Asekol_cervene_k_965x100px__04

NEMOCENSKÉ NEBO PRODLOUŽENÍ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Koncem 12. tohoto roku budou dcerce 2 roky. Zvolili jsme RP po dobu dvou let. Pokud bych od ledna 2011:
a) nastoupila na nemocenskou (mám zdr. problémy) - podle čeho se tato dávka vypočítává a bude mít tato nemocenská vliv na výpočet mateřské/rodičovské u druhého dítěte?
b) nenastoupila do práce, ale prodloužila si „péči o dítě" na 3 roky, co vše musím udělat?
Zatím vím, že bych měla s předstihem zaměstnavatele požádat o odložený nástup do práce o 1 rok (z důvodu péče o nezaopatřené dítě) a taky, aby si mne nechal v „evidenci" svých zaměstnanců. Pak to „prý" zaměstnavatel pouze ohlásí na sociálce, a ta si mne dál vede jako „pečující o dítě".
Platí za mne „stát" ten rok dále sociální a zdravotní pojištění? Kde všude to musím hlásit já a kde zaměstnavatel? (na zdravotní pojišťovně, na ÚP - SSP, kteří mi vyplácí rodičovskou dávku nyní nebo na Okresní / Pražské správě sociálního zabezpečení?) Pokud by s tím zaměstnavatel nesouhlasil, může mi dát výpověď?


Související předpisy:
§ 3, 18, 94 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
§ 191, 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 7, 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.

Odpověď:
Nemocenské je jednou z dávek nemocenského pojištění upravených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP"), jejichž výše se odvozuje procentní sazbou z denního vyměřovacího základu, který je stanoven v § 18 ZNP. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ (dále jen „VZ") zjištěný z rozhodného období (dále jen „RO") vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na RO. Jsou-li v RO vyloučené dny, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na RO. VZ je úhrn VZ pro pojistné na pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v RO. Podle § 18 odst. 3 je RO 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (v případě nemocenského je sociální událostí vznik dočasné pracovní neschopnosti). Nemá-li zaměstnanec v tomto RO daný VZ nebo jsou-li v tomto RO jen vyloučené dny, je RO první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoňń 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí VZ. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikne sociální událost. Započitatelným příjmem je podle § 3 písm. e) ZNP příjem, který se podle zvláštního právního předpisu (tím je zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zahrnuje do VZ pro pojistné na pojištění.
Podle údajů obsažených v dotazu se vaše dcera narodila koncem prosince 2008. V té době jste čerpala mateřskou dovolenou a poté rodičovskou dovolenou. V roce 2009 a 2010 jste tedy neměla (nemáte) žádný započitatelný příjem a ani žádný VZ. Pokud byste byla počátkem roku 2011 uznána dočasně práce neschopnou, byl by RO rok 2008. Nemocenské by se vypočítalo z denního vyměřovacího základu, který by se zjistil tak, že úhrn VZ pro pojistné za rok 2008 by se vydělil počtem kalendářních dnů připadajících na rok 2008. Tento počet kalendářních dnů by se snížil o vyloučené dny uvedené v § 18 odst. 8 ZNP, především o kalendářní dny, za které vám byla poskytována peněžitá pomoc v mateřství, popřípadě nemocenské. Pokud byste nastoupila další mateřskou dovolenou v souvislosti s očekávaným porodem dalšího dítěte, při stanovení výše peněžité pomoci v mateřství by se postupovalo podle § 19 odst. 4 ZNP. U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ podle tohoto ustanovení považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. Porovnají se přitom denní vyměřovací základy před jejich redukcí podle § 21 ZNP. Pokud byste začala pracovat a poté otěhotněla a nastupovala na peněžitou pomoc v mateřství do 4 let věku prvního dítěte, zjistil by se nový denní vyměřovací základ z RO, tj. období 12 kalendářních měsíců před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství. Jestliže by byl nižší než denní vyměřovací základ, který byl stanoven pro peněžitou pomoc v mateřství při prvním dítěti, použil by se vyšší denní vyměřovací základ.
Zmiňujete se o "prodloužení péče o dítě do 3 let věku". Ve skutečnosti se jedná o rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Čerpání rodičovské dovolené nelze zaměňovat s pobíráním rodičovského příspěvku. Jde o dva zcela samostatné instituty. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, kterou upravuje § 30 až 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Rodičovská dovolená je důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance upravenou zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP"). Podle § 191 ZP je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu překážek v práci zde uvedených, mezi které patří i doba mateřské a rodičovské dovolené. Podle § 196 ZP je zaměstnavatel povinen k prohloubení péče o dítě poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené (a otci dítěte od narození dítěte) , a to v rozsahu , o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Předpokládám, že jste původně zaměstnavatele požádala o poskytnutí rodičovské dovolené z ustanovení § 196 ZP, je zaměstnavatel povinen vaší žádosti vyhovět a rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte vám poskytnout. Nemá proto možnost odmítnout vaši žádost nebo vám dát výpověď z pracovního poměru. Protože otázka výpovědi před skončením rodičovské dovolené nepřichází v v podstatě v úvahu, dále se touto problematikou nezabývám.
Pokud jde o ohlašovací povinnost v souvislosti s placením zdravotního a sociálního pojištění, má tyto povinnosti zaměstnavatel. Podle § 10 odst. 9 ZNP se po dobu rodičovské dovolené (s výjimkou doby, kdy zaměstnanci náleží peněžitá pomoc v mateřství) přerušuje nemocenské pojištění. Zaměstnavatel je tedy povinen podle § 94 ZNP oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení nástup a ukončení rodičovské dovolené. Pokud oznámil nástup rodičovské dovolené a vy v ní budete bez přerušení pokračovat po další dobu, popřípadě až do 3 let věku dítěte, není nutné pokračování rodičovské dovolené oznamovat. Zaměstnavatel oznámí až její ukončení.
Po dobu mateřské a rodičovské dovolené se neodvádí pojistné na sociální pojištění, ale pouze pojistné na zdravotní pojištění. Podle § 7 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je stát plátcem pojistného za ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Po dobu čerpání rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte bude tedy za vás pojistné na zdravotní pojištění platit stát. Podle § 10 odst. 5 zákona je pojištěnec povinen oznámit zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel. Pro všechny zdravotní pojišťovny a zaměstnavatele byl vydán Seznam kódů změn povinně používaných při vyplňování hromadných oznámení zaměstnavatele. Kódem „M" se oznamuje nástup zaměstnance či zaměstnankyně na mateřskou a rodičovskou dovolenou, začátek nepřítomnosti ženy v práci, po kterou se jí poskytne peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění a začátek pobírání rodičovského příspěvku. Pokud po ukončení pobírání rodičovského příspěvku budete bez přerušení pokračoval v čerpání rodičovské dovolené až do věku 3 let dítěte, zůstáváte v kategorii „M" a tudíž žádná změna nebude zdravotní pojišťovně oznamována.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz

8.12.2010


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče,  www.azrodina.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359