Asekol_cervene_k_965x100px__04

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ TÁBOR

Autor: cesketabory.cz

Nabídka táborů je neuvěřitelně široká. Můžete si vybrat z táborů v budovách, stanových, putovních, dvoutýdenních, třítýdenních, organizátorů je nepočítaně. Jak se v tomto množství vůbec orientovat a jak vlastně vybrat ten správný tábor pro své dítě? Zde je deset otázek, které byste si měli jako rodiče položit, když tábor vybíráte. Při výběru toho opravdu správného tábora byste si měli odpovědět na všech deset otázek, proto nejsou řazeny podle jejich důležitosti, ale abecedně. Na správném táboře by totiž měla všechna tato doporučení platit současně...

Tabory_pro_deti_normal

Foto: archiv AZ RODINA.cz


1. BEZPEČNOST - Bude tábor pro naše dítě bezpečný?

Každý provozovatel i hlavní vedoucí tábora by měl mít na zřeteli především bezpečnost svěřených dětí a vedoucích. Správný tábor je nahlášený na příslušnou hygienickou stanici, místním zdravotnickém zařízení a také na obecním úřadě.

Zodpovědní vedoucí dbají o bezpečnost dětí při všech táborových činnostech a jsou před konáním tábora o bezpečnosti řádně proškoleni - o čemž má jistě hlavní vedoucí zápis.

Každý správný tábor má "táborový řád", který budou znát a dodržovat děti i vedoucí.

Zeptejte se hlavního vedoucího na to, zda jsou vedoucí řádně proškolení (Budou se na táboře stavět lanové překážky? - Mají vedoucí příslušná oprávnění?) a jak je tábor připraven na mimořádné a nouzové situace (Leží tábor blízko potoka? Nehrozí velká voda?).

Správný tábor je pro děti i vedoucí také bezpečný. Je nahlášen na hygienickou stanici, místní zdravotnické zařízení a na obecní úřad v místě konání tábora. Vedoucí jsou řádně proškoleni a dbají na bezpečnost svoji i dětí v průběhu celého tábora.


2. CENA - Co všechno zahrnuje cena tábora?

Cena tábora by neměla být rozhodujícím kritériem pro jeho výběr. Nemůžeme vám ani poradit, jaká cena tábora je nízká a jaká už moc vysoká. Je třeba uvážit nejrůznější kritéria (jako je třeba druh ubytování, program tábora atd.). Náklady různých provozovatelů se tak mohou velmi lišit, a tím se tedy mohou hodně lišit i ceny táborů.

Na správném táboře je cena stanovena tak, že děti ani rodiče již nebudou mít v souvislosti s táborem a jeho programem žádné další výdaje. Musíte mít jistotu, že kapesné, které dítěti dáte s sebou, využije jen pro svoji vlastní potřebu a ne za nejrůznější doplatky za program (půjčení sportovního náčiní, doplňkové a volitelné programy atd.). Zeptejte se tedy hlavního vedoucího, zda jsou v ceně zahrnuty případné vstupy (na koupaliště, do památek, doprava při celodenních výletech nebo půjčení potřebného vybavení atd.). Případné doplatky totiž dokážou původně "nízkou" cenu tábora značně navýšit.

Je také dobré si zjistit, zda je v ceně zahrnuto i pojištění a jaký je jeho rozsah.

Jak vidíte, porovnat ceny jednotlivých táborů není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nejdůležitější by pro vás měla být informace, zda je inzerovaná cena tábora konečná, nebo zda vás čekají další výdaje s táborem spojené.

Nebojte se zeptat na všechny podrobnosti o ceně hlavního vedoucího tábora. Pokud jste si vybrali správný tábor, jistě vám všechno rád vysvětlí.


3. DŮVĚRYHODNOST - Je organizátor tábora důvěryhodný?

Tohle je asi nejtěžší otázka ze všech a odpověď na ni asi nebude vždy zcela objektivní. Nicméně je důležité zajistit si o provozovateli tábora dostatek informací. Letáčky a propagační materiály snesou hodně a pokud hlavnímu vedoucímu pouze zatelefonujete, mnoho vám to také nepomůže. Nejlepší pochopitelně je poslat dítě na tábor, který vám doporučí známí na základě vlastních zkušeností - to jsou vždy nejlepší reference. To se vám ale vždy nepodaří.

Důležité je mít možnost se na vše podrobně vyptat hlavního vedoucího nebo provozovatele tábora. Pokud nic neskrývají, jistě vám poskytnou všechny požadované informace.

Rozhodně neváhejte obětovat čas na zjištění referencí o organizátorovi tábora, táborových vedoucích i místu konání tábora.

Pokud nemůžete dát na doporučení známých, velmi se vám vyplatí zjistit si o táboře a jeho provozovateli co nejvíce referencí. Důležitým znakem důvěryhodnosti je ochota poskytnout včas všechny požadované informace.


4. HYGIENA - Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům?

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004 je základním předpisem, kterým by se každý správný tábor měl řídit. Tento předpis stanovuje přísná pravidla pro provoz tábora z hygienického a zdravotního hlediska (výběr tábořiště, ubytování účastníků, stravování, zdravotní dokumentaci atd.).

Je-li na táboře více než 30 účastníků, musí být tábor nahlášen na příslušné okresní hygienické stanici v místě konání tábora.

Správný tábor je v souladu se zmíněnou vyhláškou a je nahlášen na hygienickou stanici (pokud je na něm více než 30 účastníků). Bez obav se na to zeptejte hlavního vedoucího.


5. INFORMOVANOST - Máme o táboře dostatek informací?

Provozovatel nebo hlavní vedoucí správného tábora mají snahu poskytnout vám dostatek informací dlouho před začátkem tábora. Dobrá komunikace mezi vámi a provozovatelem tábora je vždy základem oboustranné spokojenosti. Především musíte mít jasno o ceně tábora (viz výše) a také o případných stornopoplatcích. Před začátkem tábora byste měli být vybaveni dostatkem informací (minimálně o odjezdu a příjezdu, adrese tábora, telefonním čísle na hlavního vedoucího, případně zdravotníka, a seznamu vybavení), nejlépe v písemné podobě.
Komunikace musí být vzájemná - je proto důležité poskytnout hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte - a je znakem zodpovědnosti vedoucího tyto informace požadovat.

Dobrou praxí je také uspořádání informační schůzky s rodiči, kde se můžete seznámit s táborovým personálem, prohlédnout si fotky z minulých táborů nebo se zeptat na všechno, co vás zajímá. Opravdu dobrý táborový tým uspořádá pro přihlášené děti nějakou akci ještě před táborem. Umožní jim tak seznámit se s vedoucími a také mezi sebou a překonat tak úvodní ostych ještě před nástupem na tábor. První dny tábora se tak dají zvládnout mnohem pohotověji.

Pokud jste přihlásili dítě na správný tábor, jistě jste dostali předem písemně dostatek informací a hlavní vedoucí nebo provozovatel tábora vám jistě bez obalu odpoví na všechny otázky.


6. KVALIFIKACE - Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?

V žádném právním předpise není v současné době zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí ani další pracovníky tábora absolvovat jakékoli školení (výjimkou je pouze zdravotník). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje některým provozovatelům dotaci na pořádání letního tábora - u takových táborů vyžaduje, aby hlavní vedoucí absolvovali školení akreditované MŠMT.

Záleží na tom, kdo tábor pořádá. Pokud se jedná o organizaci, která má v pořádání táborů dlouholetou tradici nebo pracuje s dětmi celoročně, je pravděpodobné, že se vedoucími stali ti, kdo na tábory této organizace jezdili nejprve jako děti nebo s dětmi celoročně pracují. Takoví vedoucí budou mít dostatek zkušeností, které si trvale rozšiřují a prohlubují.

Pokud táboroví vedoucí nejezdí na tábor pravidelně nebo nepracují celoročně s dětmi, nebojte se zeptat hlavního vedoucího na jejich zkušenosti a kritéria jejich výběru.

Správný tábor má kvalifikované vedoucí - absolvovali příslušné školení nebo nají dostatek zkušeností ze své dlouhodobé práce s dětmi.


7. PROGRAM - Jaký je program tábora?

Co by to bylo za tábor, kdyby neměl předem připravený program! Program správného tábora by měl být co nejvíce různorodý, měl by dětem dávat prostor pro seberealizaci a měl by v dětech rozvíjet dobré vlastnosti (viz níže). Neměl by nikoho vyřazovat pro jeho schopnosti a znalosti a na druhou stranu nesmí ani nikoho protěžovat.

Programem správného tábora se prolíná celotáborová hra, jejíž motivace většinou ovlivňuje celá tábor - program i veškeré táborové dění. Námět CTH je většinou patrný již z názvu tábora.

Nebojte se hlavního vedoucího zeptat na podrobnosti k programu. Jistě vám na vaše otázky rád odpoví.

Správný tábor má předem připravený rozmanitý program s celotáborovou hrou.


8. ROZVOJ - Přinese našemu dítěti tábor něco nového?

Na tábor neposíláte dítě ani za trest, ani přečkat část prázdnin. Správný tábor umožní dítěti rozvíjet jeho osobnost a kromě hezkých zážitků z programu by mu měl přinést také nové znalosti a zkušenosti. Na správném táboře se dítě naučí samostatnosti a je schopné řadu problémů řešit bez rodičů - tím získává, kromě samostatnosti, také tolik potřebnou sebedůvěru a chuť se o problémech bavit a vyjadřovat svoje názory. To všechno jsou vlastnosti, které využije ve škole nebo v běžném životě.

Správný tábor přináší dítěti nové znalosti a formuje jeho hodnoty a životní postoje. Je tak pro dítě přínosem ve všech směrech.


9. STRAVOVÁNÍ - Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování?

Strava 5x denně a neomezený pitný režim jsou samozřejmostí každého správného tábora. Kuchyně i uskladnění zásob potravin musí odpovídat hygienickým předpisům. Nebojte se na to zeptat hlavního vedoucího. Zeptejte se také na jídelníček. Měl by být dostatečně pestrý. Velmi pravděpodobně v něm najdete také jídlo, které vaše dítě zrovna "nemusí". Hlavní vedoucí kvůli tomu jistě jídelníček nezmění, ale bude na podobnou situaci připraven a může vymyslet jiná řešení.

Hlavní vedoucí správného tábora vám jistě rád ukáže jídelníček a bude vás informovat o způsobech stravování.


10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ - Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník?

Stejně jako na bezpečnost dětí i vedoucích dbá jistě hlavní vedoucí i na zdraví všech účastníků tábora. Na každém táboře by měl být po celou dobu přítomen zdravotník, který se účastní táborového programu a je vždy připraven pomoci. Takový zdravotník musí projít příslušným školením, a má tedy oprávnění k výkonu funkce zdravotníka na dětských zotavovacích akcích.
Zdravotník má po celou dobu tábora řadu povinností - například vede zdravotní deník, do kterého zapisuje informace o veškerých zdravotních komplikacích. Zodpovědný zdravotník má také kontakt na nejbližšího lékaře, který může pomoci při závažnějších komplikacích. Pokud zdravotník bere svoji funkci opravdu vážně, bude se vás ptát na léky, které vaše dítě pravidelně užívá a také vám po skončení tábora poskytne kompletní informace o případných zdravotních komplikacích vašeho dítěte. Zeptejte se také na klíšťata - může to být důležité při případném onemocnění, které se může projevit až za delší dobu po návratu z tábora.

Vaší povinností je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

Pokud jste narazili na správný tábor, jistě je vše v pořádku a zdravotník od vás bude prohlášení o bezinfekčnosti a další informace vyžadovat.

Zdroj:

http://www.cesketabory.cz/ - katalog dětských táborů

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 4.5.2009


Související odkazy:

Banner_az_rodina_250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Hudební festival Hrady CZ se představí na hradě Švihov s kapelami Rybičky 48, Chinaski či Divokej Bill

Na hradní tour dále vystoupí Tomáš Klus, Mirai, Mig 21 či Anna K. a další kapely a interpreti

Hudební festival Hrady CZ se představí na hradě Kunětická hora s kapelami Rybičky 48, Chinaski či Visacím zámkem

Na hradní tour dále vystoupí Tomáš Klus, Divokej Bill, Mirai, Mig 21 či Anna K. a další kapely a interpreti

Hudební festival Hrady CZ startuje tento pátek a sobotu na Točníku s kapelami Rybičky 48, Chinaski či Tomášem Klusem

Na hradní tour dále vystoupí Divokej Bill, Mirai, Mig 21 či Anna K. a další kapely a interpreti

Putovní festival Hrady CZ je zpět v plné síle a oznamuje kompletní program pro osm zastávek v čele s kapelami Rybičky 48 a Chinaski

dále vystoupí Divokej Bill, Mirai, Mig 21, Pokáč, Anna K. a další interpreti a kapely

BUSHMAN slaví 25 let: Pojďte ven s Lukášem Langmajerem!

8 výletů v průběhu května až června, nevšední krásy české krajiny a průvodce Lukáš Langmajer, který se pro toulky přírodou narodil. Existuje snad lepší způsob, jak by mohl BUSHMAN, tradiční značka volnočasového oblečení, oslavit své jubileum?

RÁDIO UKRAJINA

Český rozhlas spustil internetový stream rozhlasového vysílání Ukrajinského Rádia. Naleznete jej na audioportálu a v mobilní aplikaci mujRozhlas.cz. Dále je vysílání dostupné na digitálním rádiu DAB+ a v televizním vysílání DVB-T2. Český rozhlas také vydává podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku a další audio obsah.

NEVÍTE CO S DĚTMI O PRÁZDNINÁCH?

Příměstské tábory SPORTJOY a KIDSJOY Vám poskytnou jistotu.

Brumbrum, Miška! Holoubek z Midi Lidi složil hudbu k písničce pro film Mlsné medvědí příběhy

Ukázka s písničkou k Mlsným medvědím příběhům v kinech zde: https://vimeo.com/393396545

Letní příměstské tábory pro děti ve věku 3 - 15 let!

Hlavním cílem našich příměstských táborů je nalezení způsobu, jak dětem a mladistvým ukázat, že volný čas se dá strávit zábavně, kreativně a pohybem.

VÝBORNÁ ČESKÁ ROKENROLOVÁ KAPELA? CRAZY DOGS!

Pořádáte akci a hledáte hudbu, která osloví všechny generace? Kapela CRAZY DOGS hraje americkou klasiku 50.let.

HLEDÁTE ÚSPORNÉ AUTO NEBO POHODLNÉ KOLO? PŘEČTĚTE SI UŽITEČNÉ RADY, TÝKAJÍCÍ SE ALTERNATIVNÍ DOPRAVY

Zajímá vás, jak se můžete chovat ohleduplněji k životnímu prostředí? Vnímáte stále se zvyšující náklady na dopravu a pohonné hmoty? Existují alternativní možnosti dopravy, o kterých mnohdy lidé vědí žalostně málo. I proto vznikl praktický E.ON rádce, který vám poskytne odpovědi na nejčastější otázky, ať už se týkají elektromobilů, automobilů na plyn nebo elektrokol.

VŠICHNI KE STOLU!

Vegetariánská restaurace Etnosvět představuje novinku. Víkendový brunch "Tutti a Tavola" pro celou rodinu.

VARTA MINI POWERPACK - ZÁLOŽNÍ ENERGIE KDEKOLI

Možná tu situaci taky znáte. Jste na dovolené nebo jen delší dobu mimo domov a na mobilu vám zbývá pár procent baterie, že se bojíte už i zavolat, aby vám telefon neodešel. Tato situace se na místě řeší velmi špatně. Na druhou stranu jsou k dispozici mobilní zdroje energie, jako je např. Varta Mini Powerpack, které v takové situaci umožní dodat energii ještě na několik hovorů.

HRY DO VÍŘIVKY

Po nějaké době vás sezení ve vířivce může pochopitelně trochu nudit. Pobavte se díky hrám do vířivky. V tomto článku vám představíme hned tři. Jsou vhodné pro dospělé i pro děti, protože jsou bezpečné a snadno pochopitelné. Díky hrám si ve vířivce s přáteli užijete kromě odpočinku i mnoho zábavy.

DO PŘÍRODY S DĚTMI

Být s dětmi každý den doma by bylo k zbláznění. Vyrážet na výlety, kratší, na jeden den i několikadenní, je sice také náročné, ale stojí to za to. Kam vyrazit? Nemusíte jezdit pokaždé daleko, místní les, louka, rybník nebo park jsou pro děti dlouho zdrojem dalších a dalších objevů a budou se sem rády vracet. Jednou za čas můžete vymyslet i nějaký speciální cíl, kam se vydáte třeba vlakem. Výlety je potřeba dětem uzpůsobit, určitě je nebude bavit jen chodit z bodu A do bodu B, je dobré mít nějaký cíl, který bude pro děti dostatečně zajímavý, příp. se po cestě na určitých místech zastavit, postavit lesní domek, poráchat se ve studánce, apod.

ZABALIT NA DOVOLENOU S DĚTMI JE HRAČKA. NEVĚŘÍTE?

Horko. Chladno. Déšť. Vítr. Rodič, který balí na dovolenou, si v hlavě přehrává snad všechny stavy počasí, které by během volných dnů mohly nastat. Místo dvou kufrů potom těžko skládáme do auta několik tašek, vybaveni do každého nečasu. Přitom neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení.

TIP NA DÁREK PRO VELKÉ DĚTI

Máte doma teenagera nebo hledáte dárek pro dospělého, který si rád hraje? Vyberte si z široké nabídky na http://obchod.hryahlavolamy.cz/! Najdete tu hry a hlavolamy pro každou věkovou skupinu.

RODINNÉ FOTKY JAKO KRÁSNÁ DEKORACE NEBO ORIGINÁLNÍ DÁREK

Rádi fotíte a máte spoustu krásných úlovků, ale málokdy najdete čas se k fotkám vracet? Vyzdobte si nejhezčími momentkami byt nebo obdarujte krásnou dekorací vaše blízké. Kterou babičku by např. nepotěšilo mít svoje vnoučky denně na očích?

VENKU S DĚTMI ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Jaro je tu a tak začínáme pořizovat dětem praktické oblečení vhodné jak na sport tak třeba na písek, do mokré trávy, na brouzdání kalužemi apod. Také při výběru oblečení do školky či školy se řídíme funkčností a kvalitou oblečení, které mohou děti nosit celoročně.

Dětské podzimní oblečení - déšť nemusí být překážkou

Déšť a mokro nemusí být překážkou, když víte, jak děti obléci. Poradíme vám, jak děti nachystat do podzimních plískanic. Pokud jsou děti dobře oblečené, mohou si hrát venku bez obav i na podzim a přitom zůstanou pěkně v suchu a v teple.

Vysloužilé elektrospotřebiče do popelnice nepatří

Třídíte doma odpad? Můžete k tazateli přistoupit blíže, se vztyčenou hlavou se mu podívat do očí a říct: Že váháš? Mnoho z vás si to může dovolit. Jak rychle se však poženete vstříc otázce: Co děláte s vysloužilými elektrospotřebiči?

Lekce_tance_a_baletu_banner_ukrajina_380
Ožívá motýl, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359
Asekol_cervene_k_468x60px__05