Asekol_cervene_k_965x100px__04

RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ A ZAMĚSTNAVATEL V KONKURZU

Autor: odpověď - JUDr. Vlasta Víghová, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Od listopadu 2009 jsem na rodičovské dovolené, zvolila jsem si do 3 let dítěte, nyní bude synovi 1 rok. Firma, u které jsem zaměstnaná má finanční problémy a majitel firmy chce vyhlásit konkurz. Zaměstnavatel mě však nijak nekontaktoval a nevypadá to, že by mi chtěl zaslat výpověď z organizačních důvodů, natož abych dostala nějaké odstupné. Jak se mám v takové situaci zachovat? Na co mám nárok? Mám počkat, až mi výpověď přijde od správce konkurzní podstaty? Nebo mám výpověď podat sama nebo ji od zaměstnavatele požadovat? Vzhledem k finančním problémům pochybuji, že by zaměstnavatel přistoupil na nějakou dohodu ohledně finančního vyrovnání. Mám nárok na nějakou pomoc z úřadu práce? Co po vyhlášení konkurzu mám dělat - musím se nahlásit na Úřadu práce? Předpokládám, že na výplatu rodičovského příspěvku by to nemělo mít vliv. Ostatní zaměstnanci uvažují o okamžitém rozvázání pracovního poměru dohodou - bez požadavků na odstupné, aby jim byla proplacena alespoň dovolená. Není lepší vyčkat na správce konkurzu?


Související předpisy:
zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění p.p. (insolvenční zákon)
zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění p.p.
zákon č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění p.p.

Odpověď:
V České republice je právní problematika úpadku řešena zákonem č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon. V souladu s tímto zákonem je možné řešit stav úpadku na straně dlužníka několika způsoby, a to konkursem, reorganizací nebo oddlužením. Jelikož řešení úpadku oddlužením přichází v úvahu pouze u nepodnikatelských subjektů a jelikož řešení úpadku reorganizací přichází v úvahu v podstatě pouze u velkých podniků (obrat alespoň 100 mil., popř. nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru), lze předpokládat, že případný úpadek zaměstnavatele tazatelky bude řešen formou prohlášení konkursu.

Insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu může podat sám dlužník za podmínek stanovených insolvenčním zákonem. V souladu s ustanovením § 98 insolvenčního zákona má statutární orgán dlužníka (který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem) dokonce povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o úpadku dlužníka. Úpadek dlužníka je insolvenčním zákonem definován v § 3.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud se zaměstnavatel dostane do takových ekonomických problémů, které naplňují definici úpadku dle insolvenčního zákona, má povinnost podat na sebe insolvenční návrh spojený (s největší pravděpodobností) s návrhem na prohlášení konkursu.

Tento krok zaměstnavatele nicméně nemá dle mého názoru žádný bezprostřední vliv na právní postavení zaměstnanců dlužníka. Pracovní poměry zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se ocitl v insolvenčním řízení, rozhodně automaticky nekončí a nemohou být ani rozvázány z jiných důvodů, než které stanovuje zákoník práce.

Jelikož tazatelka je v současné době na rodičovské dovolené, přicházelo by dle mého názoru do úvahy rozvázání pracovního poměru pouze výpovědí zaměstnavatele dle § 52 písm. a) zákoníku práce (neboť na tuto formu výpovědi se dle § 54 zákoníku práce nevztahuje zákaz výpovědi v ochranné době čerpání rodičovské dovolené), výpovědí zaměstnance z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu nebo dohodou. Zaměstnavatel ani zaměstnanec nicméně nemají žádnou povinnost pracovní poměr rozvazovat.

Nárok na odstupné vzniká zaměstnanci pouze tehdy, pokud je pracovní poměr rozvazován výpovědí ze strany zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů (§ 52 písm. a) až c) zákoníku práce) nebo dohodou z týchž důvodů. Nárok na odstupné nevzniká v případě, pokud zaměstnanec podá výpověď sám, nebo pokud je pracovní poměr rozvázán dohodou z jiných než organizačních důvodů. Pokud tedy zaměstnavatel nemá zájem dát zaměstnancům výpověď z organizačních důvodů anebo uzavřít s nimi z těchto důvodů dohodu o rozvázání pracovního poměru, nárok na odstupné nevzniká.

V této souvislosti je však třeba zmínit, že podle § 246 odst. 1 insolvenčního zákona přechází prohlášením konkursu na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Výslovně se uvádí, že insolvenční správce pak vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel. Pokud by tedy skutečně došlo k prohlášení konkursu na majetek zaměstnavatele a byl by jmenován insolvenční správce, mohl by tento insolvenční správce sám ukončit pracovní poměry zaměstnanců např. výpovědí dle § 52 písm. a) zákoníku práce, čímž by zaměstnancům nárok na odstupné vznikl.

Kromě toho může insolvenční správce např. také smlouvou převést podnik dlužníka podle § 291 odst. 1 insolvenčního zákona, v důsledku čehož přejdou na nabyvatele podniku práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s výjimkou pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců vzniklých do účinnosti smlouvy.

Pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců (tj. zejména pohledávky mzdové, ale i např. pohledávky z titulu odstupného) se považují dle § 169 odst. 1 insolvečního zákona za pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. V praxi to znamená, že tyto pohledávky se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku (pokud samozřejmě disponuje zaměstnavatel, na něhož byl konkurs prohlášen, alespoň takovým majetkem, z něhož přichází v úvahu tyto pohledávky uspokojovat).

V této souvislosti je třeba zmínit, že dle zákona č. 118/2000 Sb. mají zaměstnanci za určitých podmínek zvláštní nárok na uspokojení některých svých splatných mzdových nároků vůči zaměstnavateli, který je v platební neschopnosti. Mzdové nároky uspokojuje v takovém případě úřad práce, k němuž se zaměstnanci musí ve lhůtách stanovených zákonem přihlásit. Pohledávka z titulu odstupného je dle § 3 písm. b) uvedeného zákona výslovně považována za mzdový nárok, který lze rovněž u úřadu práce uplatňovat.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že neexistuje jednoznačné řešení, jak by měli zaměstnanci zaměstnavatele, který se ocitl v úpadku, nejlépe postupovat. V některých případech může být výhodnější pracovní poměr ukončit co nejdříve a snažit se nalézt jiné pracovní uplatnění (zejména se to týká případů, kdy zaměstnavatel v insolvenčním řízení nemá v podstatě žádný majetek), v některých případech může být naopak výhodnější vyčkat na to, jakým způsobem bude úpadek zaměstnavatele řešen a jaké kroky podnikne následně soudem určený insolvenční správce. V rámci insolvenčního řízení jsou pracovněprávní nároky zaměstnanců zařazeny do skupiny pohledávek, které lze uspokojovat výrazně zvýhodněným způsobem oproti pohledávkám běžných věřitelů. Zaměstnanci mají dále (za podmínek stanovených zákonem č. 118/2000 Sb.) nárok na náhradu některých mzdových nároků vůči zaměstnavateli, na něhož byl podán insolvenční návrh (popř. na něhož bylo vyhlášeno moratorium dle insolvenčního zákona).

Z hlediska zaměstnanců na rodičovské dovolené bych se spíše přikláněla k tomu, aby tito zaměstnanci pracovní poměr ukvapeně nerozvazovali, neboť by se tím mohli připravit např. o nárok na odstupné v důsledku výpovědi dané insolvenčním správcem nebo za určitých podmínek o možnost uspokojení nároku na odstupné úřadem práce dle zákona č. 118/2000 Sb. Těmto zaměstnancům současně doporučuji, aby se aktivně zajímali o stav insolvenčního řízení svého zaměstnavatele (sledováním insolvenčního rejstříku dostupného přes www.justice.cz) a aby se podrobně informovali na příslušném úřadu práce, kdy a jakým způsobem budou moci případně uplatnit nároky podle zákona č. 118/2000 Sb.

JUDr. Vlasta Víghová

Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

Prospanek-postele_250x250
Azrodina_portal_250x250

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359