SELHÁVAJÍCÍ VÝCHOVNÉ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA PRÁVA

Autor: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Rodina je považována za nejdůležitější sociální faktor v životě člověka a má zásadní význam pro normální sociální vývoj dítěte. Plní celou řadu funkcí včetně socializačně výchovné a uspokojuje potřebu spolehlivého citového vztahu důležitého pro další mezilidské vztahy v životě.

Je místem, kde dítě získává první sociální zkušenosti pro další praktický život, učí se v závislosti na chování rodičů rolím, hodnotám a normám, které v budoucnu napodobuje, popřípadě se s nimi identifikuje. V rodině se vytvářejí mimo jiného i jeho morální představy, které formují jeho budoucí názory, přesvědčení a sociální chování.

Socializační funkce rodiny se v postmoderní společnosti uskutečňují s většími obtížemi, které vyplývají zejména z tempa společenského života, které nedovoluje věnovat se výchově dětí tak soustředěně a intenzivně, jak tomu bývalo dříve.

Dochází k poruchám rodiny, kdy rodina z nejrůznějších důvodů neplní některou nebo některé, případně žádné funkce.

V disfunkčních rodinách dochází k vážným poruchám, vnitřnímu rozkladu rodiny a v důsledku toho k narušování socializačního procesu dítěte.

Zanedbávání, které vede k citové deprivaci dítěte se obvykle dopouštějí rodiče, kteří nejsou na rodičovství z nejrůznějších důvodů dostatečně připraveni. Jsou sami retardovaní, alkoholici či narkomani, žijí v nedostatku a o dítě nemají dostatečný zájem.

Důsledky citové deprivace dětí jsou zátěží pro budoucí mezilidské vztahy takových jedinců, kteří pak mívají často problémy se sociální citlivostí, s nedostatkem ohledu k jiným i se sebeovládáním, chybí jim potřebná schopnost sociální adaptace, schopnost být odpovědný za své chování a samostatně za sebe rozhodovat.

V souvislosti se socializací jedince má přirozené společenské prostředí rodiny zcela zásadní, nezastupitelný význam, pokud se jí daří uplatňovat její pozitivní roli. V opačném případě se rodina stává rizikovým faktorem pro vývoj dítěte a hlavním činitelem ovlivňujícím vznik deviantního jednání.

Jestliže dojde k závažnému narušení socializace dítěte v důsledku zavinění se strany rodiče nebo rodičů, může se jednat o přestupek nebo trestný čin.

Ze všech druhů sociálně deviantního chování je nejzávažnější a nejnebezpečnější sociálně patologické jednání v rámci kterého je nezávažnější kriminální činnost, zpravidla páchaná se značnou dávkou agresivity, cynismu a neúcty vůči jakýmkoliv hodnotám. S hlediska trestněprávní kvalifikace hovoříme u mladistvých o přečinech a u osob mladších patnácti let o činech jinak trestných.

Určujícími faktory pro stanovení příčin a podmínek páchání trestné činnosti mládeží jsou zejména vývojové zvláštnosti mladého člověka a mikrostruktura, ve které se pohybuje. Jde o dvě skupiny faktorů, na jejichž základě je formován jeho žebříček hodnot a také jeho sociální orientace, postoje k lidem a další charakterové znaky osobnosti člověka.

Rodinné prostředí a správná role rodičů při výchově má základní a nejdůležitější význam při formování osobnosti mladého jedince a je rozhodující pro jeho další mravní vývoj.

Jestliže rodina svoji výchovnou funkci neplní, vznikají předpoklady vzniku kriminogeního prostředí. Demoralizující rodinné prostředí má silný vliv na vývoj názorů a návyků, ale bezprostředně i na konkrétní chování mladého jedince.

V rodinách, kde se vyskytuje alkoholismus, toxikomaxie, trestná činnost nebo se dítě stává prostředkem páchání trestné činnosti tak vzniká situace, ve které zcela objektivně a prokazatelně dochází k ohrožení jeho mravní výchovy, tedy jednání, které je již samo o sobě trestným činem.

Významná role na úseku boje s protispolečenskou činností páchanou na dětech a mládeži v souvislosti se selháním rodinného prostředí patří institutu sociálně právní ochrany dětí, tak jak je konstituován zákonem čís. 359/1999 Sb., v platném znění.

Z hlediska věkového vymezení se dítětem rozumí nezletilá osoba.
Podle § 8 občanského zákona se zletilosti nabývá dovršením osmnáctého roku a před dosažením tohoto věku jen uzavřením manželství.

 

Podle ustanovení § 6 odst. 1 písm c) citovaného zákona se sociálně-právní ochrana zaměřuje zejména na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin jinak trestný (§ 89 odst. 2 zákona čís. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže), opakovaně nebo soustavně páchají přestupky (§ 2 zákona čís. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění).

S tímto ustanovením těsně korespondují některá další ustanovení jednak v již připomenutém zákoně o přestupcích a v trestním zákoně a to ve vztahu k rodičům, případně těm osobám, kterým bylo dítě svěřeno.

Přestupkem podle § 30 odst. 1 písm e) je úmyslné umožnění požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek, než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li se tím její tělesný nebo mravní vývoj. Naproti tomu svádění jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho podporování v tomto jednání je trestným činem šíření toxikomanie podle § 188a trestního zákona.

Trestného činu ohrožování výchovy mládeže podle § 217 odst. 1
trestního zákona se dopustí ten, kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že ji svádí k zahálčivému nebo nemravnému životu, umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život nebo závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let.

Formulaci „zahálčivý a nemravný život" užívá jak zákon o sociálně-právní ochraně dětí, tak trestní zákon. V prvním případě vyvolává zájem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ve druhém případě pak orgánů činných v trestním řízení. O obsahu tohoto pojmu nejsou vcelku pochybnosti.

V blízké budoucnosti však mohou nastat výkladové komplikace v situacích, kdy se dítě „živí prostitucí". Až dosud totiž neexistuje v České republice žádná právní norma, která by definovala co je prostituce. Za tohoto stavu věci se za prostituci běžně považovalo umožnění pohlavního ukájení za úplatu a v podstatě nezáleželo na formě.Výraznou změnu však přinese trestněprávní rekodifikace, která v ustanovení § 413 přináší definici prostituce.

Lze tedy očekávat, že i dosavadní judikatura a rozhodovací praxe zůstane v podstatě zachována.

K řešení problematiky delikvence dětí a mladistvých byl v roce 1999 vládou schválen Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy, jehož součástí byl projekt Centrum včasné intervence zařazený do programu prevence kriminality v Ostravě, která je ve zvýšené míře postižena hospodářskými a sociálními problémy.

Posláním projektu je rychlá a efektivní spolupráce příslušných institucí v situacích, kdy se děti a mladiství dostávají do konfliktu se zákonem.

Vyhodnocení projektu v roce 2003 vedlo k vypracování Metodiky systému včasné intervence a kriminalita mládeže se řeší i v rámci Strategie prevence kriminality pro léta 2004 až 2007. V této souvislosti se podporují projekty primární prevence směrem k volnočasovým aktivitám a osvětě, a dále pak projekty sekundární prevence a následné programy pro mladistvé.

Pro děti, které se vyhýbají standardním volnočasovým aktivitám a formám institucionalizované pomoci a péče jsou v provozu tzv. Nízkoprahová zařízení proti děti a mládež a terénní programy pro děti a mládež - streetwork. Hlavním poskytovatelem této sociální služby jsou nestátní neziskové organizace.

V souvislosti s účinností zák. čís. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zpracovalo ředitelství Probační a mediační služby ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a přibranými odborníky systém udělování akreditací a kontroly poskytování probačních programů pro mladistvé pachatele. Ten by měl umožnit odstranění resortní roztříštěnost, sjednotit a propojit jednotlivé aktivity a vést k účinějšímu využívání veřejných rozpočtových prostředků na podporu rozvoje těchto programů.

Je to jedna z cest k dosažení účelu opatření, které lze mladistvému za spáchané provinění uložit - totiž především vytvořit podmínky pro sociální a duševní rozvoj mladistvého se zřetelem k jim dosaženému stupni rozumového a mravného vývoje, osobním vlastnostem, k rodinné výchově a k prostředí mladistvého, z něhož pochází, i jeho ochraně před škodlivými vlivy a předcházení dalšímu páchání provinění.

Zdroj:

Časopis PREVENCE. V případě zájmu o předplatné lze objednat na daniela@send.cz

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 11.4.2011

Azrodina_portal_250x250
11499230

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05