Asekol_cervene_k_965x100px__04

PPM A VOLBA VARIANTY RP PŘÍSLUŠNÍKA OZBROJENÝCH SIL

Autor: odpověď - Ing. Pavlína Hedererová, KM SSP Olomouc a JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Rád bych se vás zeptal na situaci, kdy manželka (OSVČ) byla na mateřské dovolené s první dcerou (mateřská byla plánovaná na tři roky), v srpnu se nám narodila druhá dcera, v této době bylo první dceři 22 měsíců. Po celou dobu rodičovské dovolené si manželka neplatila dobrovolné nemocenské pojištění.
Moje otázka je, zda si i tak může manželka u druhého dítěte vybrat, délku mateřské dovolené a pokud ne, jak bude její mateřská dovolená dlouhá a jaký příspěvek bude pobírat.
Já pracuji u policie a chtěl jsem čerpat na nevyhnuteln

ě dlouhou dobu (cca jeden, dva dny) mateřskou dovolenou, s tím, že následně po skončení čerpání mateřské dovolené ta přejde automaticky na manželku, a ta se bude moci následně rozhodnout o délce mateřské dovolené. Jen na okraj bych uvedl, že toto mi zatím, z různých "administrativních" důvodů v zaměstnání nebylo umožněno, (nesplnil jsem lhůtu jednoho měsíce pro podání žádosti, zaměstnavatel požadoval, aby v žádosti bylo konkrétně uvedeno od kdy do kdy budu čerpat mateřskou dovolenou, na žádosti nejsou notářsky ověřeny podpisy manželů - popř. žádost musí manželé podepsat přímo před účetní atd.) Proto bych se Vás chtěl zeptat, zda i jako příslušník ozbrojených sil - policista, mám nárok na čerpání mateřské dovolené, popř. za jakých podmínek a popř. jaké náležitosti by měla žádost zaměstnavateli obecně obsahovat.


Z POHLEDU PRACOVNICE ODBORU STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY:

Vzhledem k tomu, že v dotazu neuvádíte, jakou dávku, zda peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo rodičovský příspěvek Vaše paní v souvislosti s narozením druhého dítěte pobírá, nemohu Vám jednoznačně odpovědět. Z textu Vašeho dotazu spíše usuzuji, že jí nárok na PPM nevznikl, neboť nebyla účastna nemocenského pojištění, a tím pádem je ode dne narození druhého dítěte poživatelkou rodičovského příspěvku. V takovém případě by byla automaticky zařazena do kategorie rodičů, pobírajících RP do čtyř let věku dítěte, s tím, že do devíti měsíců věku dítěte jí bude vypláceno 7600 Kč měsíčně, a poté 3800 Kč měsíčně. Pokud jí v souvislosti s druhým dítětem vznikl nárok na PPM, po uplynutí PPM může požádat o rodičovský příspěvek a provést volbu délky čerpání RP.
Co se týká tzv. výměny rodičů na rodičovském příspěvku, zákon o státní sociální podpoře pro rok 2011 neobsahuje v tomto směru žádnou změnu.
Pokud jste příslušníkem ozbrojených sil, měl byste si PPM vyřídit přes svého zaměstnavatele (nemocenské pojištění provádějí Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Vězeňská služba a další). Zároveň byste si měl se svým zaměstnavatelem dohodnout dobu rodičovské dovolené (třeba na jeden den). Dále je potřeba uzavřít dohodu o převzetí dítěte do péče podle §32 odst. 1 písm. e zákona o nemocenském pojištění, což můžete udělat nejdříve počínaje sedmým týdnem života dítěte.
Poté vás čeká jednání na úřadu práce, od kterého Vaše paní zřejmě pobírá rodičovský příspěvek. Doporučuji vám navštívit tento úřad v měsíci, ve kterém budete Vy čerpat PPM od zaměstnavatele a vzít s sebou doklad, který se jmenuje Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, v němž budete mít od zaměstnavatele potvrzeno, od kdy do kdy a v jaké výši jste čerpal PPM. V tomto měsíci pak úřad práce musí snížit Vaší ženě výši rodičovského příspěvku o částku Vaší PPM (plný souběh PPM a rodičovského příspěvku není ze zákona možný). Zároveň Vaše manželka požádá na úřadu práce o ukončení (odejmutí) rodičovského příspěvku k poslednímu dni inkriminovaného měsíce. Od prvého dne následujícího měsíce požádáte o rodičovský příspěvek Vy a zároveň provedete volbu varianty délky čerpání. Alespoň jeden měsíc budete poživatelem rodičovského příspěvku Vy (tuto dávku není možné rozpočítávat na dny, jedná se o měsíční dávku). Ke konci měsíce můžete požádat úřad práce o odejmutí dávky s tím, že od prvního dne dalšího měsíce si o rodičovský příspěvek požádá zase Vaše žena, která zároveň „zdědí" Vaši volbu.
Na závěr připomínám, že celé tohle úřadování je potřeba provést: pro „dvouletou variantu" nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém dítě dovršilo 22 týdnů, pro „tříletou variantu" nejpozději do konce devátého měsíce věku dítěte.

Ing. Pavlína Hedererová
vedoucí odboru státní sociální podpory
Úřad práce v Olomouci


Z POHLEDU PRÁVNIČKY:

Související předpisy:
§ 195, 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p. p.
§ 5, 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
§ 78, 81, 82 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
§ 30, 31, 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.

Odpověď:
Osoba samostatně výdělečně činná nečerpá mateřskou a rodičovskou dovolenou. V obou případech se totiž jedná o důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnankyně, popřípadě zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle § 195 v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů nebo v případě porodu 2 nebo více dětí zároveň po dobu 37 týdnů. K prohloubení péče o dítě je podle § 196 zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou, která se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci dítěte od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Jak se dále zmíním, obdobná úprava se vztahuje i na příslušníky bezpečnostních sborů. Ve vašem případě nejde tedy o to, že by vaše manželka čerpala mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou, ale o nárok na hmotné zabezpečení v souvislosti porodem a péčí o narozené dítě. Z dotazu vyplývá, že manželka nesplnila podmínky pro poskytování peněžité pomoci v mateřství (dále jen „PPM") osobě samostatně výdělečně činné uvedené v § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP"). Náleží jí však rodičovský příspěvek za podmínek uvedených v § 30 - 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Uvádíte, že jste chtěl čerpat mateřskou dovolenou, která by automaticky přešla na manželku. Z výše uvedeného vyplývá, že se u manželky, která je osobou samostatně výdělečně činnou,nemůže jednat o čerpání mateřské dovolené či rodičovské dovolené, ale o poskytování rodičovského příspěvku, neboť nemá nárok na PPM. Otec dítěte nemůže čerpat mateřskou, ale pouze rodičovskou dovolenou.
Právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu (dále jen "příslušníci"), jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizování služby, tj. služební vztahy upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Podle § 78 nemocenské pojištění příslušníků upravuje zvláštní právní předpis. V této souvislosti je uveden odkaz na ZNP. Podle § 5 písm. a) ZNP jsou pojištění účastni zaměstnanci, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí podle bodu 2 mimo jiné i příslušníci Policie ČR. Podle § 81 zákona č. 361/2003 Sb. má nárok na mateřskou dovolenou příslušnice, nikoliv příslušník. Podle § 82 mají příslušnice a příslušník nárok na rodičovskou dovolenou na základě žádosti. Poskytuje se matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci dítěte od narození dítěte, v rozsahu, o jaký požádají, nejdéle do věku 3 let dítěte. Jedná se tedy o úpravu v podstatě shodnou s úpravou poskytování mateřské a rodičovské dovolené zaměstnankyni, popřípadě zaměstnanci.
Obsah dotazu nasvědčuje tomu, že vám se nejedná jen o možnost čerpání rodičovské dovolené, ale také o poskytování PPM, která se obvykle poskytuje pojištěnce - matce dítěte. Jde tedy o to, zda a za jakých podmínek můžete pobírat PPM, na kterou nemá nárok vaše manželka.Tuto možnost upravuje § 32 ZNPv odstavci 1 písm. e). Na PPM má nárok pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě. Tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu. Musí v ní být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu. Podpis matky dítěte musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Je samozřejmé, že pojištěnci náleží PPM, jen pokud splňuje podmínky uvedené v § 32 odst. 2 ZNP. Chcete-li čerpat rodičovskou dovolenou a současně pobírat PPM, musíte nejen podat žádost podle § 82 zákona č. 361/2003 Sb.( způsobem stanoveným patrně příslušným služebním předpisem), ale musíte také uzavřít písemnou dohodu s manželkou podle § 32 odst. 7 ZNP.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkaz:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

22.12.2010

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359