Asekol_cervene_k_965x100px__04

ÚŘAD PRÁCE NEBO PŘEDČASNÝ DŮCHOD?

Autor: odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

DOTAZ Z PORADNY - Jsem bezdětná VŠ, nar. v červenci 1951, nyní jsem 5 let byla doma a starala se o otce (tzv.péče o osobu blízkou, otec měl III. st.závislosti), teď se budu hlásit na úřadu práce. Chtěla bych se zeptat, protože jsem byla 5 let bez vlastního příjmu, jak se mi péče o otce promítne do výše důchodu, zda a z čeho se v těchto případech počítá. A protože si nedělám iluze, že v mém věku nějaké odpovídající zaměstnání seženu, uvažuji o předčasném odchodu do důchodu. Prosím vás o radu, zda je lepší být zaregistrována jako nezaměstnaná nebo jít do předčasného důchodu - jak tyto situace ovlivňují výši důchodu?

 


Doba osobní péče tazatelky o otce (otec je ve stupni III závislý na péči jiné osoby; do tohoto stupně závislosti se k 1. 1. 2007 transformovala úplná bezmocnost, tudíž lze předpokládat, že před tímto datem se jednalo o péči o takto bezmocného otce) je ve smyslu ustanovení § 5 odstavec 1 písmeno s) zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále zdp) náhradní dobou pojištění a hodnotí se plně pro vznik nároku na důchod i pro výši důchodu. Rovněž vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce je náhradní dobou.

Rozdíl je v tom, že pro výši důchodu se doba vedení na úřadu práce hodnotí oproti péči o závislou (bezmocnou) osobu blízkou pouze v rozsahu 80 % a dále v tom, že hodnocení vedení v evidenci úřadu práce jako doby náhradní je po 31. 12. 1995 omezeno. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písmeno n) zdp se z celkové doby této evidence hodnotí doba, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Z doby, po kterou tato podpora nenáleží,se v tomto případě (vzhledem k tomu, že pisatelce bylo už 55 let) započítávají maximálně 3 roky zjišťované zpětně od dne vzniku nároku na důchod.

Současně jsou obě tyto náhradní doby také dobami, jež se dle ustanovení § 16 odstavec 4 zdp pro výpočet důchodu vylučují; tudíž skutečnost, že v průběhu péče neměla pisatelka (jak předpokládáme z toho co uvádí) žádný příjem, ji při stanovení výše důchodu nijak nepoškozuje. Postupuje se tak, že se z celkového počtu kalendářních dní období rozhodného pro výpočet důchodu vyloučená doba odečte a rozhodné období se pokryje průměrem skutečných příjmů započitatelných do vyměřovacího základu).

Ovšem v situaci, kdy by v průběhu péče nějaký, byť nepatrný příjem zahrnovaný do vyměřovacího základu pisatelka měla, nelze podle citovaného ustanovení § 16 odstavec 4 zdp ve znění platném před 1. 1. 2010, tuto dobu vyloučit. Při „konkurenci" doby vyloučené s příjmem započitatelným do vyměřovacího základu se do konce roku 2009 pro výpočet důchodu vždy započítával příjem a doba se nevylučovala, což mohlo vést zejména v případech souběhu dlouhodobější péče s nízkým započitatelným příjmem v konečném důsledku ke snížení výpočtového základu, z něhož se stanoví výše důchodu.

S účinností od 1. 1. 2010 dochází ke změně právní úpravy ve prospěch osob, u kterých se kryje vyloučená doba s příjmem z výdělečné činnosti. U důchodů s datem přiznání po 31. 12. 2009 je možno požádat, aby v situaci, kdy v rámci období rozhodného pro stanovení výše důchodu (např. pro důchod přiznaný od roku 2010 se jedná o roky 1986-2009) došlo ke krytí vyloučené doby s příjmem z výdělečné činnosti, byla při výpočtu důchodu hodnocena namísto těchto příjmů raději doba vyloučená. Žádost o tento postup lze uplatnit až při podání žádosti o důchod. Právní úprava umožňuje, aby si občan o uvedené řešení požádal i dodatečně do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ o přiznání důchodu.

Na další dotaz pisatelky, zda je výhodnější nechat se vést v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce, nebo požádat o předčasný starobní důchod, nelze (zejména bez znalosti konkrétních údajů, např. výše jejích vyměřovacích základů, délky doby pojištění, náhradních dob) dát jednoznačnou odpověď. Lze však tazatelce obecně doporučit, aby se rozhodovala s ohledem na informace, které jí byly v této odpovědi poskytnuty. Pro fundovanější rozhodování je doplněno ještě nad rámec dotazu několik následujících vět k podmínkám vzniku nároku na starobní důchod před dosažením důchodového věku (dále předčasný starobní důchod) a rovněž doplněna eventualita setrvání ve vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadě práce až do vzniku nároku na řádný starobní důchod podle ustanovení § 29 zdp.

Bezdětná žena narozená v červenci l951 dosáhne důchodového věku pro nárok na řádný starobní důchod podle ustanovení § 29 zdp v 61 letech a čtyřech měsících, tedy v listopadu 2012. (Za den vzniku nároku na předčasný starobní důchod se přitom považuje den, od něhož je tento důchod přiznán). V důsledku změny právní úpravy s účinností od 1. 1. 2010 stanoví § 31 zdp podmínky nároku na předčasný starobní důchod poněkud odlišně pro situaci, kdy nárok vznikne (tedy důchod je přiznán) do konce roku 2009 a pro situaci, v níž vznikne nárok (důchod je přiznán) po 31. 12. 2009.

Požádá-li tedy pisatelka o přiznání předčasného starobního důchodu do 31. 12. 2009, je ve smyslu citovaného ustanovení § 31 zdp ve znění platném do 31.12.2009, podmínkou nároku získání alespoň 25 let doby pojištění s tím, že do dosažení důchodového věku jí chybí ode dne, od něhož se důchod přiznává nejvýše tři roky. Výše procentní výměry tohoto důchodu se přitom snižuje o 0,9 % výpočtového základu za každých (i započatých) 90 kalendářních dnů ode dne, od kterého se důchod přiznává do dne dosažení důchodového věku. V případě, že by požádala o přiznání důchodu celé tři roky před dosažením důchodového věku (tedy o 12 celých a jedno započaté 90-ti denní kalendářní období), snižovala by se procentní výměra o 11,7 % výpočtového základu (tj. 13 x 0,9 ).

Uplatní-li žádost o předčasný starobní důchod po roce 2009, s požadovaným dnem přiznání po tomto datu, vznikne jí nárok na předčasný starobní důchod ve smyslu ustanovení § 31 zdp ve znění účinném od 1. 1. 2010 za splnění podmínky získání alespoň 28 let doby pojištění opět s tím, že jí současně do dosažení důchodového věku chybí nejvýše tři roky. Výše procentní výměry tohoto důchodu se přitom snižuje o 0,9 % výpočtového základu za období prvních 720 kalendářní dnů a dále o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne doby chybějící do dosažení důchodového věku. Jestliže tedy požádá o přiznání tohoto důchodu např. o 950 dnů dříve než dosáhne důchodového věku, sníží se jí za prvních 720 dní výpočtový základ o 7,2 % tohoto základu (tj. 8x0,9), a za zbývajících 230 dní o 4,5 % výpočtového základu (tj. 3x1,5). Procentní výměra se tedy bude celkem snižovat opět o 11,7 % výpočtového základu, ale za kratší dobu než v předchozím případě.

Z výše uvedeného vyplývá, že při stanovení data odchodu do předčasného starobního důchodu je třeba přihlédnout jak ke změně podmínek nároku (zda bude mít např. žadatelka v roce 2010 potřebnou dobu 28 let pojištění), tak i ke změně způsobu výpočtu tohoto starobního důchodu přiznávaného po 31. 12. 2009 (zvážit např. stanovení požadovaného data přiznání důchodu tak, aby chybějící doba nepřesahovala 720 kalendářních dní).

Tazatelka může rovněž zvážit možnost setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání až do vzniku nároku na řádný starobní důchod podle ustanovení § 29 zdp. Důchodového věku pro nárok na tento řádný starobní důchod dosáhne, jak již shora uvedeno, v listopadu 2012 (potřebná doba pojištění je v tomto případě stejná jako u předčasného starobní důchodu, tj. 28 let). Bude-li vedena v evidenci na úřadě práce např. od října 2009, nejprve zřejmě s podporou v nezaměstnanosti (při rekvalifikaci) a poté bez této podpory, nevyčerpá do listopadu 2012 ani dobu maximálně tří let „neplaceného" vedení v této evidenci, která se započítává jako doba náhradní - viz výše odstavec 2). Výhodou takového řešení je samozřejmě výše důchodu, nekrácená za nezískanou (náhradní) dobu pojištění a nesankcionovaná ani způsobem uvedeným v předchozích dvou odstavcích.

Kolektiv autorů ČSSZ, www.cssz.cz

26.10.2009

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359