Asekol_cervene_k_965x100px__04

DOMÁCÍ NÁSILÍ A ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Autor: odpověď - Vlastimil Zima

DOTAZ Z PORADNY - Jsme s manželem v rozvodovém řízení. On je už skoro rok bez zaměstnání, 3krát mě fyzicky napadl a je agresivní také na naše 2 děti. Potřebovala bych poradit, jak manžela odhlásit z trvalého bydliště, když byt je psaný na mého otce. Já a manžel tam máme trvalý pobyt, ale nic jiného. Na úřadě jsme se na to už byli s otcem ptát, ale neúspěšně. Po tom, co mne manžel napadl, jsem byla na policii, a tam mi bylo řečeno, že by to nějak jít mohlo. Můžete mi prosím poradit?


V tomto dotazu je třeba se zaměřit na dvě odpovědi. Nárok na vlastnictví a s ním spojené užívání a na správní řízení spojené se zrušením zápisu o trvalém bydlišti.
Podle toho co uvádíte, jsem pochopil, že vy a váš manžel užíváte byt vašeho otce, který patrně dal k užívání souhlas a má k bytu patřičné vlastnické právo nebo nájemní smlouvu uzavřenou s pronajímatelem a psanou na něho. Píšete, že s manželem nemáte užívací právo k bytu (není spoluvlastníkem, popřípadě nemá uzavřenu nájemní či podnájemní smlouvu). Je důležité vědět, kdo je uveden jako vlastník na listu vlastnictví na katastrálním úřadě, případně s kým je sepsána nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem, zda není třeba ještě podnájem apod. Zakládalo by to totiž určité právo k disponování s bytem nebo s právem na jeho užívání. V tomto směru je třeba znát stanovisko vlastníka (pronájemce), zda dá nadále souhlas s vaším bydlením, resp. s bydlením manžela v nájemním bytě, jehož uživatelem je podle nájemní smlouvy váš otec. Ten již nemusí s dalším užíváním bytu vaším manželem souhlasit a může mu dát výpověď. Může dosáhnout vystěhování dohodou. V případě sporu se musí obrátit na soud, například podáním návrhu na přijetí předběžného opatření nebo žaloby na zrušení práva užívání a k vyklizení bytu. Na základě pravomocného rozhodnutí soudu by pak manžel musel byt opustit a musel by změnit i zápis o místě trvalého pobytu.
Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, má údaj o trvalém pobytu pouze evidenční charakter a nelze z něj dovozovat žádný právní nárok k předmětné nemovitosti. Pro lepší orientaci uvádím citaci z výše uvedeného zákona:
§ 10
(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

Co se týče možnosti zrušení údaje o místu trvalého pobytu, vyplývá z § 12 zákona o evidenci obyvatel tento postup:
§ 12
(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt.

Ohlašovnou rozumí zákon obecní úřad, případně obvodní úřad městské části. Žadatelem může být pouze tzv. oprávněná osoba a tou je vlastník nebo uživatel nemovitosti, tedy váš otec.

Pokud tedy chce vašeho manžela z trvalého pobytu odhlásit, ať zajde na příslušný úřad a jakožto oprávněná osoba požádá o zrušení zápisu o trvalém pobytu vašeho manžela. Svoje oprávnění prokáže nájemní smlouvou, jejíž kopii přiloží k žádosti. Bude dobré z formálního hlediska připojit i výpověď z užívání bytu danou vašemu manželovi a uvést odůvodnění (dlouhodobě nepřispívá na chod společné domácnosti, napadá uživatele bytu, svým chováním vůči ostatním uživatelům porušuje dobré mravy). Je dobré uvést konkrétní svědky, kteří mohou situaci potvrdit.
Doručením žádosti ohlašovně trvalého pobytu je zahájeno správní řízení. K ústnímu jednání je následně předvolán žadatel, svědkové navržení žadatelem a občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen.
Jestliže občan nemá k objektu žádné vlastnické (užívací) právo a v objektu nebydlí, (obě tyto podmínky stanovené v § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, musí být splněny současně), bude vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a současně s tím bude občanovi přidělena úřední adresa, zpravidla adresa ohlašovny.

Další oprávněnou osobou je sám majitel nemovitosti. Zjistí-li, že v jeho domě jsou hlášeny osoby, které zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací práva (nemají vystavenou nájemní smlouvu nebo nejsou spolumajiteli), může tuto situaci vyřešit podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu těchto osob. Svoje oprávnění prokazuje buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvou, jejichž kopii přiloží ke své žádosti. Žádost není třeba podávat na nějakém úředním formuláři. Musí z ní být ale zřejmé, kdo je žadatelem (nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele), a které osobě (jméno, příjmení a adresa) navrhuje zrušit trvalý pobyt. Žádost musí být podepsána a odeslána na místně příslušný referát či odbor správních činností obecního nebo městského úřadu s pověřenou pravomocí.
Není třeba skládat nějaký poplatek. Pro řízení běží lhůty stanovené zákonem o správním řízení. Je možné v žádosti uvést i svědky, kteří podpoří návrh. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.
Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Potřebné doklady a podklady

Doklad, prokazující oprávnění k užívání nemovitosti, aby bylo patrné, že žádost podává oprávněná osoba.
Pokud bylo soudem zrušeno užívací právo, příslušné soudní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí.
Pokud byla osoba vystěhována, doklad o provedeném výkonu rozhodnutí.
Doklad, že osoba, proti níž řízení směřuje, předmětný objekt neužívá (např. potvrzení od družstva, prohlášení sousedů, uvedení svědků atd.)
Pokud je vlastníkem objektu např. bytové družstvo, písemné pověření osoby, která bude toto družstvo v řízení zastupovat.
Pokud je více oprávněných osob a bude v jednání zastupovat pouze jedna nebo více, plnou moc od ostatních, kteří pověří svého zástupce, a to pro celou dobu správního řízení nebo na jednotlivý úkon. Plná moc nemusí být ověřena.

Vlastimil Zima, vedoucí DONA linky, www.donalinka.cz

15.12.2009


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
38_ska_bambini_litera_web_banner_250x250px_nahled

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359