Asekol_cervene_k_965x100px__04

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ - ODMÍTNUTÍ DĚDICTVÍ

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná

DOTAZ Z PORADNY - Chtěla bych poprosit o radu v otázce dědického řízení. Po smrti dědečka máme dědit asi 126m2 pozemku. Tedy babička, moje matka, její sestra a bratr, který již zemřel a dědí tedy jeho 2 děti. V případě, že odmítnou dědictví babička,maminka i teta dědíme my vnuci. Když odmítneme i my, budou dědit i naše děti, tedy pravnuci? Někteří z nich jsou nezletilí. Je možné se dědictví vzdát za ně? Třeba ve prospěch státu nebo jiné osoby? Nebo jak jinak z toho ven, když nikdo o dědictví nemá zájem? Také bych se chtěla v této souvislosti zeptat, jak je to s poplatky za pohřeb, dědické řízení a jaká je dědická daň?


Podle § 463 a následujících občanského zákoníku může dědic dědictví odmítnout. Odmítnutí se musí stát ústním prohlášením u soudu nebo zasláním písemného prohlášení. Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí vyrozuměn. Z důležitých důvodů může soud tuto lhůtu prodloužit.
K odmítnutí dědictví nemůže dědic připojit výhrady nebo podmínky, například odmítnutí ve prospěch jiného. Rovněž není možné odmítnout dědictví jen zčásti. Pokud by tedy předmětný pozemek nebyl jedinou součástí dědictví, nemůžete se vzdát jenom pozemku. Stejně tak je třeba upozornit, že prohlášení o odmítnutí dědictví se vztahuje na celé dědictví po zůstavitelovi, tedy i na majetek v budoucnu nově objevený. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat. Totéž platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá.
Pokud jde o dědění dětí či vnuků osob, které dědictví odmítnou, záleží možnost tohoto právního nástupnictví na tom, o kterou osobu se jedná. Jestliže zůstavitel nezanechal závěť, dědí v první skupině stejným dílem manžel (předpokladem je existující manželství v době smrti zůstavitele, nezáleží na tom, zda manželé spolu trvale žijí) a děti zůstavitele. O podíl, který nenabude některý z dědiců této skupiny, se zvětší podíly ostatních dědiců. Manžel v této skupině může dědit nejvýše jednu polovinu, dědí-li spolu s ním alespoň jeden potomek. Pokud zůstavitelovo dítě, popřípadě některé z jeho dětí z jakýchkoli důvodů nedědí (např. proto, že dědictví odmítne), připadá jím uvolněný podíl jeho žijícím dětem, které se o něj podělí stejným dílem. Nedědí-li dítě zůstavitelova dítěte, uvolňuje se tím podíl, který by mu jinak připadl, pro jeho dítě (pravnuka zůstavitele).
V druhé skupině dědí manžel (sám v prvé skupině dědit nemůže) nejméně jednu polovinu dědictví, dělí-li s ním alespoň jeden z další dědiců této skupiny, jinak mu připadne celé dědictví. Vedle manžela jsou ve druhé skupině dědici zůstavitelův otec a matka, a osoby, které se zůstavitelem žily ve společné domácnosti alespoň po dobu jednoho roku před jeho smrtí a z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. Tito dědici se dělí stejným dílem o druhou polovinu dědictví. Uvolněný podíl po některé z těchto osob přirůstá ostatním dědicům z této poloviny dědiců druhé skupiny, a nikoli manželovi. Dochází-li k dědění ve druhé skupině, může celé dědictví připadnout manželovi nebo některému z rodičů zůstavitele, jestliže spolu s ním nepřichází v úvahu žádný další dědic této skupiny. Osoba spolužijící však sama v této skupině dědit nemůže, přihlíží se k ní ve třetí skupině.
Ve třetí skupině dědí zůstavitelovi sourozenci a osoby spolužijící, jak bylo uvedeno shora. V této skupině nabývají dědici dědictví stejným dílem. Nedědí-li některý ze sourozenců, nastoupí na jeho místo jeho děti, tj. synovci a neteře zůstavitele. Jejich potomci však již v případě, že by tyto děti dědictví nenabyly, jako dědici ze zákona nenastupují.
V případě, že žádná z osob, uvedených ve třetí skupině, dědictví nenabyla, nastupuje čtvrtá skupina, kam patří prarodiče zůstavitele a nedělí-li některá z těchto osob, připadá jím uvolněný podíl dětem této osoby. Uvolněný podíl po některém z prarodičů, pokud jej nenabudou jeho děti, přirůstá k podílu druhého z prarodičů ze strany zůstavitelova otce nebo ze strany zůstavitelovy matky. Teprve nedědí-li žádný z prarodičů z jedné strany, připadá dědictví druhému páru prarodičů.
V případě, že zanechaný majetek nezdědí žádná ze shora uvedených osob, připadá dědictví státu jako tzv. odúmrť.


Platby za pohřeb hradí členové rodiny, podle §47 zákona o státní sociální podpoře má na pohřebné nárok jen ten, kdo vypravil pohřeb dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte. Jelikož se jedná o dědečka, nepředpokládám, že by někdo splňoval tyto podmínky.
Dědickou daň upravuje zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti
Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.
(2) Do I. skupiny patří
- příbuzní v řadě přímé a manželé.
(3) Do II. skupiny patří
a) příbuzní v řadě pobočné,2d) a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.
(4) Do III. skupiny patří
- ostatní fyzické osoby a právnické osoby.
Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Jinak je výše daně odstupňována pro jednotlivé dědické skupiny podle hodnoty zděděného majetku. Pokud tedy dědictví odmítnete, nebude žádnou daň platit ani osoba, která ze zákona osvobozena není.
Za dědické řízení se platí odměna notáři, který dědictví projednává. Jedná se opět o určitě procento z výše hodnoty zjištěného majetku, který náleží do dědictví. V řízení o dědictví platí odměnu notáře a jeho hotové výdaje, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty, dědic, který nabyl dědictví, jež není předluženo. Je-li dědiců několik, platí tyto náklady podle vzájemného poměru čisté hodnoty jejich dědických podílů. V ostatních případech platí tyto náklady stát.

JUDr. Romana Lužná,

advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net

11.5.2010


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Festival_tehotenstvi_2021_250x250

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359