NOVÁ (STÁTNÍ) MATURITA - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Autor: kolektiv autorů

Od školního roku 2010/2011 dojde ke změnám v oblasti maturit. V zásadě se jedná o to, že studenti budou muset kromě školní (tzv.profilové) maturity skládat i společnou státní maturitu. Další novinkou jsou dvě úrovně obtížnosti maturitních zkoušek a také komplexní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Jelikož studenti, rodiče a i někteří učitelé mají ve všech těch maturitních novinkách trochu zmatek, zveřejnili jsme ve spolupráci s MŠMT ČR a společností CERMAT odpovědi na nejčastější dotazy k novým maturitám.

Maturita_normal


MODELOVÉ A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI MATURITY

Je pravda že studenti budou muset skládat maturitu dvakrát? Společnou (státní) a profilovou (školní)? Jak bude probíhat hodnocení a kdy se student jednotlivé výsledky dozví?

Jedná se o dvě různé části maturitní zkoušky. Zatímco společná část objektivně vyhodnotí úroveň dosažených znalostí žáka ve srovnání s ostatními maturanty, profilová, tedy školní část je zaměřena na to specifika školy, kterou žák v rámci středoškolského studia navštěvoval. Profilovou část si proto připravují školy samy, ředitel školy určí, z jakých předmětů budou žáci maturovat, a škola sama jejich výsledky vyhodnotí. Naopak hodnocení společné části proběhne centrálně. Výsledky obou částí maturitní zkoušky žáci obdrží do 20 června.

Z čeho konkrétně se skládá povinná část společné (státní) a profilové (školní) maturity?

V rámci společné části maturant skládá povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. Dále si může zvolit další maximálně 3 nepovinné zkoušky z nabídky: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění.
V rámci profilové části určí ředitel školy 2 - 3 povinné zkoušky, žák si navíc může zvolit z nabídky, kterou opět stanoví ředitel školy, další jednu nebo dvě nepovinné zkoušky.

Z kolika předmětů student musí skládat (společnou a profilovou) maturitu a v jaké formě?

Viz výše. U českého jazyka a cizích jazyků skládá maturant tzv. Komplexní zkoušku složenou s didaktického testu, který je u cizích jazyků doplněn poslechovým subtestem, písemné práce a ústní zkoušky. U ostatních předmětů probíhá maturita formou didaktických testů.

Které předměty patří mezi povinné a mají i zde studenti možnost volby?

Povinná je zkouška z češtiny a cizího jazyka, maturant volí z možností: angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština.

Z čeho se skládá písemná zkouška a z čeho ústní?

Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk a je zadávána formou tzv. pracovních listů. Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy.

Písemná práce zaujímá nezaměnitelné místo v rámci komplexní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Vytváří žákovi prostor pro to, aby mohl prokázat, že dokáže vytvořit v daném jazyce smysluplný text. V případě češtiny se jedná o všeobecně známou slohovou práci, podrobnosti se lze dočíst na stránkách www.novamaturita.cz

Jakým způsobem se student dozví zadání písemných a ústních zkoušek z jednotlivých předmětů?

Všechny zkušební předměty mají svůj „manuál" - tzv. katalog požadavků, a to pro základní a vyšší úroveň zvlášť. Tyto katalogy poskytují svým čtenářům informace o požadavcích kladených na žáky středních škol s maturitní zkouškou. Podrobnosti lze nalézt na stránkách www.novamaturita.cz pod heslem „Katalogy požadavků".

Kolik členů bude mít hodnotící „porota" a z koho se bude skládat?

Počet členů může být tedy různý, ale obvykle je to 5 osob. Profilová zkouška a ústní zkouška společné části maturitní zkoušky se koná před zkušební maturitní komisí. Jejími stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel nebo vedoucí oddělení konzervatoře. Dalšími členy pro profilovou zkoušku mohou být zkoušející, kterým je učitel zkušebního předmětu, přísedící, vedoucí pedagog hlavního oboru v oborech Umění a užité umění a v konzervatoři. U ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky zastává jeden hodnotitel funkci zkoušejícího a druhý hodnotitel funkci přísedícího.

Prosím o přehledné shrnutí jaké všechny zkoušky a v jakém sledu bude muset student povinně v rámci maturity (společné i profilové) složit a v jakém časovém rozmezí bude jeden student maturitu skládat?

Grafické znázornění lze nalézt na stránkách www.novamaturita.cz pod heslem „maturitní model" a „maturitní kalendář".

Co se myslí průkazem totožnosti?

Průkazem totožnosti se rozumí podle § 78 a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. průkaz opatřený fotografií. To může být například občanský průkaz či cestovní pas.

Počítají vysoké školy s posunem přijímacího řízení kvůli prodlouženému termínu ústní části maturitní zkoušky?

Tato otázka je logická a oprávněná. Odpověď je ovšem těžší. Vysoké školy jsou autonomními institucemi, a nelze proto centrálně nařídit přizpůsobení přijímacích zkoušek maturitnímu kalendáři. Předpokládáme, že nějaké ústupky vysoké školy budou muset udělat, aby nepřišly o své uchazeče.

Pokračuje žák k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky (didaktickým testem a písemnou prací), pokud neuspěl u dílčí ústní zkoušky?

Nikoliv. Pokud žák část zkoušky nevykonal úspěšně, dál ve zkoušce nepokračuje. Žák se bezprostředně po konání dílčí ústní zkoušky (v den konání ústní zkoušky) dozví, zda u dílčí ústní zkoušky uspěl, či neuspěl (nikoli známku, ta se počítá až po vykonání všech dílčích zkoušek komplexní zkoušky). Pokud neuspěl, písemné zkoušky již nekoná.

Pokud využije žák možnosti složit maturitu někdy v průběhu pěti let po ukončení střední školy (dané zákonem), komu odevzdá přihlášku k maturitní zkoušce v případě, že škola mezitím zanikla?

V tomto případě podává přihlášku řediteli školy, která přebrala povinnosti školy původní. Žák se informace o existenci této školy dozví na odboru školství krajského úřadu.

Jak se žák přihlásí k maturitní zkoušce?

Žák se hlásí k maturitní zkoušce v řádném termínu do 15. listopadu posledního ročníku studia, a to řediteli školy. Ředitel školy potom do 30. listopadu přihlásí své žáky ke zkouškám společné části do centrálního registru maturantů. Přihlášení se děje formou přihlášky k maturitní zkoušce. V rámci přihlášky žák uvede mj. předměty a úrovně obtížnosti zkoušek.

Má žák možnost opravit po tomto termínu např. svoji volbu úrovně obtížnosti, popř. předmět, z něhož chce maturovat?

Nikoli. Jeho volba k 15. listopadu je závazná a pro řádný termín zkoušky konečná. Jakákoli změna tohoto typu po termínu není přípustná.

Co když žák na přihlášce neuvede úroveň obtížnosti zkoušky?

Systém ho odmítne zaregistrovat, protože nesplnil povinné náležitosti přihlášky k maturitní zkoušce. Z logiky věci nebude moci konat zkoušky v termínu, na který se měl hlásit.

Znamená to, že se žák hlásí na každý termín zvlášť? Tedy na řádný termín, na opravnou zkoušku, popř. náhradní zkoušku?

Ano, žák se musí vždy přihlásit. Pokud tak neučiní, zkoušku nemůže konat. Termíny pro podání přihlášek k jednotlivým termínům jsou stanoveny vyhláškou.

Do kdy se musí žák přihlásit k opravné či náhradní zkoušce pro zářijový termín?

Uzávěrka přihlášek je 25. června. Přihlášku podává žák řediteli školy. Ten pak musí všechny přihlášky zaregistrovat do centrálního registru CERMATu do konce června. I zde platí, že po 30. červnu není možnost ani dodatečného přihlášení, ani změn.

Kolik má žák „pokusů" na složení maturitní zkoušky?

Celkem tři, tedy zkoušku v řádném, popř. náhradním termínu, a potom možnost 2 opravných zkoušek.

Co se stane, když žák „neudělá" nepovinnou zkoušku?

Nic. Negativní výsledek u nepovinné zkoušky se do výsledku maturity nezapočítává. Neúspěšně vykonanou nepovinnou zkoušku nelze opakovat jako opravnou zkoušku. Je zde však možnost tzv. jednotlivé zkoušky.

Co když žák neuspěje ve společné části maturity ze dvou povinných zkoušek? Musí opravovat všechny zkoušky?

Nikoli, v případě povinných zkoušek společné části opakuje vždy pouze tu zkoušku, kterou nesložil úspěšně. Ale v roce 2011, opakuje-li dvě zkoušky, opakuje všechny. Jednoduše proto, že v tomto roce 2 znamená všechny.

Musí žák konat opravnou zkoušku hned v podzimním termínu?

Nikoli, je zcela na něm, na jaký termín se k opravné zkoušce přihlásí. Musí tak ale učinit do 5 let od ukončení školy.

Jak postupovat v případě, že si žák den před písemnou prací např. zlomil ruku?

V případě, že se žák nemůže dostavit k vykonání zkoušky a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky společné části řediteli školy, u zkoušek z profilové části předsedovi zkušební maturitní komise, má právo konat náhradní zkoušku.

Komu je určena náhradní zkouška?

Správně by se mělo říkat zkouška v náhradním termínu. Je určena těm, kteří se:
- k maturitní zkoušce v řádném termínu nepřihlásí,
- k maturitní zkoušce v řádném termínu, popř. k opravné zkoušce přihlásí, ale nedostaví se k ní a řádně se omluví.
Konáním zkoušky v náhradním termínu se nesnižuje počet možných opravných pokusů.

Musí žák konat společnou část maturity v řádném termínu?

To rozhodně nemusí. Pokud se v říjnu v posledním ročníku studia k maturitě nepřihlásí, prostě ji v řádném termínu nekoná. Může se přihlásit ke zkoušce v náhradním termínu, tj. například na podzim nebo k jakémukoli jinému termínu v následujících 5 letech po ukončení studia. To, že se ke zkoušce či zkouškám nepřihlásí, se nepovažuje za to, že zkoušku vykonal neúspěšně. Takže má stále 3 pokusy.

Jak je to s komplexními, resp. dílčími zkouškami? Protože se ústní dílčí zkouška koná v jiném termínu než ostatní dvě dílčí zkoušky, může se stát, že se žák v jednom z těchto termínů nedostaví a omluví se.

Žák musí opakovat v náhradním termínu pouze dílčí zkoušku, ke které se nedostavil a řádně se omluvil.

 

Bude z maturitního vysvědčení jasné, v jaké úrovni obtížnosti žák skládal zkoušky společné části maturitní zkoušky?

Zcela jistě. U každé zkoušky, resp. každého zkušebního předmětu, bude jednoznačně uvedeno, zda šlo o zkoušku základní, nebo vyšší úrovně obtížnosti.

Bude maturitní vysvědčení obsahovat podrobné informace o výsledku zkoušek společné části, tedy např. dosažený počet bodů z maturitních testů či výsledky jednotlivých dílčích zkoušek zahrnutých do komplexních zkoušek z češtiny a cizího jazyka?

Nikoli. Maturitní vysvědčení bude obsahovat pouze celkové hodnocení jednotlivých zkoušek vyjádřené ve formě klasické známky, jak ji známe z dnešních maturitních vysvědčení. Podrobné informace o bodovém výsledku jednotlivých zkoušek, resp. o výsledcích dílčích zkoušek komplexních jazykových zkoušek, budou obsaženy v jiném dokumentu - tzv. protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Jak se řeší odvolání se proti výsledku maturitní zkoušky?

Žák může písemně požádat do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušek, o přezkoumání výsledků této zkoušky. Odvolání proti výsledkům zkoušek profilové části podá krajskému úřadu a proti výsledkům zkoušek společné části podá MŠMT.

Jak postupovat v případě, že si žák den před písemnou prací např. zlomil ruku?

V případě, že se žák nemůže dostavit k vykonání zkoušky a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky společné části řediteli školy, u zkoušek z profilové části předsedovi zkušební maturitní komise, má právo konat náhradní zkoušku.

Za jakých okolností může žák nahlédnout do své písemné práce?

Žák může požádat ředitele školy o nahlédnutí do své zkušební dokumentace.


DVĚ ÚROVNĚ MATURITY

Co znamená zavedení dvouúrovňové maturity?

Dvouúrovňová maturita znamená, že jsou žákům nabídnuty v rámci povinných zkoušek dvě úrovně obtížnosti (základní a vyšší) a žák si má právo úroveň vybrat.
Možnost výběru se tedy týká češtiny, cizích jazyků, matematiky a od roku 2012 rovněž občanského a společenskovědního základu a informatiky.

Znamená to, že nepovinné zkoušky bude možné skládat pouze ve vyšší úrovni obtížnosti?

V případě nepovinné zkoušky z předmětů matematika, cizí jazyk, občanský a společenskovědní základ a informatika si bude moci žák vybrat ze základní či vyšší úrovně, v případě „ryze nepovinných" předmětů, tj. fyziky, chemie, biologie, dějepisu, dějin umění a zeměpisu bude k dispozici pouze test jedné úrovně - vyšší.

Školský zákon uvádí, že školy připravují žáky na zkoušky společné části maturitní zkoušky nejméně v rozsahu základní úrovně obtížnosti.
Co tím chce zákonodárce říci?

Toto ustanovení sděluje následující dvě věci. Za prvé dává žákům jistotu, že obsah zkoušek základní úrovně obtížnosti se vyučuje v každém maturitním oboru. A za druhé školám říká, že v některých oborech nemohou žáci od škol očekávat, že je v rámci běžného studia připraví na zkoušky vyšší úrovně obtížnosti.
Ta první výpověď je jasná. Ta druhá například znamená, že žák, který se rozhodne studovat umělecký obor SOŠ, nemůže očekávat, že jej škola připraví v rámci studia tohoto oboru k maturitě z „vyšší" matematiky.

Musí si žák zvolit základní nebo vyšší úroveň celé své maturity nebo se jeho volba týká jednotlivých zkoušek?

Žák si může zvolit úroveň obtížnosti v jednotlivých povinných zkouškách odlišně. Tedy například z češtiny může zvolit úroveň základní, zatímco z matematiky či cizího jazyka úroveň vyšší.

Jak je to v případě komplexních zkoušek z češtiny a z cizího jazyka?
Musí zvolit úroveň celé komplexní zkoušky nebo může u jednotlivých dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška) zvolit různé úrovně obtížnosti?

Žák volí úroveň obtížnosti pro celou komplexní zkoušku jednotně. Když si zvolí „vyšší" češtinu, znamená to, že zvolil „vyšší" didaktický test, písemnou práci i ústní zkoušku.

Může škola žákům nařídit maturovat z určitého předmětu ve vyšší úrovni obtížnosti?

Nikoli. Volba obtížnosti je zcela na žákovi bez ohledu na to, jakou školu, typ školy či obor studuje. Škola nemůže žákům v tomto smyslu nic nařídit, pouze doporučit. Ředitel může (ale nemusí) rozhodnout např. o povinné maturitě z matematiky, nemůže však stanovit obtížnost.

Pokud žák neuspěje v řádném termínu u zkoušky vyšší úrovně obtížnosti, musí opravnou zkoušku vykonat rovněž ve vyšší úrovni?

Nikoli. V případě opravných zkoušek má žák možnost volit úroveň obtížnosti znovu. Může tedy jít na jistotu. Samozřejmě platí i opačně, že když neuspěje u základní úrovně, může zkoušku opravovat na vyšší úrovni, pokud si troufá.

Jaký je smysl dvou typů maturity, když studenty nic a nikdo nenutí (resp. nemotivuje), aby zvolili težší zkoušku? K čemu bude absolvování těžší zkoušky studentovi dobré? (VŠ zatím ve většině případů státní maturity nechtějí zohlednit).

Společní část maturitní zkoušky, tedy tzv. „státní maturita", musí stejně dobře posloužit všem typům středních škol počínaje gymnázii, přes střední odborné školy po učební obory s maturitou. Maturitní zkouška ve vyšší úrovni je určena zejména žákům, kteří se chtějí dále vzdělávat a počítají s pokračováním studia na vysoké škole. Odpovídá proto úrovni znalostí, které VŠ vyžadují v rámci svých přijímacích řízení od svých adeptů ke studiu.
Zhruba 40 procent žáků každého maturitního ročníku se uchází o přijetí na VŠ v některém z následujících roků poté, co absolvovala střední školu a existuje předpoklad (podložený řadou jednání s děkany fakult VŠ), že řada fakult se v nejbližších dvou letech pro zohlednění výsledků „státní maturity" v rámci svých přijímaček připojí.


KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA Z JAZYKŮ

Co znamená komplexní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka?

Jazykové zkoušky se budou skládat na rozdíl od zkoušek z jiných předmětů ze tří dílčích zkoušek: (1) didaktického testu, (2) písemné práce a (3) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Součástí didaktického testu v případě zkoušky z cizího jazyka bude poslechový subtest.

Týká se komplexnost zkoušky z cizího jazyka pouze povinných zkoušek?

Nikoli. Komplexní zkoušku, tedy všechny tři dílčí zkoušky, bude muset žák podstoupit i v případě, že si v rámci nepovinných zkoušek zvolí za zkušební předmět cizí jazyk. Jinými slovy - vždy když bude student skládat zkoušku z cizího jazyka, bude to zkouška komplexní.

Kdy budou jednotlivé dílčí zkoušky probíhat?

Ve školním roce 2010/2011didaktický test a písemná práce proběhnou v rámci jednotného zkušebního schématu (spolu s ostatními zkouškami společné části) od 30. května do 7. června 2011. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky se budou konat od 2. května do začátku písemného bloku společné části. Přesný termín jejich konání určí ředitel školy.

Kdo bude zkoušky zadávat a vyhodnocovat?

Didaktický test bude zadáván a vyhodnocován centrálně. Písemná práce bude zadávána centrálně a vyhodnocována bude učiteli - hodnotiteli na škole podle centrálně stanovené metodiky. Zadání ústní zkoušky a její vyhodnocení bude v kompetenci školy, resp. maturitní komise, a bude probíhat podle centrálně stanovené metodiky.

Jakou váhu budou mít jednotlivé dílčí zkoušky při výsledném hodnocení?

V případě zkoušky z českého jazyka a literatury bude váha tří dílčích zkoušek stejná, tedy 1:1:1, v případě zkoušky z cizího jazyka 2:1:1 (dílčí zkoušky: didaktický test - poslech, čtení a jazyková kompetence; písemná práce, ústní zkouška).

Jakou formu bude mít zadání písemné práce z českého jazyka a literatury?

Žák bude mít na výběr z 10 centrálně stanovených zadání. Zadání je vždy tvořeno názvem a způsobem zpracování, u některých zadání může být připojen i výchozí text (např. ve formě klasického písmenného textu, tabulky, grafu, schématu aj). Žák si vybere jedno zadání. Zadání budou koncipována tak, aby žáci středních odborných škol a učilišť dostali možnost aspoň částečně uplatnit svůj odborný profil. Písemná práce bude trvat v případě zkoušky základní úrovně obtížnosti 60 minut, v případě vyšší úrovně obtížnosti 90 minut.

Zadání písemné práce z cizích jazyků bude koncipováno stejně jako v případě českého jazyka a literatury?

Nikoli, je zde významný rozdíl. Zadání písemné práce z cizího jazyka bude nevariantní, tj. stejné pro všechny. Písemná práce bude mít dvě části, přičemž v každé části bude žák zpracovávat jiný typ textu. Délka této dílčí zkoušky v základní, resp. vyšší úrovni obtížnosti, bude podobně jako u češtiny 60 minut v základní úrovni obtížnosti a 90 minut v úrovni vyšší.

Jak bude vypadat zadání ústní zkoušky z českého jazyka?

Zadání bude mít formu pracovních listů a žák si bude losovat jedno z celkem 20 zadání (v základní úrovni obtížnosti), resp. 30 zadání (ve vyšší úrovni obtížnosti). Pracovní listy budou postaveny na titulech umělecké literatury, jejichž seznam připraví škola na základě obecné centrální metodiky. Nebudou tedy vydány žádné centrální seznamy.

Jak bude vypadat dílčí ústní zkouška z cizího jazyka?

Délka dílčí ústní zkoušky z cizího jazyka bude stejná jako v případě češtiny, tedy 20 minut na přípravu a 15 minut na realizaci zkoušky. Po vylosování čísla zadání žák obdrží pracovní list se zadáním ústní zkoušky. Rozsah pracovního listu je dán jeho centrálně stanovenou strukturou a charakterem stimulů a doplňkových materiálů (např. fotografie, mapa). Během přípravy na ústní zkoušku je povoleno používat slovníky. Ústní zkouška se skládá ze čtyř částí, ve kterých je ověřován jak samostatný ústní projev, tak interakce. Ve třech částech jsou tyto dovednosti ověřovány pouze v rámci všeobecných témat, jedna část (třetí) je vyhrazena pro odborné nebo specifické téma (např. reálie, literatura), které si stanovuje škola sama. Tuto třetí část vytváří škola dle centrální metodiky. Zkoušení i hodnocení, které je v kompetenci školy, probíhá dle centrálně stanovených pravidel a metodických pokynů.

Co se stane, pokud žák neuspěje u jedné z dílčích zkoušek?

V takovém případě neuspěl u celé zkoušky. A pokud šlo o zkoušku povinnou, pak neuspěl u společné části, a tím i u celé maturitní zkoušky.

Když žák neuspěje u jedné dílčí zkoušky, bude opravnou zkoušku skládat pouze z této dílčí zkoušky?

Nikoli, musí opakovat celou komplexní zkoušku, tedy všechny dílčí zkoušky. Má ale možnost změnit svou původní volbu úrovně obtížnosti.

Pokud tedy žák neuspěje např. v didaktickém testu z ČJL , neuspěl ani u cizího jazyka nebo matematiky?

Ne, neuspěl pouze z ČJL, ale tím pádem i u celé maturity (nemá maturitu, dokud nesložil úspěšně všechny její zkoušky). To ale neznamená, že neuspěl u zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky (za předpokladu, že je úspěšně složil). Bude opakovat pouze ten předmět, u kterého neuspěl, tedy ČJL. Pokud se jedná o komplexní zkoušku, skládá ji znovu celou - tedy všechny dílčí zkoušky.

Může žák v případě, že neuspěje u ústní zkoušky, skládat zkoušku z didaktického testu a písemné práce?

Ne, vykoná celou komplexní zkoušku v opravném termínu.

Jsou při písemné práci povoleny nějaké pomůcky?

Ano, žák může (ale nemusí) během psaní používat Pravidla českého pravopisu. Může si tedy přinést svoje a škola by navíc měla na učebnu zajistit jeden výtisk navíc pro případ, že je některý ze žáků bude potřebovat a z jakýchkoli důvodů je nemá.

Jak bude vypadat zadání ústní zkoušky z českého jazyka?

Zadání bude mít formu pracovních listů a žák si bude losovat jedno z 20 zadání (v základní úrovni obtížnosti), resp. 30 zadání (ve vyšší úrovni obtížnosti). Pracovní listy jsou založeny na titulech umělecké literatury, jejichž seznam připraví škola na základě obecné centrální metodiky. Nebudou tedy vydány žádné centrální seznamy. Postup bude následující:

1. škola připraví podle stanovených kritérií (obsažených v katalozích) seznam nejméně 40 (pro základní úroveň) a nejméně 105 (pro vyšší úroveň) titulů umělecké literatury a zveřejní je;
2. každý žák si v předstihu vybere z těchto titulů právě 20 (základní úroveň), resp. 30 (vyšší úroveň);
3. škola pak připraví pro tituly, které si žáci vybrali, zadání ústní zkoušky, tj. pracovní listy;
4. žák si vylosuje jedno ze svých 20, resp. 30 zadání, tedy pracovní list, a bude mít 20 minut na přípravu;
5. samotná zkouška bude trvat 15 minut a žák při ní bude postupovat podle struktury zkoušky obsažené v pracovním listu.

Dokdy musí škola zveřejnit seznam literárních děl?

Škola má povinnost zveřejnit školní seznam literárních děl nejpozději 30. září příslušného školního roku. Na základě tohoto seznamu si žák vybere 20 děl v základní úrovni nebo 30 děl v případě vyšší úrovně. Tento seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož bude žák losovat zadání své ústní zkoušky. Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl je do 31. března příslušného školního roku.

Mohou žáci používat při ústní zkoušce čtenářský deník?

Čtenářský deník u ústní zkoušky z ČJL povolen není.

Může žák do svého seznamu literárních děl zařadit více děl od jednoho autora?

Ano, pokud dodrží kritéria výběru stanovená v katalogu požadavků a pokud to umožňuje nabídkový seznam školy, může žákův seznam obsahovat více děl od jednoho autora.

Jak dlouho trvá ústní zkouška a jak dlouho příprava na "potítku". Je možné tyto časy krátit?

Zatímco ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut (zkoušku lze tedy ukončit dříve), příprava žáka k ústní zkoušce trvá 20 minut. Takže přípravu žáka na potítku krátit nelze.

Může si žák v rámci nepovinných zkoušek zvolit dva a více cizích jazyků?

Ano, jako nepovinnou zkoušku si může zvolit až tři další jazyky. V náběhové fázi v roce 2011 si může dokonce zvolit tentýž cizí jazyk, z něhož konal zkoušku povinnou, pouze v jiné úrovni obtížnosti. Příklad: Jako povinnou zkoušku si žák zvolí anglický jazyk v základní úrovni obtížnosti. Jako nepovinné zkoušky si žák zvolí anglický jazyk ve vyšší úrovni obtížnosti a francouzský a španělský jazyk v základní úrovni obtížnosti. Od roku 2012 již tato možnost není - žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou.

Musí žák cizí jazyk, ze kterého chce maturovat, ve škole navštěvovat, nebo ne?

Žák se může přihlásit ke zkoušce i z takového jazyka, který ve škole nenavštěvoval (nestudoval). Jedinou podmínkou je, aby se daný jazyk na škole vyučoval.

Může žák, jehož mateřským jazykem je cizí jazyk, ale střední školu již navštěvoval v ČR, maturovat z tohoto jazyka jako z cizího jazyka?

Ano. Studuje-li střední školu v českém jazyce, je žákem české střední školy, a tudíž koná maturitní zkoušku jako ostatní žáci.

Při zkoušce z cizího jazyka bude možné používat slovník. Je možné použít slovníků více? Například kombinaci výkladového a překladového slovníku?

Ano, u písemné práce a ústní zkoušky je slovník povolenou pomůckou. Co se týče ústní zkoušky, pro přípravu na potítku poskytuje žákům slovník(y) škola. Seznam pomůcek na potítko odevzdaný v daném termínu učitelem/zkoušejícím schvaluje ředitel školy. Pokud má žák "lepší" slovník, může jej předložit svému vyučujícímu, který ho po zvážení může zapsat do seznamu pomůcek. Pokud jej ředitel schválí, můžete použít jak svůj slovník, tak slovník(y) poskytnutý/é školou. U písemné práce si může žák přinést svůj slovník(y), který prohlédne pověřená osoba a určí, zda vyhovuje a neobsahuje nadstandardní návody, které by mu písemnou práci usnadňovaly (např. ukázky obchodní korespondence).

Písemná práce se skládá ze dvou částí. Co se stane, pokud žák jednu část nesplní - tedy nezíská žádné body, ale druhou část udělá? Průměrují se obě části?

Dosažené body za první a druhou část písemné práce se sčítají. Teoreticky je možné, aby žák v jedné části získal 0 bodů, a přesto v písemné práci celkově uspěl. Musel by ale v jedné části písemné práce nasbírat téměř všechny body a to je velmi málo pravděpodobné.

Je nějak omezeno používání VÝKLADOVÝCH slovníků během přípravy studenta "na potítku"?

Používání výkladových slovníků ani jiných pomůcek během přípravy žáka na potítku není ze strany CERMATu omezeno. Je na zvážení zkoušejícího, jaké pomůcky žákovi povolí, respektive schválení povolených pomůcek na potítko je v kompetenci školy.


Zdroj:

www.novamaturita.cz

Na AZRODINA.cz zveřejněno 4.4.2011

Azrodina_portal_250x250
11499230

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05