročně

3. Laboratorní nebo diagnostická vyšetření zahrnují celou šká­lu různých úkonů, na které se poplatek 30 korun nevztahuje — od obyčejného odběru krve až po rentgen nebo magnetickou rezonanci. Přitom nezáleží na tom, kde (ve kterém zdravotnic­kém zařízení) je dané vyšetření provedeno. Může se tedy jednat i o stejného poskytovatele, který laboratorní nebo diagnostické
vyšetření žádá a současně též provádí. Opět zde přitom platí to, co uvádíme výše o vystavení receptu: pokud lékař nejprve provede klinické vyšetření a pak na jeho základě žádá prove­dení laboratorního nebo diagnostického vyšetření, za klinické vyšetření zaplatíte jedenkrát 30 korun, za samotné laboratorní či diagnostické vyšetření, i kdyby ho prováděl stejný lékař, který ho „žádá", hradit poplatek nebudete.

4. Zvláštní léčebné úkony, se týkají jenom konkrétních spe­cifických situací u některých skupin pacientů, patří mezi ně:

 - dispenzární péče poskytovaná chronicky nemocným dětem nebo těhotným ženám. To, že je někdo takzvaně dispenzarizo­ván, znamená, že je z nějakého zdravotně závažného nebo jinak
specifického důvodu zvlášť sledován a evidován a dostává se mu tedy jisté mimořádné pozornosti. Děti jsou dispenzarizovány od jednoho roku věku pokud jsou chronicky nemocné a ohrožené
poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí. Těhotné ženy jsou dispenzarizovány ode dne zjištění těhotenství (což prokáží průkazem pro těhotné). Dispenzarizaci blíže rozvádí vyhláška ministerstva zdravotnictví, ta také uvádí seznam nemocí dětí, u nichž se poskytuje dispenzární péče.

Osvobození se týká nejen návštěvy u praktického lékaře, u kte­rého je pacient registrován, ale také prohlídky provedené kvůli nemoci, pro kterou je pacient dispenzarizován, ošetřujícím lékařem — specialistou, kterému praktický lékař svěřil pacienta do péče.

Osvobození se ale vždy týká jenom prohlídek provedených kvůli příčině (nemoci nebo těhotenství), pro kterou je pacient dispenzarizován. Pokud těhotná žena bude ošetřena na chirurgii se zlomenou nohou nebo navštíví zubního lékaře a nebude se jednat o preventivní prohlídku, bude poplatky v těchto přípa­dech hradit. Totéž platí při návštěvě dítěte u jiného lékaře, než je lékař, který ho dispenzarizuje, nebo z jiné příčiny, než pro kterou je dispenzarizován, tam budou jeho rodiče nebo zákonný zástupce poplatek hradit.

- hemodialýza, včetně peritoneální dialýzy (jak už jsme uvedli výše, výjimka neplacení poplatku se týká pouze samotné hemodialýzy a nikoliv hemodializovaných),

Co je hemodialýza? Hemodialýza je léčebná metoda nahrazující základní funkci ledvin, kterou je očišťování krve od zplodin látkové přeměny. Princip této metody je založen na dialýze, čili prostupu látek polopropustnou membránou z jedné tekutiny (krve) do druhé (dialy-začního roztoku) po koncentračním spádu. Je dnes základní léčebnou metodou při akutním i chronickém selhávání ledvin. Při peritoneální dialýze přechází látky z krve přes pobřišnici (=peritoneum) do tekutiny v břišní dutině (tato tekutina se pak vyměňuje přes cévku vyvedenou z břicha ven).

- vyšetření lékařem transfuzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně (respektive krvetvorných buněk) - opět stejný přístup jako u hemodialýzy - dárci krve si hradí všechny poplatky
za stejných podmínek jako ostatní pojištěnci, pouze při úkonech spojených se samotným darováním krve jsou povinnosti hradit poplatky ušetřeni.

Zaplacení poplatku 30 korun za návštěvu u lékaře

Pacient musí zaplatit ihned nebo podle dohody se zdravotnic­kým zařízením (v ordinaci, oddělení, pokladně, automatu atd. — dle nastavení systému placení u konkrétního zdravotnického zařízení).

POPLATEK ZA VÝDEJ LÉKU (30 Kč)

U receptů od lékaře, na nichž budou předepsány léky, které budou plně anebo částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, zaplatíte za výdej každého takového léku 30 korun. Stejná povinnost se bude týkat i takzvaných potravin pro zvláštní lékařské účely, ale dále budeme hovořit jenom o lécích s tím, že pro zmíněné potraviny platí úplně stejná pravidla.

Recept, položky, balení ...

Poplatek 30 korun se vztahuje na vydání jednoho druhu léku, což na receptu před­stavuje jednu položku. (tedy např. ANAVENOL). Na jednom receptu mohou přitom být maximálně jen dvě položky (dva druhy léků). Každá položka může mít teoreticky různý počet balení. Teoreticky proto, že vyhláška omezuje počet balení na rozumný počet pro jednotlivá onemocnění, obvykle však na tři balení. Na jeden recept tak bude možné vybrat buď 30 nebo maximálně 60 korun za regu­lační poplatek plus částku, kterou budou představovat aktuální doplatky na léky.

Pokud nebude mít lékárník jeden ze dvou předepsaných léků a vy budete zkoušet, zda tento lék nemají v jiné lékárně, pořídí pro vás výpis z receptu. Na něm uvede všechny rozhodné údaje vztahující se k předepisovanému léčivu, včetně údaje, zda má či nemá být vybrán poplatek při realizaci tohoto výpisu v jiné lékárně.

Opakovaný recept

Lékař může pacientovi, který trpí chronickou nemocí a musí si často nechat předepisovat své obvyklé léky, vystavit takzvaný opakovaný recept. Pacient tak nemusí znovu a znovu chodit k lékaři jenom proto, aby mu recept vypsal. Ušetří hlavně čas strávený v čekárně a pak i poplatek za návštěvu lékaře, v případě, že by lékař chtěl provádět před předepsáním léků také klinické vyšetření. Pokud se má výdej léku opakovat, musí lékař na receptu uvést údaje o počtu opakovaných výdejů. Každý výdej takového léku musí být pak na receptu vyznačen razítkem lékárny. Toto opakování není možné při předepisování léků, obsahujících omamné nebo psychotropní látky, efedrin nebo pseudoefedrin v množství větším než 30 mg v jednotce lékové formy (například v jedné tabletě). Za výdej léku na opakovaný recept se platí po­platek 30 korun při každém jeho „vyzvednutí" v lékárně.

Kdy se poplatek 30 korun za výdej léku NEHRADÍ

Z toho, co jsme až dosud uvedli, lze snadno logicky dovodit, kdy se poplatek 30 korun za výdej léku nehradí, a to sice při:

 • vydávání léků předepsaných na recept, avšak nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (například antikoncepce), nebo pokud lékař na receptu vyznačí „hradí pacient"
 • vydávání léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis

Podobně logicky lze ale dovodit i opačnou situaci: poplatek 30 korun za výdej léku hrazeného z veřejného zdravotního pojištění se hradí i v případě, že recept byl předepsán při poskytování péče, která poplatku nepodléhá (například jest­liže lékař v rámci dispenzární péče o těhotné ženy budoucí mamince předepíše železo nebo kyselinu listovou).

Na rozdíl od léků, takzvané zdravotnické prostředky (například různé pomůcky, vozíky, prostředky pro inkontinenci apod.) zákonodárci do „poplatkové" legislativy nezahrnuli. Z toho plyne, že za vydávání zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz ani za vystavení tohoto poukazu se nehradí žádný regulační poplatek.

Zaplacení poplatku 30 korun za výdej léku

Pacient musí zaplatit ihned, popřípadě ihned spolu se zaplacením doplatku na lék (přichází v úvahu v případě, že lék není plně, ale jenom částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění) a to v lékárně (nebo výdejně léků, kterou lékárna provozuje).

Jak se vyhnout poplatku u levného léku?

Pokud lék stojí například 10 korun, je škoda, abyste platili zbytečně poplatky.

Mohou nastat dva případy:

1) Lék je pouze na lékařský předpis, pak požádejte lékaře ať na receptu vyznačí „hradí pacient". Ušetříte 20 korun, protože nemusíte hradit poplatek za výdej léku.

2) Lék je volně prodejný, ale lékař ho může předepsat. Právě tady se plýtvalo s penězi veřejného zdravotního pojištění, protože si lidé chodili pro recept jenom proto, aby lék dostali „zadarmo“. Nyní se jim vyplatí jít rovnou do lékárny, protože ušetří 50 korun, neboť nemusí hradit ani poplatek za výdej léku ani poplatek za navštěvu u lékaře.

POPLATEK ZA POHOTOVOST (90 Kč)

Za pohotovostní službu hradí pacient poplatek ve výši 90 korun, týká se to:

 • ambulantní pohotovostní služby - včetně pohotovostní služby poskytované zubními lékaři anebo pohotovostní služby, která je poskytována u pacienta doma
 • ústavní pohotovostní služby (pohotovost v nemocnici) v sobotu, v neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17.00 do 7.00 hodin, přičemž se poplatek hradí jen v případě, že nedojde k následnému přijetí pacienta do nemocnice.

Pozor: Na výdej léků při lékárenské pohotovostní službě se poplatek 90 korun nevztahuje, ale samozřejmě, že se během této pohotovosti platí 30 korun za výdej léku na předpis, pokud je hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Zaplacení poplatku 90 korun za pohotovost

Ihned ve zdravotnickém zařízení nebo podle dohody s tímto zařízením.

DOPLATEK ZA POBYT V NEMOCNICI

Jako symbol  doprovodných nákladů byla stanovena částka ve výši 60 korun za každý den strávený:

 • v nemocnici, v odborných léčebných ústavech, v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) a na lůžku následné péče, nebo
 • v lázních(komplexní lázeňská péče) nebo
 • v dětských odborných léčebnách nebo v ozdravovnách

Stejná pravidla platí i pro pobyt průvodce dítěte, je-li mu tento pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění (čili i rodič platí za sebe 60 korun i za dítě 60 korun za den pobytu). Novorozenec je z hlediska poplatků považován za dítě, jehož rodiče mají stej­nou povinnost platit jako rodiče starších dětí. Ve smyslu placení je za lůžko považován také inkubátor, jinými slovy rodiče mají povinnost za dítě v inkubátoru poplatek za den pobytu také uhradit. Stejná pravidla jako na rodiče se vztahují i na zákonného zástupce dítěte.

Den, ve kterém jsme do nemocnice přijati (nebo jiného zařízení, uvedeného výše) a den, ve kterém bylo poskytování zdravotní péče v této nemocnici ukončeno, se počítá jako jeden den.

Tento poplatek se NEPLATÍ:

 • pokud je pacient „na propustce"
 • při poskytování jednodenní péče na lůžku
 • jedná-li se o pobyt pacienta ve stacionáři

Zaplacení poplatku 60 korun za pobyt

Pacient nebo zákonný zástupce a také jeho ubytovaný průvodce musí uhradit poplatek v celkové výši dané počtem dní strávených ve zdravotnickém zařízení, a to:

 • nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění z ústavní péče v případě, že hospitalizace byla kratší než 30 dní,
 • vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v pří­padě, kdy je pacient umístěn ve zdravotnickém zařízení po dobu delší než 30 dní.

OSVOBOZENÍ OD VŠECH POPLATKŮ

Lidé, kteří se ocitnou v níže uvedených životních či zdravotních situacích, jsou osvobozeni od všech poplatků, o kterých jsme až dosud hovořili, tedy od poplatků za návštěvu u lékaře, výdej léku, pohotovost a den pobytu v nemocnici. Jinými slovy tito lidé v těchto konkrétních situacích nebudou od roku 2008 hradit žádný z nově zavedených poplatků.

Jedná se o čtyři skupiny občanů:

1. Pojištěnci v hmotné nouzi.

Podmínkou ale je, že se pojištěnec prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvr­zením, že má na tuto dávku nárok. Takový doklad nesmí být starší než 30 dnů. Vydávají ho pověřené obecní úřa­dy, respektive obecní úřady obcí s rozšířenou působností (odbory sociálních věcí), které jsou také místem, kde se o dávky hmotné nouze žádá.

Co je to hmotná nouze? Hmotná nouze je označení pro situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mi­mořádnými událostmi a je upravena příslušným zákonem o pomoci v hmotné nouzi. Při hmotné nouzi osoba nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit. Stejný přístup má zákon i k takzvaným společně posuzovaným osobám, což jsou vesměs osoby trvale žijící spolu a společně uhrazu­jící náklady na své potřeby - tedy rodiče a děti, manželé, jiné osoby užívající společný byt.

V českém systému existují tři dávky pomoci v hmotné nouzi: 1) příspěvek na živobytí, 2) doplatek na bydlení 3) mimořádná okamžitá pomoc. Při stanovení nároku na tyto dávky se mimo jiné vychází z výše existenčního a životního minima a stanoví se individuálně pro každou osobu na základě zhodnocení její snahy, možností a potřeb. Bližší informace viz www.mpsv.cz

2. Pojištěnci umístění v dětských domovech anebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

3. Občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu.

4. Občané, kteří se musí podřídit zvláštním opat­řením z důvodu ochrany veřejného zdraví, patří sem případy:

 • léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit,
 • nařízené izolace ve zdravotnickém zařízení nebo
 • nařízených karanténních opatření k zajištění ochrany veřej­ného zdraví.

Při výskytu některého z infekčních nemocnění, jejichž výčet je uveden v rastru nebo při podezření na výskyt takového onemoc­nění jsou zdravotnická zařízení povinna nařídit izolaci vždy na infekčním oddělení (případně na oddělení tuberkulózy nebo venerologickém oddělení) nemocnice nebo léčebného ústavu.

Orgány ochrany veřejného zdraví - hygienici buď na krajské nebo celostátní úrovni - rozhodnutím stanoví rozsah protiepidemic­kých (karanténních) opatření a mohou též svým rozhodnutím nařídit i izolaci konkrétních osob. Podrobnosti určuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Kdy je občan povinen se léčit a být izolován?

Seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace na lůžkových odděleních nemocnic nebo léčebných ústavů, a nemocí, jejichž léčení je povinné: akutní virové záněty jater, antrax, dengue, hemoragické horečky, cholera, infekce CNS mezilidsky přenosné, mor, paratyfus, syfi lis v I. a II. stadiu, přenosná dětská obrna, pertuse v akutním stadiu, ricketsiózy, SARS a febrilní stavy nezjištěné etiologie s pozitivní cestovní anamnézou, spalničky, trachom, tuberkulóza, tyfus břišní, úplavice amébová, úplavice bacilární v akutním stadiu onemocnění, záškrt, další infekce podléhající hlášení Světové zdravotnické organizaci.

Každý, kdo je od poplatků osvobozen, musí tuto skuteč­nost doložit zdravotnickému zařízení, včetně lékárny (u po­platku za výdej léků). Povinností zdravotnického zařízení je doklad pouze zkontrolovat, nemá povinnost ho archivovat. Důvod osvobození by měl být uveden ve zdravotnické doku­mentaci.

OCHRANNÝ LIMIT 5 000 KORUN

Ochranný limit ve výši 5 tisíc korun ročně je v českém zdravotnictví absolutní novinkou. Jeho hlavním úkolem je chránit zejména chronicky nemocné před nadměrnou kumulací doplatků na léky a některých nově zaváděných regulačních poplatků.

Co se do limitu POČÍTÁ

Každý platící pojištěnec má právo na to, aby mu do limitu byly započteny

 • doplatky na léky (upřesnění viz dále)
 • poplatky ve výši 30 korun za návštěvu u lékaře
 • poplatky ve výši 30 korun za výdej léku

 Pokud je někdo povinen platit poplatky „za návštěvu u lékaře" a za „výdej léku", má také právo, aby mu byl započten bez nějakých dalších podmínek do limitu, čili zde je situace relativně jed­noduchá. Složitější je to ovšem u doplatků za léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PPLÚ). Protože je postup u léků úplně stejný jako u PPLÚ, budeme nadále psát jenom o lécích s tím, že se všechny zásady plně vztahují i na PPLÚ.

Započtení doplatků na léky

Do limitu budou započítávány doplatky na částečně hrazené léky pouze ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupný lék s obsahem stejné léčivé látky a se stejnou cestou podání. To ovšem neplatí v případě, že předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný lék nelze nahradit, pak se započítává do limitu 5 000 korun doplatek v plné výši (způsob vyznačení na receptu určí vyhláška).

Lékař by měl ovšem s tímto označením šetřit a používat jej jenom v opravdu odůvodněných případech, například u pacienta, u něhož se obává alergické reakce, nebo u pacientů, kde mohou být záměny značek léků problematické (například v psychiatrii).

Pokud lékař předepíše dražší variantu léku, ale na receptu nevyznačí, že na ní trvá, může si pacient v lékárně vyžádat vari­antu levnější, ale pouze se stejnou léčivou látkou, stejnou cestou podání a stejnou lékovou formou.

Co se do limitu NEPOČÍTÁ

Do ročního ochranného limitu se nezapočítávají:

 • doplatky na některé léky (viz dále)
 • doplatky na zdravotnické prostředky vydané na poukazy
 • poplatek 90 korun za pohotovost
 • poplatek 60 korun za pobyt

Oba nově zavedené poplatky, tedy za pohotovost a za pobyt, které se nebudou započítávat do limitu, jsme v plném rozsahu definovali v předcházející části kapitoly (viz výš). Doplatky na zdravotnické prostředky (vozíky, plenky atd.) nejsou započítávány, podobně jako nejsou tyto prostředky předmětem nové regulace v podobě poplatků. O něco složitější je to u doplatků na léky.

Mezi doplatky, které se do limitu nezapočítávají patří:

 • doplatky na částečně hrazené léky, jejichž úhrada je nižší než 30 procent maximální ceny, anebo obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě.

V tomto případě jde o léky, které nemají zásadní léčebný význam a není tudíž vhodné jejich placením příliš zatěžovat veřejné zdravotní pojiš­tění. Proto jim buď byla přisouzena velmi malá úhrada (oněch méně než 30 procent) anebo mají opravdu pouze podpůrný či doplňkový efekt k jiné účinnější léčbě. Seznam léčivých látek určených pouze k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanovuje ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

 • doplatky za částečně hrazené léky účtované jako takzvané ZULP (zvlášť účtované léčivé přípravky předepisované na žádanku) a hrazené z veřejného zdravotního pojištění při po­skytování ambulantní péče.

Sledování limitu a vracení peněz

Starost o sledování a naplňování limitu v kalendářním roce, okamžiku jeho překročení i vrácení peněz zákon uložil na bedra zdravotním pojišťovnám. Pojištěnci se vůbec nemusejí obávat, že by se zrovna na jejich limit zapomnělo, nebo že by jim v zá­konné lhůtě nebyly vráceny peníze. Dobře promyšlená evidence poplatků takové opomenutí prakticky vylučuje. Přesto, pokud by byl občan nedůvěřivý, má právo žádat si při placení příslušného poplatku doklad, který musí vykazovat konkrétní náležitosti (tento doklad se tedy vydává jenom na žádost pojištěnce). Ten, kdo si doklady uchová, je může použít ve chvíli, kdy nabude dojmu, že je o svá práva krácen. Vývoj naplňování limitu by však občané měli sledovat kvůli sobě a svému plánování osobních a rodinných rozpočtů. Zdravotní pojišťovny jsou navíc povinny, pokud si to pojištěnec vyžádá, poskytnout mu jedenkrát ročně bezplatně výpis z jeho osobního účtu, kde budou mimo jiné uvedeny všechny zaplacené poplatky a doplatky na léky, které se započítávají do limitu. Řada zdravotních pojišťoven chystá také přístup k tomuto osobnímu účtu přes internet.

Pokud pojištěnec změní zdravotní pojišťovnu, je jeho pů­vodní pojišťovna povinna té nové sdělit všechny potřebné informace. Částky, které vznikly překročením limitu, hradí pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci ta pojišťovna, u které byl pojištěn k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém byl limit překročen. Peníze si pak pojišťovny přeúčtují mezi sebou.

Jak dojdeme k limitu? Postupně. Tak, jak budeme navštěvovat lékaře, platit doplatky na léky a poplatky za výdej léku, se nám automaticky za pomoci počítačů v naši zdravotní pojišťovně budou tyto platby sčítat až jednoho dne narazí na hranici 5 tisíc korun. To bude pro pojišťovnu znamení, že všechny peníze za započitatelné poplatky a doplatky, které zaplatíme nad tuto částku, nám bude muset vrátit. Pozor ale: platit budeme dál a pojišťovna nám bude po kvartálech posílat peníze zpátky.

Vyhodnocování, zda byl limit překročen, se totiž bude provádět po jednotlivých kalendářních čtvrtletích. Postup bude takový, že pokud v jednom čtvrtletí překročíte limit 5 000 korun, ve čtvrt­letí následujícím vám (nebo vašemu zákonnému zástupci) musí pojišťovna uhradit do 60 dnů částku ve výši součtu poplatků ve výši 30 korun a doplatků na léky, o kterou jste limit překročil(a). Pochopitelně jde o vrácení peněz pouze za poplatky a doplatky, které se do limitu započítávají (viz výše).

Částku, která bude tak malá, že v kalendářním čtvrtletí nepře­sáhne 50 korun, uhradí zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendář­ním roce.

Jak má vypadat doklad o zaplacení poplatku?

Doklad o zaplacení poplatku musí obsahovat:

1. číslo pojištěnce,

2.výši poplatku,

3.datum jeho zaplacení,

4.otisk razítka zdravotnického zařízení,

5.podpis osoby, která poplatek přijala,

6.pouze v případě, že se jedná o zařízení lékárenské péče, též název léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a výši doplatku, který se započítává do limitu 5 000,- Kč.

Je-li poplatek uhrazen jiný den, než ke kterému se vztahuje, je nutné na dokladu uvést datum vystavení dokladu i datum, ke kterému se poplatek váže.

 

POZOR: Na webových stránkách ministerstva zdravotnic­tví na www.mzcr.cz naleznete v rubrice LÉKY databázi léků, které jsou k dispozici v České republice a to včetně informací o jejich cenách a úhradách z veřejného zdravotního pojištění, nově také výši průměrného doplatku a do budoucna i doplatku započitatelného do limitu. Také tam můžete zjistit, které léky mají stejnou léčivou látku, čili jsou tam informace o možnosti případné záměny drahého léku za levnější, případně plně hra­zenou variantu léku. V databázi najdete i takzvané příbalové informace, neboli „návody k použití" léků.

OBČAN SE PTÁ

aneb výběr z kapitoly reálných otázek občanů a odpovědí ministerstva zdravotnictví na téma poplatky a doplatky

Vybrali jsme pro vás jenom malou část typických otázek, s nimiž se na ministerstvo v uplynulých měsících obrátili občané, anebo které naši pracovníci zodpovídali v různých on-line diskusích na internetu. Pokud máte jakékoliv další otázky, pro­sím neváhejte a napište na ministerstvo, nejlépe prostřednictvím mailu na verejnost@mzcr.cz nebo na klasickou poštovní adresu: Ministerstvo zdravotnictví - odbor komunikace s veřejností, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

Bude se platit za recepty na antikoncepci?

Za položku na receptu (= výdej jednoho druhu léku) v přípa­dě, že se bude jednat o antikoncepci, poplatek platit nebudete, protože antikoncepce není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Uhradíte tedy plnou cenu antikoncepce, ale ne poplatek.

Ráda bych se zeptala, jak to bude s prohlídkami v době těhotenství?

Prohlídky v době těhotenství jsou osvobozeny od poplatků.

Popište mi prosím, jak má lékař postupovat, když pacient zaplacení poplatku odmítne?

Určitě se někdy lékaři stane, že mu pacient nezaplatí, a on ho bude muset přesto ošetřit, protože půjde o neodkladný problém. Pokud se pak na platbě nedohodnou, vzniká paci­entovi dluh a je pouze na lékaři, jakým způsobem ho bude vymáhat. Může se například více lékařů spojit a dluhy vymáhat společně. Nepředpokládáme ale, že s neplatiči bude nějaký zvláštní problém, nebyl ani na Slovensku, ani v Německu, ani v jiných zemích, kde byly poplatky zavedeny.

Budu platit jen první návštěvu u doktora nebo i ty další, na které mne doktor objedná? Např. skoro všichni kojenci chodí pravidelně (i několikrát týdně) na rehabilitaci. To budou platit za každou návštěvu?

Na první otázku zní odpověď ano, zaplatíte za každou návště­vu u lékaře, při níž vám bude provedeno klinické vyšetření. Na další otázky zní odpověď ne, neboť kojenec a ani žádný jiný pacient za fyzioterapii (rehabilitaci) prováděnou tak, jak popisujete, neplatí.

Nechávám si předepisovat léky na rok dopředu. Bude to možné i nadále, nebo budu každé čtvrtletí stát na recept frontu u lékaře?

Léky pro chronické pacienty bude možné předepsat na tzv. opakovaný recept, který Vám lékař vystaví tak, že si na něj budete moci svůj lék vyzvednout v lékárně několikrát (počet opakování stanoví vyhláška). Současně bude omezen počet balení jednoho léku, které lze předepsat na jednu položku na jednom receptu.

Bude pacient dostávat doklad o úhradě poplatků? Jak budou probíhat u lékaře platby?

Účtenku od lékaře dostanete pouze, pokud o to požádáte. Od regulačních poplatků očekáváme, že poklesne počet návštěv u lékaře a že tedy bude mít více času na pacienty, kteří to skutečně potřebují. Administrace poplatků je čistě technickou záležitostí a jsme si jisti, že se s ní šikovní čeští lékaři snadno vyrovnají. Zvládli to už jejich kolegové v jiných evropských zemích.

Můj bratr chodí každý týden k psychiatrovi na injekci, již několik roků. To bude pokaždé platit?

Platí se pouze za klinické vyšetření. Pokud Váš bratr opravdu dostane jenom injekci, nebude platit nic.

Děti chodí k logopedovi, budou platit za každou návštěvu?

Ano, v případě, že se jedná o klinické vyšetření logopeda, bude zpoplatněno částkou 30 Kč. Nejedná se tedy například o pouhé procvičování výslovnosti.

Myslíte, že by bylo možné platit kartou? Ušetřilo by to spoustu práce a opravdu u sebe mnoho lidí nenosí hotovost.

V budoucnosti to tak určitě bude. Nejspíš bezhotovostní platbu kartou nabídnou některá větší zdravotnická zařízení. Zákon to nevylučuje, jedná se spíše o otázku technického vybavení.

Budou platit poplatky také chronicky nemocní, má je snad „zachránit" limit nebo sledování systémem IZIP?

Chronicky nemocní budou platit za návštěvu u lékaře (s vý­jimkou takzvaně dispenzarizovaných dětí - které to jsou, stanoví vyhláška). Chronicky nemocné ochrání limit, který dopad poplatků zmírňuje. Pokud celková částka uhrazená pojištěncem (nebo jeho zákonným zástupcem) za poplatky za návštěvu u lékaře ve výši 30 korun, za poplatky za položku na receptu ve výši 30 korun a započitatelné doplatky na léky předepsané na recept a hrazené částečně ze zdravotního po­jištění překročí v kalendářním roce limit ve výši 5 000 korun, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je tento limit překročen. Systém internetové zdra­votní knížky (IZIP) s poplatky vůbec nesouvisí.

Komu zůstanou vybrané poplatky?

Poplatky zůstanou tomu, kdo je vybírá. Čili lékaři, nemocnici či lékárně. U lékařů a nemocnic by tuto skutečnost měly zohlednit zdravotní pojišťovny při vyjednávání o úhradách zdravotní péče na rok 2008. V případě lékáren bude příjem z poplatků kompenzován snížením obchodních přirážek na léky, z čehož budou profi tovat pacienti díky nižším cenám a nižším doplatkům, zejména u drahých léků.

Jak dlouho musí minimálně trvat vyšetření lékařem, aby vznikl nárok na poplatek ve výši 30 Kč (od 1.1.2008)? A co když mi sestra napíše recept a lékaře ani neuvidím?

Regulační poplatek 30 Kč se platí jenom v tom případě, že lékař provede klinické vyšetření. Samu dobu trvání vyšetření si určí sám lékař podle nálezu, nikoliv ministerstvo. Lékař má ale samozřejmě k dispozici jisté vodítko v podobě takzvaného seznamu výkonů.

Sjednání termínu či podání receptu mezi dveřmi opravdu klinickým vyšetřením nejsou, tudíž za ně ani nic neplatíte. Navíc z titulu pracovních povinností sestra recepty správně sama ani vystavovat nesmí.

Jak se vůbec poplatky u lékaře slučují s Listinou lidských práv a svobod, se článkem 31? A podle ústavy má také každý z nás právo na ochranu zdraví.

Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Poplatky jsou plně v souladu s touto listinou, protože, jak sám správně citujete, ústava, i při své velkorysosti, počítá s tím, že veřejné zdroje jsou omezené, a proto ukládá zákonodárcům právo bezplatnou zdravotní péči upravit zákonem. A to je to, co činíme. Již od startu systému veřejného zdravotního pojištění v roce 1993 se platí doplatky na léky nebo na zdravotnické prostředky a některé zdravotní služby nejsou hrazeny z veřej­ného zdravotního pojištění vůbec.

Ráda bych se zeptala, zda budu muset platit u lékaře za svého syna. Ve třetím měsíci prodělal akutní zánět ledvin, od té doby pravidelně docházíme do nefrologické poradny. Tam budu muset také platit? A pokaždé, když synovi stoupne teplota nad 38°C, musíme donést k obvodní lékařce na kontrolu moč, jestli jsou ledviny a močové cesty v pořádku. Tak by mě zajímalo, zda za každou kontrolu moči budu muset platit.

„Kontrola moči" je laboratorní vyšetření a ta jsou všechna od poplatků osvobozena. Naopak zpoplatněna 30 korunami je návštěva lékaře, pokud je spojena s klinickým vyšetřením (čili není to podání papíru mezi dveřmi, ale řádná prohlíd­ka). Děti s některými vybranými diagnózami, pro které jsou dlouhodobě sledovány (takzvaně dispenzarizovány), budou osvobozeny i od poplatku návštěvy u lékaře, který je léčí pro tuto diagnózu. Jakých konkrétních diagnóz se to týká, určuje vyhláška, kterou musí lékař znát.

Budu platit za ambulantní péči v nemocnici a u specialisty mimo nemocnici?

Za návštěvu ambulance v nemocnici se při provedení klinic­kého vyšetření poplatek 30 korun platit bude, je to stejné, jako když navštívíte ambulantního lékaře - specialistu mimo nemocnici. Výjimkou je situace, kdy je pacient v nemocnici hospitalizován, pak platí 60 korun za den pobytu v nemoc­nici, ale už nikoliv případné vyšetření v ambulanci během této hospitalizace.

Do nemocnice se dostanu cizí vinou, třeba po nezaviněné dopravní nehodě. Kdo bude platit můj pobyt, následné návštěvy u lékaře a mé léky?

Situace bude zcela analogická jako v jiných oblastech. Ten, kdo Vám způsobil dopravní nehodu, Vám musí uhradit vzniklou škodu, včetně Vašich výdajů na léčení, kam samozřejmě poplatky patří. Nemocnici, lékaři i lékárnám budete samozřejmě platit Vy a záleží na Vašich právnících, co na viníkovi nakonec vymůžou.

Můj pes užívá léky určené primárně pro lidi. Budu za něj platit nějaké regulační poplatky?

Zvířata, ani pokud jsou to vaši nejmilejší příslušníci společně sdílené domácnosti, si neužívají výhod veřejného zdravotního pojištění, čili se na ně ani nevztahují žádné regulační po­platky. Pro nemilovníky zvířat dodáváme, že si jejich majitelé platí všechno ze své kapsy.

Porod je přece přirozený proces, proč za něj platit, když to není nemoc?

Ano, jistě máte pravdu. Porod není nemoc, přesto je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Probíhá v nemocnici, tedy ve zdravotnickém zařízení a pobyt maminky a dítěte je spojen s určitými doprovodnými či nezdravotnickými náklady. To je vyváženo zárukou kvalifikované pomoci a dostupnosti špič­kových přístrojů, které zaručují bezpečí novorozence i jeho maminky, nezřídka i záchranu jejich života.

Budu platit také za návštěvu fyzioterapeuta s magisterským vzděláním? A pokud ano, bude to za každou návštěvu?

Pokud budete klinicky vyšetřen lékařem - odborníkem v obo­ru fyziatrie, budete platit 30 korun. Bude-li lékař provádět bez klinického vyšetření jen například mobilizační techniky, poplatek se nehradí. Poplatek se nehradí také v případě, že se jedná například o fyzikální terapii, kterou provádí fyzio-terapeut s magisterským vzděláním.

Proč platí poplatky i ty nejmenší děti? Není to scestné?

Tato otázka svádí k bizarní představě, jak kojenec v ordina­ci sahá někam do plínek a vytahuje naspořené penízky ... Za dítě samozřejmě platí poplatek rodiče (nebo samoživitel rodič, nebo zákonný zástupce). Náklady, které tak rodinám vzniknou, jsou z velké části kompenzovány úlevami v daňové oblasti.

Co se stane s neuhrazenými poplatky, pokud pacient umře?

Poplatky se mohou stát pohledávkou v rámci dědictví (analogie s úmrtím například klienta domova pro seniory).

Bude platit i člověk, který je třeba dva roky v kómatu?

Ano, i takovému člověku běží důchod nebo jiné příjmy ze sociální oblasti a může se tedy (prostřednictvím svých zákonných zástupců) podílet na úhradě péče alespoň 60 korunami za den.

Jak je to s placením DPH u poplatků?

Poplatky u lékaře, za návštěvu pohotovosti a za den pobytu v nemocnici nejsou předmětem DPH. U lékáren je DPH již zahrnuta do poplatku ve výši 30 Kč.

Platí se za ozařování při radioterapii na onkologii?

Ne.

Zdroj:

Zkráceno z Návodu na použití českého zdravotnictví v roce 2008, 16.1.2007 a zveřejněno s laskavým svolením MZ ČR,  celý text najdete na: http://www.mzcr.cz/ 

Banner250minimal
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

PRŮZKUM JAK FUNGUJE VÁŠ LÉKAŘ V DOBĚ KORONAVIRU

Prosíme, pomozte zmapovat, jak ordinují lékaři v ČR, co se děje s dlouho naplánovanými vyšetřeními či operacemi a jak je vůbec zjišťována běžná lékařská péče.

Užijte si klidný podzim, poradíme jak

Podzim není na první pohled příliš lákavé období. Ubývá denního světla, nepotěší ani klesající teploty a častější déšť. Navíc nám po letním, leckdy volnějším, režimu přibývá povinností v práci a starostí doma, třeba se školou povinnými dětmi. Nezapomeňte však, že podzim je zároveň krásný čas, kdy nás ven lákají nádherně zbarvené listy a zpět nás vábí teplo domova. Přinášíme proto pár tipů, jak si ho užít v klidu.

Chřipkové období aneb Jak probudíme náš imunitní systém?

Dobře fungující imunitní systém je základem celkově vyváženého stavu a naší výkonnosti. Vždyť stále více lidí trpí až neobvykle často nachlazením, a to nejen v typických dobách vyššího výskytu nachlazení během zimy. Mnozí z nás se prokýchávají a prostonávají od jedné infekce k další.

MÁTE ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY A NEVÍTE SI RADY?

Jako řešení se nabízí diagnostika vašeho zdravotního stavu, nalezení příčiny a tomu odpovídající léčba, která příčinu odstraní. Původní česká společnost Energy takto úspěšně pomáhá lidem již přes 20 let…

VINCENTKA A ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

S žertovnou nadsázkou se říká, že Vincentka obsahuje téměř celou Mendělejevovu periodickou tabulku prvků. Je to velmi silně mineralizovaná, jodová uhličitá minerální voda z přírodního léčivého zdroje, hydrogenuhličitan-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická. Obsahuje ionty sodíku, draslíku, vápníku, lithia, hořčíku, fluoru, chloru, jódu a železa.

ASEKOL naděloval smysluplně

Každý rok je to stejné. Přijdou Vánoce a všichni si lámou hlavu s dárky. Ať už se jedná o běžné smrtelníky, kteří nevědí, co dát dědečkovi a babičce, nebo nadzvukové supermany firemního marketingu, kteří svádí stále stejný boj a rozhodují se mezi „mazáním“, tedy ověřenou lahví alkoholu, nebo něčím novým, na co jejich klienti nemusí být zvyklí. Ať už se jedná o rodinný kruh nebo velkou korporaci s několika stovkami klientů, boj je to vždy lítý. A alkohol většinou vyhrává.

Život s dítětem na vozíčku

Ačkoli se to nemusí zdát spravedlivé, najde se i malé dítě, které je od narození nebo zásahem osudu upoutáno na invalidní vozík. To ale neznamená, že by muselo vést chudší život než ostatní děti.

Ať jsou i Vaše děti zdravé … Kolostrum pomáhá dětem v období nemocí

Mnohé rodiče jistě zarazí zvýšená nemocnost u dětí, které začnou navštěvovat mateřskou školku nebo školu. Existuje mnoho teorií proč tomu tak je.

JAK NA PROBLÉM S ÚNIKEM MOČI?

INKONTINENCE – INTIMNÍ ZÁLEŽITOST, O KTERÉ SE NEMLUVÍ. JAK JI ZABRÁNIT?

HLEDÁTE NĚCO PŘÍRODNÍHO NA PODPORU IMUNITY? ZKUSTE VČELKU!

Léto skončilo, slunečných dnů ubývá a podzim se už hlásí na scéně. Začíná tak období, které zkouší obranyschopnost naši i našich dětí...

KTERÝ TLAKOMĚR JE SPOLEHLIVÝ A JAK SPRÁVNĚ MĚŘIT TLAK?

Zvýšený krevní tlak je nemoc uspěchané doby, která potichu zabíjí. Vysoký krevní tlak je totiž jednou z nejčastějších příčin úmrtí a invalidity. Příznaky však bývají po dlouhou dobu nerozpoznatelné, neboť většina pacientů trpících hypertenzí se cítí zdráva. Závratě, bolesti hlavy, hučení v uších a další symptomy se vyskytují spíše výjimečně. Jediným spolehlivým řešením je pravidelná kontrola tlaku v ordinaci lékaře nebo přímo doma za pomoci profesionálního tlakoměru. Pouze včasná diagnóza a správná léčba poskytují účinnou ochranu před následky hrozivými pro krevní oběh a srdce.

Jak nastartovat zažívání?

Ve všedních dnech se dokážeme v jídle chovat umírněně – pak ale přijdou volné dny a s nimi jakoby se v naší hlavě něco přeprogramovalo. Smažené pokrmy, chlebíčky a do toho sladkosti a návštěvy, kde s jídlem a většinou i alkoholem vesele pokračujeme. Náš žaludek dostává pořádně na frak.

Žaludeční nevolnost? Novinka se zázvorem uleví i těhotným a dětem

Žaludeční nevolnost patří k nejčastějším zdravotním potížím dospělých i dětí, ovšem její příčiny mohou být různé. Jednak způsobené vlastní vinou, pokud se přejíte nebo na oslavě vypijete o skleničku víc, než je zdrávo. Především dětem pak bývá od žaludku zle při cestování a zcela samostatnou kapitolou je těhotenská nevolnost, která trápí až tři čtvrtiny gravidních žen. Přirozeným pomocníkem pro léčbu takových žaludečních obtíží často doprovázených nechutenstvím bývají byliny, zejména osvědčený zázvor. Nyní je v lékárnách nově k dostání zázvorový extrakt v tabletách Antimetil.

MLÉČNÁ KRUSTA (TZV. SEBOROICKÁ DERMATITIDA)

Problém mnoha kojenců a tím pádem i maminek. Miminku se vytvoří na hlavičce tuhé nažloutlé šupinky, někdy se mohou objevovat i v oblasti obočí. Co s tím?

KTERÝ TEPLOMĚR JE DOBRÝ? CEMIO METRIC 308 SMART. ŽÁDNÉ SKLEPÁVÁNÍ, STŘEPY ANI BUZENÍ NEMOCNÉHO DÍTĚTE. NAVÍC HO VYUŽIJETE I JINAK!

Kvalitní teploměr patří k základnímu vybavení každé domácí lékárničky. Bez teploměru se neobjedete doma ani na cestách, zvlášť pokud máte malé děti. Jenže jaký teploměr vybrat, aby byl opravdu spolehlivý a jen tak se nerozbil? S obyčejnými digitálními bývá potíž v přesnosti, do skleněného zase stačí malinko klepnout a pohroma je na světě. Ty nové sice už neobsahují rtuť, takže nemusíte honit jedovaté kuličky po podlaze, nicméně střepům se stejně nevyhnete. Navíc sklepat je na původní nízkou hodnotu často vyžaduje nadlidský výkon...Naštěstí existuje řešení, které vás všech výše uvedených problémů zbaví a ještě získáte několik bonusů navíc. Teploměr Cemio Metric 308 SMART.

CRP testy si našly cestu i do domácích lékárniček

Určitě to taky znáte. Ráno se probudíte s ucpaným nosem, bolavou hlavou a v krku tak trochu škrábe. To nic není, uvařím si čaj a vyrazím do kanceláře. Ale co když se mi rozjíždí třeba angína, to asi v kanceláři pochvalu nedostanu. Mám tedy jet k doktorovi? A zabít půlden v čekárně plné nemocných lidí, aby to stejně skončilo u toho čaje a paralenu? Kdyby tak existoval způsob, jak dilema mezi „rýmičkou“ a skutečnou nemocí rozhodnout rychle a v pohodlí domova. Pozor, už existuje! Jmenuje se CRP test.

DEJTE SE PO ANTIBIOTIKÁCH RYCHLE DO KUPY

Chladnější měsíce roku jsou rájem pro spotřebu antibiotik. Ta nás sice snadno vyléčí z angín i dalších neduhů, nicméně po sobě zanechají v našem těle tak trochu spoušť. Ničí totiž i prospěšné bakterie: probiotika, která se nachází ve střevech.

KVALITNÍ POLŠTÁŘ PRO ZDRAVÉ SPANÍ

Životní styl většiny z nás není zrovna ideální. Trávíme spoustu času u počítače, nezřídka v poloze, která naší páteři dvakrát neprospívá. Na pravidelný pohyb nám většinou chybí čas. Ordinace rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů pak praskají ve švech, protože nezdravý životní styl si vybírá svou daň v podobě různých potíží, způsobených nesprávně přetěžovanou páteří. Krční páteři přitom uděláme velmi dobrou službu kvalitním ortopedickým polštářem, který by měl být nedílnou součástí ložního vybavení každého z nás. Můžeme tak svému tělu prospět, i když právě spíme.

Pokud_pomahame_druhym_nevypust_dusi_300
Noc vydala svůj plod, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359