Asekol_cervene_k_965x100px__04

OSVČ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, ASPI, a.s.

DOTAZ Z PORADNY - Chtěla bych se zeptat, zda v případě, kdy nyní pobírám rodičovský příspěvek (syn narozen v září 2008), mohu začít podnikat. Jsem si vědoma toho, že výše příjmu není při pobírání příspěvku rozhodující, nicméně byla jsem před porodem syna zaměstnána a nyní bych chtěla začít stejnou činnost vykonávat samostatně. Musím v tomto případě splňovat určité podmínky, např. hned začít platit nemocenské apod.? (Mají rodiče na rodičovské dovolené nějaké úlevy - např. v oblasti placení záloh?)


Související předpisy:
§ 2, 6, 11 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
§ 7, 8, 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
§ 3a, 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 3, 5b, 7, 13a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam., ve znění p. p.
§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.
§ 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.
§ 10 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.

Odpověď:
Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění podle § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Povinnost platit pojistné příslušné zdravotní pojišťovně vzniká podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona dnem zahájení samostatné výdělečné činnosti (dále jen SVČ). Pojištěnec, který je OSVČ, je povinen podle § 10 odst. 3 zákona oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení SVČ nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pokud pojištěnec podniká na základě živnostenského oprávnění, splní uvedenou povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu. Skutečnost, že jste příjemcem rodičovského příspěvku, a proto je za vás plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát [§ 7 odst. 1 písm. c) zákona], nemá vliv na výše uvedené povinnosti.
Pokud budete podnikat, také se na vás bude v budoucnu vztahovat ještě jedna oznamovací povinnost - podle § 10 odst. 5 je pojištěnec povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7. Placení pojistného upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Pobírání rodičovského příspěvku, kdy je za osobu plátcem pojistného stát, má v této souvislosti za následek dvě skutečnosti. Podle § 3a odst. 3 zákona neplatí minimální vyměřovací základ stanovený v odstavci 2. Podle § 8 odst. 1 obecně platí, že osoba zahajující samostatnou výdělečnou činnost hradí v prvním kalendářním roce této činnosti měsíční zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, pokud si sama nestanoví zálohu vyšší. Pokud za osobu zahajující SVČ je plátcem pojistného i stát, není tato osoba v prvním kalendářním roce této činnosti povinna platit zálohy na pojistné, pojistné zaplatí formou doplatku podle odstavce 5. Podle tohoto ustanovení doplatek rozdílu mezi zálohou a skutečnou výší pojistného vypočteného podle § 3a je splatný vždy do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Pokud v letošním roce zahájíte SVČ, pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaplatíte podle § 3a ze skutečné výše příjmů po odpočtu výdajů, a to do osmi dnů po podání daňového přiznání v roce 2010.
Účast OSVČ na nemocenském pojištění je stále dobrovolná [§ 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění]. Podmínkami účasti stanovenými v § 11 jsou výkon SVČ na území ČR a podání přihlášky k účasti na pojištění na předepsaném tiskopise. Vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je podle § 5b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti měsíční základ, jehož výši určuje OSVČ. Nemůže však být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění. Tato rozhodná částka se při splnění podmínek uvedených v § 6 odst. 5 zákona každoročně upravuje a v roce 2009 činí 2 000 Kč. Sazba pojistného na nemocenské pojištění je u OSVČ podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb. 1,4 % vyměřovacího základu. Pokud podáte přihlášku k nemocenskému pojištění, musíte platit měsíčně pojistné ve výši nejméně 56 Kč.
Účast OSVČ na důchodovém pojištění závisí na charakteru samostatné výdělečné činnosti, která se podle § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění rozděluje na hlavní a vedlejší. Vedlejší samostatná výdělečná činnost (dále jen VSVČ) je vymezena dvěma způsoby - prostřednictvím případného příjmu ze zaměstnání ve stanovené výši nebo prostřednictvím trvání určitých skutečností.
Protože v současné době nemáte příjem ze zaměstnání, je pro vás rozhodující, že trvá skutečnost uvedená v § 9 odst. 6 písm. c) zákona - tj, že máte nárok na rodičovský příspěvek. SVČ je považována za vedlejší v těch kalendářních měsících, v nichž po celý kalendářní měsíc byla SVČ vykonávána a současně trvá některá ze skutečností uvedených v § 9 odst. 6 písm. b) až f) zákona č. 155/1995 Sb. Pokud OSVČ vykonává VSVČ, je v kalendářním roce účastna důchodového pojištění po dobu, po kterou vykonávala VSVČ, pokud příjem z této činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení dosáhl v kalendářním roce alespoň rozhodné částky. Pravidla pro výpočet rozhodné částky stanoví § 10 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Pro rok 2009 je rozhodnou částkou částka 56 532 Kč. Tato částka se snižuje o 1/12 za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla VSVČ vykonávána. Pokud zahájíte SVČ během letošního roku a v tomto roce bude splněna výše uvedená podmínka, tj. dosažena poměrná část rozhodné částky za část kalendářního roku, vznikne účast na pojištění 1. lednem kalendářního roku. Sazba pojistného činí podle § 7 zákona č. 589/1992 Sb. 29,2 % z vyměřovacího základu, 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.
Vyměřovací základ pro pojistné na důchodového pojištění upravuje § 5b zákona č. 589/1992 Sb. Podle zde uvedených pravidel minimální vyměřovací základ pro osoby vykonávající VSVČ v roce 2009 činí 2 356 Kč a minimální výše zálohy na důchodové pojištění 688 Kč.
Pokud zahájíte SVČ, můžete, ale nemusíte podávat přihlášku k účasti na důchodovém pojištění, protože povinná účast bude záviset na tom, zda dosáhnete rozhodné částky, popřípadě její poměrné části, která je podmínkou pro povinnou účast na důchodovém pojištění. Podle § 13a je OSVČ povinna platit zálohy na pojistné
- za kalendářní měsíc, ve kterém se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění a v následujících kalendářních měsících až do kalendářního měsíce, v němž bude podávat Přehled o příjmech a výdajích, nebo
- za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, v němž OSVČ dosáhla příjmu po odpočtu vynaložených výdajů ve výši zakládající účast na důchodovém pojištění a za kalendářní měsíce následující po tomto měsíci.
Shrnuji, že jako OSVČ vykonávající vedlejší SVČ nejste v prvém roce této činnosti povinna platit zálohy, pokud nepodáte přihlášku k účasti na důchodovém pojištění. Povinnost platit zálohy vznikne v dalším kalendářním roce, pokud v roce 2009 dosáhnete příjmu zakládajícího povinnou účast na důchodovém pojištění. Zálohy se platí „od Přehledu do Přehledu", tj. od měsíce, v němž byl nebo měl být Přehled podán, do kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byl nebo měl být podán Přehled v následujícím roce.

JUDr. Marcela Smutná, 5. 5. 2009, ASPI, a.s., www.otazkyodpovedi.cz

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359