Asekol_cervene_k_965x100px__04

CO MOHOU UDĚLAT PRARODIČE, JEJICHŽ DCERA A MATKA VNUKA UŽÍVÁ DROGY

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná, Mgr. Kateřina Lišková, PhDr. Ilona Špaňhelová

DOTAZ Z PORADNY - Obracím se na vás s dotazem a prosbou. Máme dceru, která začala brát drogy. Nic v dnešní době neobvyklého, kdyby neměla 6 letého syna. Vnuk se narodil v USA, otec tam žije a dcera se vrátila domů i se synem. Otec je napsán v rodném listě (nebyli oddáni, pouze spolu žili). Otec syna navštěvuje 1 x za rok, finanční prostředky posílá rovněž 1 x za rok. Dcera bydlí u nás, nechce respektovat naše domluvy týkající se drog, schází se s podobnými lidmi.  Pokud by nebylo vnuka, dávno bychom ji vyhodili ven. Je bez práce, jezdila přes celou republiku za celostátně hledaným přítelem. Ten ji navíc fyzicky napadal a týral, 2 x byla ošetřena lékařem, podané trestní oznámení vzápětí stáhla s výmluvou, že spadla ze schodů. Přítel je naštěstí už zavřený.
Kontaktovala jsem otce dítěte do USA, že bychom si přes sociální úřad vnuka soudně vzali do opatrování, než bude plnoletý. Otec zastává názor, že si syna vezme do USA. Chci se zeptat, zda to může udělat? Jak můžeme danou situaci řešit?  Zastáváme s manželem názor, že vnuk je malý na to, aby teď změnil prostředí. Navíc jeho otec má přítelkyni, nikdy se synem netrávili delší čas, nepodstatná nám nepřijde ani jazyková bariéra. Má otec v takovém případě právo na odvoz dítěte? Můžeme my jako prarodiče požádat o svěření vnuka do péče, když matka bere drogy, je bez práce a často se toulá? Vnuk je velmi citlivý, rozumný, tvrdíme o něm, že je to dospělý člověk v dětském těle. Už teď máme obavy z toho, jak to na něj všechno působí. Snažíme se ho veškerého vytýkání a dohadování s dcerou ušetřit, ale přesto to vnímá. Věřím, že chápete mé obavy o psychický vývoj našeho vnuka a byla bych ráda, kdybyste mi mohli poradit, jak danou situaci řešit. Zastáváme s manželem názor, že dítě má matku nebo otce, aby se o něj starali, ale v tomto případě nevíme, zda je vhodné, aby si ho otec vzal anebo abychom se o něj do plnoletosti starali my, pokud dcera nepřijde k rozumu. Nechceme ublížit tomu nejmenšímu, který si teď ještě těžko vybere. Přece jen - máma je máma, i když je taková jaká je.


OČIMA PRÁVNÍKA:

Vaše situace je složitá, neboť otec, který o dítě jeví zájem, má k dítěti samozřejmě více práv než prarodiče. Domnívám se, že byste se s manželem mohli pokusit řešit věc cestou změny rodičovské odpovědnosti rodičů vnuka, a to u dcery omezením případně až zbavením rodičovské zodpovědnosti a u otce pozastavením rodičovské zodpovědnosti.
Podle zákona o rodině zbaví soud rodiče rodičovské zodpovědnosti, jestliže svou rodičovskou zodpovědnost zneužívá nebo její výkon nebo ji závažným způsobem zanedbává. Zbavení rodičovské zodpovědnosti má za následek, že rodič nemůže svoji rodičovskou zodpovědnost vůbec vykonávat. Jedná se o nejzávažnější zásah do práv rodičů. Předpokladem je, že rodiče z důvodů, které spočívají v jejich osobě, hrubě porušují nebo zneužívají práva a povinnosti, které tvoří obsah rodičovské zodpovědnosti. Zneužíváním se rozumí ohrožování tělesného a duševního vývoje dítěte, vybízení k trestné činnosti a nemorálnímu životu, týrání dítěte, ubližování na zdraví a jeho pohlavní zneužívání. Za závažné zanedbávání rodičovské zodpovědnosti se považuje zejména dlouhodobé neplnění rodičovské zodpovědnosti, trvalé ponechání dítěte ve výchovném zařízení spojené s nezájmem o toto dítě a neprojevením snahy převzít je do rodinné výchovy, nemorální způsob života rodičů, či soustavné neplnění vyživovací povinnosti k dítěti. Intenzitu nedostatků v péči rodičů o dítě je třeba vždy hodnotit se zřetelem ke konkrétní situaci. Další nutnou podmínkou pro zbavení rodičovské zodpovědnosti je, že rodič neplní své povinnosti, ač by je plnit mohl.
Jestliže je zbaven rodičovské zodpovědnosti k dítěti jeden rodič, vykonává rodičovskou zodpovědnost druhý rodič. Z tohoto důvodu by proto bylo nutné, abyste současně podali návrh na pozastavení rodičovské zodpovědnosti otce vnuka. K pozastavení rodičovské zodpovědnosti dochází v případech, kdy rodič nemůže vykonávat práva a povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti z objektivních důvodů. Jedná se zejména o situace dlouhodobého pobytu rodiče v cizině nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, případně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti tedy nemá charakter sankce pro rodiče a když pominou důvody, pro které soud o pozastavení rozhodl, je možné požádat soud o zrušení tohoto pozastavení. Vy byste návrh odůvodnili skutečnostmi, které v dotazu uvádíte, tj. že vnuk není na otce zvyklý, došlo by k vytržení vnuka ze stávajícího prostředí a sociálních vazeb, což by ho mohlo nepříznivě ovlivnit atd. Je ovšem na zhodnocení soudu, zda by tyto důvody považoval za dostatečné. Bylo by proto vhodné projednat věc nejdříve se sociální pracovnicí na oddělení orgánu péče o dítě. Jestliže soud pozastaví výkon rodičovské zodpovědnosti, zůstává rodič i nadále nositelem rodičovské zodpovědnosti, ale práva a povinnosti z ní vyplývající nemůže vykonávat.
V případě, že by u dcery došlo ke zbavení nebo omezení rodičovské zodpovědnosti a u otce k pozastavení, musel by soud ustanovit dítěti poručníka, což byste mohla být Vy s manželem. Při výběru osoby poručníka je důležité, aby existoval předpoklad, že mezi poručníkem a dítětem vznikne citový vztah a zůstanou zachovány stávající rodinné vazby. Soud proto vybírá poručníka z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobu, u které lze předpokládat, že bude mít citový vztah k dítěti. Poručníky mohou být ustanoveni i manželé společně.
Odpadnou-li důvody, pro které došlo ke zbavení rodičovské zodpovědnosti, je možné její obnovení, podmínkou je, že došlo k trvalé změně poměrů, která připouští obnovení rodičovské zodpovědnosti v souladu se zájmy dítěte, to znamená, že rodiče změnili své chování a způsob života a poskytují záruku, že rodičovskou zodpovědnost budou nadále řádně vykonávat.

JUDr. Romana Lužná

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net


OČIMA SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:

Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Velice si vážíme toho, že Vám není osud Vašeho vnuka lhostejný. Ze psaní je také patrné, že Vám na něm velmi záleží a že se ho snažíte ochránit ve chvílích, kdy jeho matka bohužel ve své rodičovské roli selhává. Za to Vám patří velké ocenění.
Ptáte se, zda může zůstat ve Vaší péči nebo zda si jej může odvést otec do USA. Vážím si toho, že sama vnímáte, že o dítě se mají starat rodiče. Rozumím však také tomu, že máte o vnuka starost, kdyby si jej otec odvezl. V zásadě Vás bohužel zklamu, protože jako zákonný zástupce si jej otec skutečně odvést může. Chlapcovi rodiče jediní jsou zodpovědní za jeho vývoj a péči o něj. Pokud jeden z nich toto neplní, měl by to dělat ten druhý. Je ovšem velmi nešťastné, že s otcem nemá chlapec asi vybudovaný dostatečně silný vztah.
Nejvhodnější by bylo, kdybyste se s chlapcovým otcem dokázali domluvit, aby jej nechal zde v prostředí, kde má vazby na své příbuzné a kamarády. Pokud však nebude chtít, má na jeho odvoz právo. Ovšem záleželo by také na tom, zda by s odvozem souhlasila Vaše dcera. Pokud by souhlasila, tak by jej mohl odvézt bez problémů. Pokud by nechtěla, měl by o tom, u koho bude chlapec v péči, rozhodnout opatrovnický soud.
V případě, že tedy nebude s otcem možná domluva, doporučovala bych Vám obrátit se na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na městském úřadě či magistrátu podle místa trvalého bydliště dítěte. Tam pracují sociální pracovnice, které by měly hájit nejlepší zájmy dětí. Můžete je o situaci dítěte informovat a sdělit jim, že žádate o svěření dítěte do vlastní péče. Vhodné by bylo, aby s tím Vaše dcera souhlasila. Nejprve by totiž musel být chlapec odebrán z její (a otcovi) péče.
Přímo na OSPOD by Vám tedy s dalším postupem poradili. Ovšem obrňte se, bývá to „běh na dlouhou trať".
Pokud byste si o situaci u Vás doma chtěla s někým nezaujatým popovídat, můžete se obrátit na linku důvěry pro dospělé. Domnívám se, že žít v napětí z toho, v jakém stavu přijde dcera domů, jak vše dopadne s vnukem, musí být pro Vás velmi náročné. Možná by Vám podpora přišla vhod. Konktakt na nejbližší linku důvěry najdete na www.capld.cz . Mohou Vám tam dát i kontakt na OSPOD, kdybyste chtěla.
Moc Vám i vnukovi přeji, aby vše dopadlo podle vašich představ.

Mgr. Kateřina Lišková


OČIMA PSYCHOLOGA:

Velmi vám doporučuji, abyste byli pro vnuka dál oporou. Hrejte si s ním, čtěte mu, vyprávějte si ... Nevím, jaký vztah s ním máte, jak vám důvěřuje. Jste v tuto chvíli na velmi tenkém ledu. Pokud bude cítit a vnímat, že se s maminkou něco děje nebo zavnímá i vaše hádky, krátce mu to pak vysvětlete. Potřebuje to, aby nebyl v nejistotě. Např. mu řekněte, že jste se zlobili, že maminka nepřišla třeba včas, že se s ní něco děje. Chraňte vnuka. Zároveň mu neříkejte nic, co by zraňovalo jeho srdce - mám na mysli něco hanlivého na jeho maminku. Jistě, máte říct, že jste nazlobení, nesouhlasíte s něčím.

Zkuste s dcerou mluvit ve chvíli, kdy není pod vlivem drog. Zároveň vám doporučuji, abyste nenechali věci jen tak. Zkuste řešit. I podle toho, co vám radí právník nebo sociální pracovnice.


PhDr. Ilona Špaňhelová, dětská psycholožka, http://www.spanhelova.cz/


Související odkazy:

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359