12838562__1_

NEUTĚŠENÁ SITUACE V ČESKÉM PORODNICTVÍ

Autor: kolektiv autorů

Nejde o porody doma, peníze porodních asistentek ani útoky na lékaře, jak se snaží (někdy záměrně a někdy snad jen z nevědomosti) předkládat některá média či účastníci diskusí. O co tedy vlastně jde? Aby měly i ženy v ČR možnost volby. Maminky ve většině blízkých i vzdálenějších demokratických zemí si mohou vybrat 1) porod v porodnici - lékařsky řízený, třeba i s epidurálem; 2) porod v porodnici, plynoucí vlastním tempem, vedený zvolenou osobou; 3) ambulantní porod v porodnici; 4) porod v porodním domě; 5)  organizačně zajištěný domácí porod. Běžná praxe u nás zatím - bez většího úsilí ze strany rodičky - umožňuje většinou jen první variantu. Proč?


Situace v českém porodnictví je vážná. Stát nebere na vědomí profesi porodní asistentky, avšak nedokáže nahradit péči, kterou těhotným, rodícím ženám a matkám po porodu porodní asitentky poskytují. Hnutí za aktivní mateřství a Unie porodních asistentek za podpory dalších organizací proto vyhlašují petiční akci a požadují nodkladné řešení. Na 8. října je rovněž připravena celostátní demonstrace před Ministerstvem zdravotnictví.


Současný systém českého porodnictví jednostranně upřednostňuje lékařský pohled na porod a směřuje k likvidaci autonomní profese porodních asistentek. Právě jejich péče během normálního porodu je ale výzkumy hodnocena jako nejefektivnější a ženy ji také stále častěji vyhledávají. Individuální a na míru ušitou péči stávající systém nahradit neumí, přesto však brání iniciativám, které by mohly mezeru v nabídce služeb pokrýt - např. zakazuje činnost porodních domů, neumožňuje ambulantní porody a zavírá malé porodnice, nabízející rodinný rozměr péče. Zároveň neposkytuje systémové zajištění odborné asistence při porodu doma. Ženám v ČR jsou tak upírány možnosti, které jsou ve většině ostatních evropských zemí standardní samozřejmostí. V porodnicích jsou navíc často přehlížena přání žen a dochází i k protiprávnímu jednání zdravotníků. Situace je vážná a vyžaduje neodkladné řešení.

Disproporce možných pohledů

Tisíce spokojených rodiček! Špičkové statistické výsledky! To jsou obvyklá zaklínadla českých porodníků. Existuje však i jiné zaklínadlo: Alarmující stav českého porodnictví! Požadujeme změnu!
Kdo a proč je vlastně nespokojený? Vždyť řada usmívajících se celebrit ve společenských rubrikách časopisů veřejnost ujišťuje, že prožily neopakovatelný zážitek, případně dokonce že „nebýt pana doktora...". A jedno statistické číslo opravdu vyneslo Českou republiku na špičku: Nízká perinatální úmrtnost, jedna z nejnižších na světě.
Ano - ženy, které se s plným vnitřním přesvědčením odevzdávají do rukou lékařů a lékařek, jsou většinou s péčí maximálně spokojené. Avšak ty, které mají o porodu svou jinou představu, vytvořenou na základě dostupných informací v knihách, na kvalitních předporodních kursech i díky osobním zkušenostem, čeká náročná práce nejen se samotným porodem, nýbrž zejména s prosazováním vlastních požadavků. Hlediska potřeby autonomie rodící ženy či potřeby zohlednění psychologických, sociálních a duchovních aspektů porodu nemají prozatím při posuzování kvality a bezpečí porodu v Čechách velkou váhu.

Co není v pořádku?

Přetrvávající pochybení českého porodnictví lze rozdělit do těchto základních okruhů:

  • porušování platné legislativy - nerespektování práv rodící ženy a po porodu obou rodičů coby zákonných zástupců dítěte
  • nerespektování nejnovějších poznatků vědy plynoucích z odborných výzkumů, jež shrnuly v doporučení WHO/Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě /IMBCO - zejména narušování procesu normálního porodu a důležité vazby mezi matkou a dítětem (texty viz http://iham.cz/old/prirucka_who_uvod.php a www.normalniporod.cz)
  • podávání zavádějících či neúplných informací (bagatelizování vedlejších účinků medikamentů)
  • diskriminace profese porodní asistentky, jejíž péče během normálního porodu je výzkumy hodnocena jako nejefektivnější
  • uzavírání malých porodnic nabízejících „rodinný" rozměr péče, a to i přesto, že velké porodnice čelí přeplněnosti a navíc mnoha ženám nevyhovují


Konflikt filosofií

České porodnictví stále ještě nemá vyřešený ideologický střet mezi rozdílným možným přístupem k porodu jako

1/ a priori rizikovému procesu, který je třeba „léčit" (= model péče lékařsky vedených těhotenství a porodů) a

2/ normálnímu fyziologickému ději, který především potřebuje respekt vůči své přirozenosti a teprve v případě komplikací je třeba také umělých zásahů a opatření (= model péče poskytované porodními asistentkami).

Nejde o to vidět jeden model jako špatný a jiný jako dobrý. Potřebné jsou oba a žádný nelze uplatňovat jednostranně. Rozhodnout o tom, který žena zvolí, by měla svobodná volba dotyčné ženy při zohlednění jejího zdravotního stavu i stavu plodu/dítěte. Předpokladem všestranně bezpečné péče je proto právě možnost volby.

Konec profese porodních asistentek?

Zatímco v zahraničí je běžné, že se o ženu a dítě během těhotenství a porodu a po porodu i o dítě stará jedna jejich porodní asistentka, a to bez ohledu na to, kde žena porodí, jestli v porodnici nebo v porodním domě či doma, u nás tento model péče není možný. Přestože porodní asistentky bakalářským studiem získávají v plném rozsahu potřebné kompetence, nejsou dostatečně připraveny na péči v komunitě. Žádný ze stávajících studijních programů pro PA v ČR nenabízí logicky sestavené informace - od jednoduchého ke složitějšímu, tj. od fyziologie těhotenství a porodu k patologii, praktický výcvik v podstatě neexistuje, protože chybí takto zaměřená místa praktického výcviku. Všeobecně pak pojišťovny i se zkušenými porodními asistentkami uzavírají smlouvy jen ojediněle a jen na velmi omezený rozsah činnosti. Péče porodních asistentek je dostupná ženám jen v některých větších městech a pouze za přímou úhradu. Dalším důsledkem je, že ženy, které ve své oblasti neseženou kvalifikovanou samostatnou porodní asistenku, riskují porody bez zdravotnické asistence. Doma pak rodí buď samy, nebo jen v doprovodu duly, nezdravotnické průvodkyně těhotenstvím, porodem a šestinedělím, která ovšem u porodu poskytuje pouze psychickou podporu a fyzickou pomoc, nikoli odbornou zdravotnickou asistenci.
„Stát diskriminuje prodní asistenky, brání tak ženě svobodně se rozhodnout, jakou péči chce ze svého zdravotního pojištění užívat", říká místopředsedkyně Unie porodních asistentek Ivana Königsmarková.

Na zasedání Mezinárodního výboru (150 členů ze 73 zemí světa) Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) v rámci celosvětovém kongresu v Glasgow v květnu 2008, byla Česká republika vybrána jako země, která bude mít tu čest hostit 30. mezinárodní kongres ICM v roce 2014. Pro každou zemi je uspořádání této velké mezinárodní akce velkou poctou. Kongresu se běžně účastní okolo 3 000 porodních asistentek z celého světa. Koná se jednou za 3 roky a pozornost odborné veřejnosti je na ni plně soustředěna. Nezáleží jen na porodních asistentkách, zda se tohoto úkolu budou moci zhostit se ctí, ale i na lidech zodpovědných za celý systém porodní péče v ČR.

Co pořád mají - vždyť mohou přinést porodní plán!

Někde jsou nastávající matky přímo vyzývány, aby soupis svých požadavků a představ přinesly ještě v těhotenství ke konzultaci. V drtivé většině to ovšem neznamená, že se s ním zdravotníci chtějí seznámit, aby poskytovali péči v souladu s přáním matky, nýbrž spíše chtějí ženu „vmanipulovat" do zvyklostí té které porodnice, bezpečných a pohodlných pro zdravotníky. Mnohde se ženy dokonce dozvědí, že se zvyklostem nemocnice podřídit MUSÍ, což ale není v souladu s právním řádem.

Proč se vlastně vybrané porodnici nepodřídit?

Žádná česká porodnice neposkytuje veškerou péči v souladu s nejnovějšími výsledky vědy, tzv. Evidence based medicine. Je na klientkách, aby bezpečnou péči vyžadovaly. Legislativně ani medicínsky není důvod jim nevyhovět. Je ovšem zřejmé, že nepodlehnout jen ženy velmi připravené, vzdělané, komunikativní. Možná proto se zatím jeví být v menšině?

Zavírání malých porodnic

V posledních letech dochází také k rušení porodnic, v nichž se narodí méně než 500 dětí ročně. Ačkoliv právě taková zařízení nejlépe umožňují osobní a rodinný přístup, z pohledu MZ jde o neefektivní pracoviště, která nesplňují požadavky nejmodernější péče o rodičky. Nedávno tak zanikly i populární a hojně vyhledávané porodnice (ve Vrchlabí, ve Frýdlantě v Čechách, ve Vysokém Mýtě či v Kutné Hoře), a to i přesto, že zdejších služeb zvýšenou měrou využívaly také přespolní ženy se zájmem o přirozený porod, včetně těch z hlavního města. Momentálně v nabídce služeb porodnic jednoznačně hájící právo žen na autonomii při porodu a na současnou ochranu fyzického, psychického a sociálního bezpečí rodiček a novorozenců chybí.

„Blokování práce malých porodnic vnímám rivalitní záležitost porodníků z velkých klinik. Ti nestojí o konkurenci malých oblíbených pracovišť, která tak jasně dávají vyniknout rozdílu mezi porodem a porodem. Současný stav lze také vnímat jako výsledek vlády mužů - věci veřejné v Parlamentu, Senátu i na ministerstvu zdravotnictví a v pojišťovnách jsou převážně v rukou mužských úředníků či lékařů. V případě zavírání malých porodnic jsme zkrátka svědky nehorázné diskriminace žen. Jako psycholožka připomínám, že z hlediska psychologického bezpečí je u porodu důležitý především dobrý pocit matek, jejich vnitřní jistota a možnost rozhodnout, kde chtějí své - zvláště prvorozené - dítě přivést na svět. Jako soudní znalkyně dodávám, že hodně nepovedený a asistovaný porod může žena vnímat jako trauma, srovnatelné se znásilněním," řekla v anketě na téma zavírání malých porodnic PhDr. Věra Břicháčková.
„Pro 80-90% žen, které nemají během těhotenství zdravotní problémy, není porod ve velkých porodnicích o nic bezpečnější než porod v malých porodnicích nebo porodních domech. Ve velkých porodnicích bývá však porod výrazně medikalizován a zkušenost respektovaného porodu s individuálním přístupem, tak důležitá pro ženu a její rodinu, bývá rodičkám odepřena. V zemích jako je Česká republika je nezbytné umožnit ženám a jejich rodinám možnost přivést dítě na svět také v malé porodnici nebo porodním domě v blízkosti jejich domova. Porod patří především rodině, nikoli doktorům, nemocnicím nebo politikům!" - vyjádření Prof. MUDr. Marsdena Wagnera, neonatologa, bývalého ředitele Výboru pro zdraví žen a dětí při WHO (Světové zdravotnické organizaci), zodpovědného za zdraví žen a dětí ve 45 průmyslových státech světa, v červnu 2008 http://www.marsdenwagner.com/

Další názory lze nalézt zde.

Registrujte se včas!

Náročná je ovšem i situace ve velkých, zejména pražských porodnicích, přestože jim rozhodně nedostatek porodů nehrozí. Jsou velmi přeplněné (od doby, kdy se rodili dnešní rodiče, byly v Praze zrušeny čtyři menší porodnice), nápor klientek se snaží zvládat mj. pomocí brzkých registrací, leckde již na samém začátku těhotenství. To je stresující, protože ženy v té době mnohdy ještě neví, jak se těhotenství bude vyvíjet, zda se vůbec udrží. Ani včas zaregistrovaná žena nemá ovšem jistotu, že ji porodnice v době porodu přijme.
Přes tyto problémy se porodnice stále brání dřívějšímu propouštění matek a dětí, tzv. ambulantním porodům. Snad ze strachu, aby si na tuto možnost rodiče příliš nezvykli? Legislativně této možnosti nestojí nic v cestě - pokud jsou žena i dítě zdrávi, mohou opustit porodnici podle přání matky kdykoliv. I tady ale narazíme na systémovou chybu. V zahraničí se o ženu a dítě doma stará porodní asistentka, např. v Německu je porodním asistentkám hrazeno během osmi týdnů po porodu až 10 návštěv.

Petice za zlepšení služeb v českém porodnictví

Protože přibývá těch, kteří se stávající situací v českém porodnictví nesouhlasí a protože propast v nabídce péče, která nás odlišuje kupříkladu od západní části Evropy, do které patříme, je výrazná, probíhá od konce srpna 2008 na území celé České republiky podepisování Petice za zlepšení služeb v českém porodnictví a za péči přátelskou a bezpečnou pro matku a dítě. Petici iniciovala sdružení, dlouhodobě usilující o prosazení žádoucích „porodnických" změn (A centrum - Vědomá a aktivní příprava na mateřství, Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, Česká asociace dul, Hnutí za aktivní mateřství a Unipa - Unie porodních asistentek) za podpory dalších organizací (m.j. Sítě mateřských center ČR).
Petice vyzývá ke skutečným a konkrétním systémovým změnám a k zahájení demokratické diskuse, jíž budou účastni zástupci Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, lékařů / lékařek, porodníků, neonatologů a pediatrů, porodních asistentek, dětských sester i dul a zástupci rodičů.
Svůj podpis už připojili např. poslankyně EP Zuzana Roithová, Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše détě, etnograf Mnislav Zelený, sociolog Igor Nosál, lékařka a vedoucí Centra krizové intervence Helena Vidovičová, duchovní Tomáš Halík, psychiatr a kandidát na senátora Max Kašparů, režisérka Lenka Cingrošová a další známé osobnosti.

Iniciativu za svobodné a všestranně bezpečné české porodnictví podporuje též herec Jaroslav Dušek.

10 kroků k optimální porodní péči

10 bodů Mezinárodní Iniciativy za porodní péči pro matku a dítě (International MotherBaby Childbirth Initiative, IMBCI, vyhlášena v březnu 2008) vychází z výsledků nejnovějších výzkumů a stanovuje principy, které by měli v praxi uplatňovat poskytovatelé optimální porodní péče. Iniciativa kromě jiného zdůrazňuje, že potřeby dvojice matka-dítě by měly být upřednostňovány před potřebami poskytovatelů péče, institucí a medicínského oboru.
Autorem Iniciativy je International MotherBaby Childbirth Organization (IMBCO, Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě) - nezisková, nevládní organizace, jejímž cílem je prosazovat porodní péči příznivou pro matku a dítě.
Dokument se opírá o konzultace odborníků ve 163 zemích světa a Technickou poradní skupinu tvořenou autoritami jako je UNICEF, Světová zdravotnická organizace (WHO), Světová aliance asociací pro kojení (WABA), Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO), Koalice za zlepšení služeb v porodnictví (CIMS), Mezinárodní asociace laktačních konzultantů (ILCA), La Leche League International (LLLI), Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM), Mezinárodní pediatrická asociace (IPA), Mezinárodní konfederace zdravotních sester (ICN), mezinárodní asociace dul DONA International a další.
Iniciativa je ke stažení v angličtině na www.imbci.org a v češtině na www.normalniporod.cz.

„Bezpečná péče je taková péče, která využívá postupů založených na vědeckých důkazech, jež minimalizují riziko chyby či poškození a podporují normální fyziologii porodu."

10 kroků k optimální péči 2008

„Celý dokument je pro situaci v České republice inspirativní. A právě péče podložená výzkumem není v českém porodnictví běžná", řekla Mgr. Lucie Ryntová, která na přípravě a překladu materiálu spolupracovala.

Orgasmic Birth opět v Praze!

V říjnu navštíví Českou republiku Debra Pascali Bonaro, autorka filmu Orgasmic Birth a jedna z aktivistek Mezinárodní iniciativy za porodní péči pro matku a dítě (IMBCI - The International MotherBaby Childbirth Initiative). Film byl ve světové premiéře promítán v rámci filmové přehlídky Jak se rodí Evropan letos v květnu v Praze. Pro velký zájem, bude znovu promítán 8. října v Praze v Kině Perštýn, 9. října v Ústí nad Labem v rámci filmového festivalu Femina film a 10. října v Brně. V Praze a Brně bude promítání spojeno s přednáškou paní Debry Pascali Bonaro. Podrobnosti k její návštěvě a promítání filmu sledujte na www.unipa.cz a www.normalniporod.cz.

Celostátní protestní veřejné shromáždění

Na 8. října 2008 se v souvislosti s peticí připravuje celostátní demonstrace před Ministerstvem zdravotnictví, aby stávajícím tvůrcům porodnického systému připomněla, že potřeba změn je v zájmu všech. Protestní shromáždění začíná ve 14 hodin.

Zdroj:

TZ, Hnutí za aktivní mateřství, 11.9.2008, www.iham.cz


Související odkazy:

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Cz_podlahy_banner_k

JAK PROŽÍT ŠESTINEDĚLÍ V POHODĚ

Období počátků mateřství bývá obecně společností vnímáno jako jedno z nejkrásnějších v životě ženy. Někdy se ovšem dostatečně nezdůrazňuje, že se vždy jedná o náročný životní úsek. I když porod proběhl dobře, maminky se mohou zpočátku cítit zaskočeny tolika změnami a nároky novorozeného miminka. To na začátku potřebuje fyzický kontakt s matkou prakticky dvacet čtyři hodiny denně, aby se dobře rozeběhlo kojení, dítě bylo spokojené a mohlo se ideálně vyvíjet. Období šestinedělí je zároveň také velmi důležité pro samotnou matku. Potřebuje hodně odpočívat a nabírat síly na další měsíce a roky mateřství.

Darujte tu nejjemnější dětskou kosmetiku HiPP

Přemýšlíte o pěkném, ale i praktickém dárku pro novopečenou maminku, miminko nebo kamarádku s citlivou pletí? Kosmetika HiPP patří mezi to nejkvalitnější, čím můžete dětskou i dospěláckou pokožku potěšit.

NE KAŽDÁ ŽENA CHCE PORODIT DOMA, ALE VĚTŠINA ŽEN POTŘEBUJE SVOJI PORODNÍ ASISTENTKU!

České zdravotnictví se rádo chlubí svými úspěchy v oblasti porodnictví a neonatologie, zejména jednou z nejnižších úmrtností novorozenců. O čem se ale mluví podstatně méně, je (ne)svoboda matek v porodnicích, množství rutinních, ale často zbytečných invazivních lékařských zákroků a separace dítěte, či nemožnost rodit v porodním domě či doma se zajištěnou péčí, za což leží odpovědnost výhradně na státu. Země, které nabízejí daleko pestřejší systém péče během porodu, přitom mají statistické výsledky srovnatelné, některé dokonce i lepší, například severské státy.

JAK CVIČIT V TĚHOTENSTVÍ? DOBRÁ JE GRAVIDJÓGA

Těhotenství není nemoc a rození dětí je pro ženu přirozeným údělem. Nejlepší pohybová aktivita v těhotenství je GRAVIDJÓGA.

KDYŽ UŽ TO PO PORODU NENÍ TAM DOLE JAKO DŘÍV

Depilace intimních partií je dnes samozřejmostí. Zřejmě i proto ženy začaly řešit, jak vypadají na intimních místech. Nejmodernější metoda rejuvenace ženského vnějšího genitálu přístrojem ProtégeIntima a laserové ošetření g-set přináší bezbolestné řešení – vyhladí pokožku, srovná asymetrie, stáhne povolenou pochvu po porodu a poradí si i s inkontinencí.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM TĚHOTNÁ?

Pro potvrzení těhotenství už dnes stačí zajít do lékárny a koupit si kvalitní těhotenský test. Tušíte od kdy se těhotenské testy využívají a jak fungují? Věděli jste, že už si můžete koupit i krevní těhotenský test, který umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku v klidu domova?

DOPŘEJTE SVÝM DĚTEM KOSMICKÝ KOMFORT

Která z nás by si nepřála, aby se naše miminko cítilo jako v bavlnce? A to bez ohledu na to, jaké panuje počasí, zda chodíme pěšky nebo jezdíme převážně autem, zda trávíme většinu času ve městě nebo v přírodě. A určitě by se nejedné z nás ulevilo, kdybychom mohly tuto starost úplně pustit z hlavy a mít jistotu, že je dětem prostě krásně, a jen si užívat společné chvíle.

LÁTKOVÉ PLENY - JAK VYBRAT TY PRAVÉ V RŮZNÝCH SITUACÍCH?

Rozhodli jste se svému dítěti dopřát látkové pleny? Pravděpodobně při jejich výběru přijde na pořad dne některá z těchto praktických otázek. Možná budete přemýšlet, co za plenky zvolit do šátku, nebo jak látkovat, když nemáte moc místa na sušení. Někoho zajímá, jak při látkování co nejvíce ušetřit náklady a jiný chce ušetřit vlastní práci. Určité pleny sedí drobným dětem a jiné malým „pucínkům“. Ideální typ pleny pro vás se liší v různých situacích. Na 6 typických otázek při používání látkových plen odpovídaly látkovací poradkyně a zkušené maminky z týmu Brány k dětem – největšího českého ochodu s ekologickými potřebami pro děti i celou rodinu.

DĚTI A CHEMIE K SOBĚ NEPATŘÍ!

Zodpovědným rodičům nejspíš není třeba vysvětlovat, jaké riziko představuje pro jejich děti chemie, běžně používaná v domácnosti. Možná ale spousta z nás netuší, že se škodlivými látkami mohou děti přijít do styku také nošením některého oblečení a užíváním hygienických potřeb či kosmetiky. Je potřeba si uvědomit, že i malé množství může při dlouhodobém působení nadělat velké škody na zdraví celé vaší rodiny. Pro ty, kteří nechtějí nic riskovat, jsme dali dohromady několik tipů, jak se obejít bez chemie.

Jako maminčino pohlazení Bupi Baby mycí pěna – dotek přírody pro vaše děťátko

Pokud jste si právě přinesli z porodnice domů malinkatý vrnící uzlíček, je vám naprosto jasné, že pro své miminko potřebujete jen to nejlepší, nejněžnější a nejzdravější. A nejen pro novorozence je určená jemná a maximálně šetrná Bupi BABY mycí pěna s vysokým obsahem přírodních složek, ocení ji také všichni alergici a lidé s citlivou pokožkou.

KLIDNÉ MATEŘSTVÍ? UŽÍVEJTE SI HO I VY!

Trápíte se tím, že vaše miminko nespí a je neklidné? Hledáte odpověď na otázku, zda je skutečně v bezpečí a zda pro něj děláte to nejlepší? Těšila jste se na mateřskou dovolenou, ale trápí vás jen stres a obavy?

NOSTE SVÉ DĚTI POHODLNĚ

Rádi bychom vám představili babynosítka značky Tula. Nosítko je praktickým pomocníkem maminek a tatínků. Oceníte jej jak při běžných domácích činnostech jako je uklízení, vaření – kdy se děti „pletou pod nohy“ a nebo chtějí nosit či vidět, co právě maminka vaří.

KRÁSNÝ DĚTSKÝ NÁBYTEK Z MASIVU

Čekáte miminko, jste čerství rodiče nebo už máte odrostlejší dítě a přemýšlíte jaký nábytek vybrat do dětského pokoje? Kvalitní dětský dřevěný nábytek najdete v nabídce firmy Domestav s.r.o. Jedná se o českou společnost, která se specializuje na masiv a zdravé spaní. Kromě kvality nepodceňuje firma ani design, takže vaše dítě bude z nového pokojíčku určitě nadšené. Přesvědčte se sami.

CHCI SVŮJ POROD!

Online formulář, kterým oslovíte odpovědné úřady a politiky. Cílem iniciativy Chci svůj porod je umožnit především ženám, maminkám, budoucím maminkám a nejen jim oslovit odpovědné úřady a politiky, sdělit jim svůj názor, své potřeby a zkušenosti a požadovat od nich, aby se současnou neuspokojivou situací v péči o těhotné a rodičky a systematickým porušováním jejich práv a práv jejich dětí důkladně zabývaly. Cílem této iniciativy není propagovat porody doma, ale prosazovat právo ženy zvolit si svobodně místo porodu i poskytovanou zdravotní péči.

POMOC PŘI PLOCHÝCH ČI VPÁČENÝCH BRADAVKÁCH - AVENT NIPLETTE

Niplette je revoluční vynález...je jednoduchý, bezbolestný a může být použit ženou v každém věku

O AVENTU

AVENT je jediný speciálně navržený program pro krmení, aby pro vás a vaše dítě byl co nejjednodušší...

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359