Asekol_cervene_k_965x100px__04

VÝPOVĚĎ ZE STRANY ZAMĚSTNANKYNĚ, PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI, NEMOCENSKÉ A DÁVKY V MATEŘSTVÍ

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - K 31.5.2009 mi skončila 2 měsíční výpovědní lhůta (výpověď byla dána z mé strany). Od 1.6.2009 jsem zaevidována na Úřadu Práce a byla mi přiznána podpora v nezaměstnanosti. Následující týden po ukončení pracovního poměru (konkrétně 4.6.) jsem zjistila, že jsem těhotná. Protože se těhotenství počítá ode dne poslední menstruace, jsem těhotná od 7.5.2009 - tj. byla jsem těhotná ještě v době pracovního poměru. Těhotenství nemám rizikové a jsem práce schopná. 1. Zajímalo by mě, na jakou veškerou peněžitou pomoc mám nárok v případě, že zůstanu do porodu v evidenci na ÚP a dále, na jakou mateřskou a rodičovskou budu mít nárok po porodu. (V případě, že mě nikdo jako těhotnou nebude chtít zaměstnat). 2. To samé by mě zajímalo v případě, že by se mé těhotenství stalo rizikovým.


Související předpisy:
§ 10, 14, 15, 34 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
§ 43, 50 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
§ 30 - 32, 44, 46 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Odpověď:
1. Podpora v nezaměstnanosti, která vám byla přiznána, náleží podle § 43 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených podmínek po podpůrčí dobu. Ta činí podle odstavce 1 u osob do 50 let 5 měsíců. Procentní sazba podpory v nezaměstnanost je podle § 50 zákona první 2 měsíce 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 %.průměrného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle pracovněprávních předpisů (§ 351 - 362 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Po skončení podpůrčí doby by mohlo přicházet v úvahu jen poskytování dávek v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Aplikace této úpravy přichází v úvahu u osob, které se s ohledem na příjmy své a příjmy společně posuzovaných osob nacházejí v hmotné nouzi (§ 2 zákona). Protože neuvádíte nic o své osobní situaci, předpokládám, že nejste osamělou osobou, odkázanou jen na své příjmy. Nároky podle zákona nelze posoudit předem, závisí na konkrétní situaci, především příjmech v době. kdy se o možnosti poskytnutí pomoci v hmotné nouzi rozhoduje. Odkazuji proto na uvedenou právní úpravu. Předpokládám, že před skončením podpůrčí doby, po kterou se podpora v nezaměstnanosti poskytuje, budete informována úřadem práce, na který orgán v hmotné nouzi se můžete obrátit. pokud by přicházela v úvahu pomoc v hmotné nouzi. Pro nároky po porodu je rozhodující skutečnost, že pracovní poměr skončil dnem 1. 6. 2009. Tímto dnem také došlo k zániku účasti na nemocenském pojištění. Podle právní úpravy obsažené v § 10 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění vzniká pojištění zaměstnanci v pracovním poměru dnem, ve kterém nastoupil do práce, a zaniká dnem skončení pracovního poměru. Obecně platí, že nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku byly splněny v době pojištění (§ 14). Podle § 15 odst. 2 peněžitá pomoc v mateřství (dále jen "PPM") náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na PPM v ochranné lhůtě. Nástup na PPM může podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona nastat nejdřív dnem, který si pojištěnka určí v období od počátku 8 týdne do počátku 6 týdne před očekávaným dnem porodu. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. V uvedeném případě, kdy vám lékař určil počátek těhotenství na 7. 5. 2009, nemůže vzniknout nárok na PPM ani v případě, že byste si určila nástup na PPM již 8 týdnů před očekávaným dnem porodu, protože v té době již nebude trvat ochranná lhůta. Uchazečky o zaměstnání nemají nárok na PPM. Právní úprava umožňující poskytování PPM uchazečkám o zaměstnání byla novelizací zrušena k 1. 1. 2008, tedy již před nabytím účinnosti zákona č. 187/2006 Sb. (1. 1. 2009).
V souvislosti s narozením dítěte uplatníte především nárok na porodné. Podle § 44 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře má nárok na porodné žena, která porodila dítě. Nárok na porodné vzniká dnem porodu, jeho výše podle § 46 činí 13 000 Kč na každé narozené dítě a vyplácí se jednorázově. Počínaje kalendářním měsícem, v němž se dítě narodilo, vám bude při splnění podmínek stanovených v § 30 zákona o státní sociální podpoře náležet rodičovský příspěvek (dále jen "RP"). Nárok na RP má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. V případech, kdy vzniká nárok na PPM se rodičovský příspěvek poskytuje až po vyčerpání mateřské dovolené. Pokud ženě nevznikl nárok na PPM, protože nesplnila stanovené podmínky, poskytuje se RP již od narození dítěte. Pravidla pro stanovení výše RP a doba, po kterou se RP poskytuje v určité výši, jsou v § 30 podrobně upraveny. U rodiče, jemuž vzniká nárok na PPM podle zákona o nemocenském pojištění, závisí výše rodičovského příspěvku na uplatnění práva volby. V případě jako je váš, kdy se od narození dítěte poskytuje RP, je situace poněkud jiná. Pokud rodič nesplňuje podmínky pro možnost volby (nepobíral PPM), poskytuje se RP do 21 měsíců věku tohoto dítěte v základní výměře. Od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 21 měsíců, do 4 let věku tohoto dítěte ve snížené výměře. Podle § 32 činí výše RP
- 7 600 Kč měsíčně, jde-li o RP v základní výměře,
- 3 800 Kč měsíčně, jde-li o RP ve snížené výměře.
Podotýkám, že se jedná o současnou právní úpravu a v budoucnu nelze vyloučit změny. RP je dávkou státní sociální podpory. Stejně jako u ostatních dávek státní sociální podpory (například příspěvek na bydlení, přídavek na dítě )se nárok na RP uplatňuje podáním žádosti o přiznání dávky u příslušného úřadu státní sociální podpory, kterým je buď úřad práce nebo v Praze příslušný úřad městské části. U stejného úřadu uplatníte i nárok na porodné.
2. Skutečnost, že se těhotenství stalo rizikovým, by nic neměnila na nárocích a možnostech, které jsem uvedla. Zřejmě jste měla na mysli poskytování nemocenského. To však nepřichází v úvahu, protože nejste účastna nemocenského pojištění. Uchazeči o zaměstnání nejsou účastni nemocenského pojištění, proto se jim nemocenské neposkytuje a po dobu nemoci jim náleží podpora v nezaměstnanosti. Upozorňuji, že ani v případě nemoci se neprodlužuje podpůrčí doba, po kterou je podpora poskytována. Je samozřejmé, že v případě zdravotních obtíží souvisejících s těhotenstvím (stejně jako v případě jakékoliv nemoci či úrazu) na vás nebude úřad práce požadovat hledání nového místa. Pokud byste onemocněla, budete úřadem práce informována o dalším postupu.

JUDr. Marcela Smutná, 17. 7. 2009, www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359