Asekol_cervene_k_965x100px__04

PORODNÉ, MATEŘSKÁ DOVOLENÁ A PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Autor: Mgr. Kateřina Vítová

Na jaké dávky mohu mít po porodu nárok? Kdy o ně požádat? Jaké možnosti má otec dítěte? Jak může ovlivnit přivýdělek výpočet následné peněžité pomoci v mateřství?

PORODNÉ

Je jednorázová dávka o jejíž čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká. Pro vyplacení porodného není důležité, zda žena před porodem pracovala, či ne, a kolik vydělávala. Každá matka dostane porodné ve stejné výši. Tento příspěvek má ženě pokrýt náklady související s narozením dítěte. Na porodné má nárok každá žena, která porodí dítě.
Dostane jej i matka, která se rozhodne dát dítě k adopci, i žena, jejíž dítě při porodu zemřelo.
Nárok na porodné má ode dne převzetí dítěte rovněž osoba, která převzala dítě do jednoho roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Porodné při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží jen jednou.
Výše porodného na jedno narozené dítě je 13 000 Kč. Nárok na porodné má rovněž otec dítěte, jestliže žena, která dítě porodila, zemřela, a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě.

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ A PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Velmi známým pojmem souvisícím s narozením miminka je pojem Mateřská dovolená.
Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě.
Na mateřskou dovolenou ženy zpravidla nastupují šest týdnů před předpokládaným datem porodu. Nejdříve lze na mateřskou dovolenou nastoupit od začátku 8.týdne před tímto dnem. Pokud žena ze své vlastní vůle nevyčerpá před porodem alespoň 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená jen v délce 22 týdnů. Pokud žena nevyčerpá před porodem 6 týdnů mateřské dovolené třeba proto, že porodila předčasně, tak má nárok na MD v plném rozsahu .
V průběhu mateřské dovolené pobírá většina žen Peněžitou pomoc v máteřství - dále jen PPM .
Pokud žena nesplní podmínky nároku na PPM, bude ode dne porodu pobírat Rodičovský příspěvek ve snížené výměře / čtyřleté variantě.

PPM náleží ženě při splnění těchto podmínek:

  • těhotenství skončilo porodem - narozené dítě je zapsáno na matrice do knihy narození
  • žena je účastna nemocenského pojištění nebo jí trvá ochranná lhůta ze skončeného zaměstnání a to alespoň ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu; zmíněná ochranná lhůta trvá v případě těhotných žen 6 měsíců/180 dní. Jinak řečeno od skončení posledního zaměstnání ženy uplynulo počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu 180 dní a méně
  • v posledních dvou letech před nástupem na PPM byla účastna nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 dnů. Do doby účasti na nemocenském pojištění se započítává :

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání, jestliže počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadne do období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia
b) doba pobírání plného invalidního důchodu
c) doba přerušení pojištění (např. rodičovská dovolená nebo neplacené volno do čtyř let věku dítěte), estli spadá do doby trvání zaměstnání.

PPM se vyplácí maximálně po 28 týdnů nebo 37 týdnů v případě žen, které porodily více dětí a po uplynutí 28 týdnů poskytování PPM se starají alespoň o dvě z nich.
Minimální délka poskytování PPM je 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Zde nutno podotknout, že dle § 195 odst.5 zák.262/2006Sb. Zákoníku práce platí: Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Tedy MD zde slouží i jako institut k ochraně zdraví ženy, má se za to, že veřejný zájem na ochranu zdraví matky i miminka převažuje nad zájmem ženy pracovat a na MD nejít nebo se z MD vrátit před koncem šestinedělí. Má se též za to, že v šestinedělí není žena ze zdravotních důvodů způsobilá pracovat.

Dojde li k narození mrtvého dítěte nebo při úmrtí dítěte má žena nárok na PPM, a to po dobu 14 týdnů, přičemž poskytování PPM nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Pokud dítě zemře po uplynutí 14 týdnů poskytování PPM, má žena nárok čerpat PPM ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, ne však déle než do vyčerpání celkové podpůrčí doby.

Nárok na PPM má žena i v těchto případech samozřejmě pouze při splnění obecných podmínek nároku na PPM - viz. výše.

Pojištěncům (tj. ženám i mužům), kteří převzali dítě do trvalé péče nahrazující péči mateřskou (na základě rozhodnutí příslušného orgánu) anebo dítě, jehož matka zemřela, se PPM poskytuje ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, popř. 31 týdnů, pokud převzali dvě či více dětí a starají se alespoň o dvě z nich. Neposkytuje se však déle, než dítě (nejmladší dítě) dosáhne 8 měsíců věku. Kromě toho se PPM poskytuje za těchto podmínek po dobu 22 týdnů, a to tehdy, došlo-li k převzetí dítěte staršího, nejdéle však do 7 let věku převzatého dítěte.

V neposlední řadě náleží PPM zaměstnanci, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, v případě, že se matce dítěte neposkytuje PPM, protože se sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě starat pro závažné dlouhodobé onemocnění.

PPM taktéž náleží muži jenž převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo dítě, jehož matka zemřela.

Poměrně nedávno bylo novelou zákona umožněno, aby nárok na PPM měl i muž, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Takovouto dohodu lze uzavřít nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte, protože v průběhu šestinedělí musí čerpat MD žena viz. výše. Tedy rodiče se mohou z různých důvodů dohodnout, že po skončení šestinedělí půjde místo ženy na mateřskou dovolenou muž - otec dítěte. Velmi často k této dohodě dochází i v případech, kdy žena nemá nárok na PPM, protože nesplnila základní podmínky pro nárok na PPM. V takových případech totiž žena nemůže ani volit délku čerpání rodičovského příspěvku, má nárok na RP jen na dobu čtyř let. Pokud PPM bude alespoň krátkou dobu čerpat muž - otec dítěte, pak může volbu délky čerpání provést on.
Matce dítěte se dále přerušuje výplata PPM po dobu trvání dohody o převzetí péče o dítě otcem dítěte nebo manželem. Doba, po kterou pobíral PPM otec dítěte/manžel, se započítává do podpůrčí doby matky dítěte.

Příklad:

Žena je evidována na Úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání, nemá nárok na PPM. Ode dne porodu má tedy nárok na RP, nemůže provést volbu délky čerpání RP (a tedy ani jeho výši). Manžel - otec dítěte by naopak splnil podmínky pro čerpání dvouletého RP ve zvýšené výměře.

Je možné toto řešení :

Od porodu do konce šestinedělí bude žena pobírat RP v základní výměře (na RP v základní výměře by měla nárok do 21. měsíce věku dítěte a pak už jen na RP ve snížené výměře až do 4 let věku dítěte. Žena ale po šestinedělí sepíše se svým manželem dohodu, že za ni bude pečovat o dítě - muž si požádá o PPM, na níž mu vznikne nárok. Pak může provést volbu výměry RP ...Není tedy rozhodující, jak dlouho bude manžel pobírat PPM - stačí že mu vznikne nárok, pak může provést volbu RP. (viz také OTEC A VOLBA VARIANTY RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU)
Žena si však i ve výše zmíněném případě může požádat o RP od měsíce, kdy se dítě narodilo, je však nutné se střídat při jeho pobírání dvakrát (jednou kvůli provedení volby na manžela a pak zpátky na ženu).

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče se i v takovýchto případech uplatňuje tiskopisem „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče". Tento tiskopis je k dispozici na webových stránkách ČSSZ nebo jej obdrží pojištěnec na kterékoliv OSSZ, popř. u svého zaměstnavatele. K žádosti je povinen doložit doklady prokazující převzetí dítěte do péče (blíže „poučení" na druhé straně tiskopisu).

VLIV PRACOVNÍ ČINNOSTI NA VÝPOČET DALŠÍ PPM (PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ)

Mohou nastat 2 možnosti:

1)

Žena nastoupila u svého zaměstnavatele v rámci své původní pracovní smlouvy na kratší pracovní dobu (z této činnosti pobírala předchozí PPM) a proto nečerpá rodičovskou dovolenou, i když jí např. může dítě hlídat babička, a tím může splnit podmínky pro pobíráRP.
Pokud jí následně vznikne nárok na další PPM z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, porovnávají se denní vyměřovací základy tedy denní vyměřovací základ, kterého žena dosahovala před nástupem na PPM u předchozího dítěte a denní vyměřovací základ, kterého dosahuje nyní. PPM se vypočítá z toho denního vyměřovacího základu, který je pro ženu výhodnější.

2)

Žena uzavřela se svým zaměstnavatelem jinou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti a v prvním zaměstnání, ze kterého pobírala předchozí PPM, čerpá rodičovskou dovolenou.
Další zaměstnání tedy vykonává namísto svého prvního zaměstnání. V tomto případě je třeba, aby si žena sama uvážila, co je pro ni výhodnější. Jestliže nastoupí na PPM v době trvání tohoto dalšího zaměstnání, náleží jí PPM jen z výše výdělku tohoto dalšího zaměstnání.
Pokud však tuto pracovní činnost žena včas skončí a nastoupí na PPM až po jejím ukončení, vypočte se jí PPM z výše výdělku, který žena dosahovala ve svém původním zaměstnání.

(viz také JAK OVLIVNÍ VÝPOČET DÁVEK V DRUHÉM TĚHOTENSTVÍ NÁSTUP NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK)

Dovětek

Otázka PPM je upravena zákonem 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění v platném znění.
Informace o PPM i dalších dávkách lze najít na www.mpsv.cz kde jsou k dispozici také např. kalkulačky pro výpočet výše dávky.

Mgr. Kateřina Vítová, 10.8.2009


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359