Asekol_cervene_k_965x100px__04

POROD PŘED 18.ROKEM

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná a Ivana Mikulášková

DOTAZ Z PORADNY - Je mi 17 let a jsem těhotná. Dítě by se mělo narodit těsně před tím, než mi bude 18. Chtěla bych se zeptat, jak je to s převzetím odpovědnosti za dítě. Jestli se musí žádat o převzetí odpovědnosti nebo jakmile mi bude 18 budu za svoje dítě odpovědná automaticky?


Z POHLEDU PRÁVNIČKY:

Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, dále souhrn práv a povinností při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění (§ 31 odst. 1 zákona o rodině). Rodičovská zodpovědnost vzniká narozením dítěte a trvá do dosažení jeho zletilosti. Základním předpokladem k tomu, aby rodič nabyl k dítěti rodičovskou zodpovědnost, je způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Nezletilý rodič tedy rodičovskou zodpovědností nedisponuje. Důvodem této právní úpravy je skutečnost, že rodič, který nemá plnou způsobilost k právním úkonům, nemůže své dítě například zastupovat při právních úkonech a spravovat jeho jmění. Na druhé straně zákon neodpírá nezletilému rodiči právo se s dítětem stýkat, osobně o něj pečovat, zajišťovat jeho běžnou výživu a podobně.

Nositelem rodičovské zodpovědnosti jsou oba rodiče. Jestliže jeden z rodičů nedisponuje rodičovskou zodpovědností, náleží tato v plném rozsahu druhému rodiči a ten bude zákonným zástupcem dítěte až do nabytí zletilosti druhého rodiče.
Jestliže rodičovskou zodpovědnost k dítěti nemá ani jeden z rodičů, ustanoví soud dítěti poručníka. Zákon o rodině zdůrazňuje důležitost výběru vhodné osoby. Je důležité, aby existoval předpoklad, že mezi poručníkem a dítětem vznikne citový vztah a že zůstanou zachovány stávající rodinné vazby. Soud se proto snaží poručníkem ustanovit především osobu, kterou doporučili rodiče. Od přání rodičů se soudy odchylují jen tam, kde to vyžaduje zájem dětí. Jestliže rodiči nebyl nikdo doporučen, vybírá soud poručníka z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobu, u které lze předpokládat, že bude mít citový vztah k dítěti. Pokud jde o úpravu vztahů poručníka a dítěte, zákon o rodině odkazuje na přiměřené použití ustanovení o právech a povinnostech rodičů a dětí. Poručník, pokud je jím fyzická osoba, vykonává v podstatě úkoly, které jinak přísluší rodičům, nenahrazuje však péči rodičů plně. Poručník nemá například vyživovací povinnost k dítěti. Dále pak podléhá kontrole ze strany soudu a pro jakékoli rozhodnutí v podstatné věci, týkající se dítěte, si musí poručník vyžádat schválení soudu. Poručenství zahrnuje také správu majetku nezletilého. Soud při ustanovení poručníka vymezí rozsah majetku nezletilého, který bude poručník s péčí řádného hospodáře spravovat. Současně určí, jakým způsobem má být, popřípadě nesmí být s jednotlivými částmi nakládáno.

Zákon nezletilému rodiči staršímu šestnácti let umožňuje uzavřít manželství s povolením soudu. Pokud by manželství skutečně uzavřel, nabyl by tím zletilosti a plné způsobilosti k právním úkonům a současně tedy i rodičovské zodpovědnosti. V případě, že nezletilý rodič nenabude rodičovskou zodpovědnost tímto způsobem, umožňuje zákon o rodině přiznat nezletilému rodiči alespoň dílčí oprávnění tvořící obsah rodičovské zodpovědnosti, spočívající v péči o dítě. Předpokladem pro přiznání rodičovské zodpovědnosti soudem je skutečnost, že jde o nezletilého rodiče staršího šestnácti let, který skýtá záruku, že je schopen tato oprávnění vykonávat.
Rodičovská zodpovědnost se totiž nezletilému rodiči přiznává pouze ve výkonu péče o osobu dítěte. Přestože tedy v zákonném znění je uvedeno „péče o dítě", nelze tento pojem vysvětlovat jinak než jako péče o osobu dítěte. Nezletilý rodič se tedy smí o dítě osobně starat, zajišťovat jeho výživu, zdravotní péči, smí přijímat za dítě výživné, pojistné atp., ale nemůže je zastupovat v jeho právních vztazích, neboť sám nemá plnou způsobilost k právním úkonům.
Zákon nevylučuje, aby toto rozhodnutí bylo vydáno i v případě, že by nezletilí byli oba rodiče, a to buď ohledně jednoho z nezletilých rodičů, nebo u obou. Pokud by se dítě narodilo nezletilé neprovdané matce a nebylo určeno otcovství, pak stejně jakou obou nezletilých rodičů s ohledem na dikci § 78 bude zastupování a správu jmění vykonávat poručník ustanovený soudem.

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net

Z POHLEDU SOCIÁLNÍ PRACOVNICE:

Z dotazu není jasné, zda bude dítě mít v RL i otce. Pokud by byl uváděn a měl 18 roků věku, stal by se automaticky zapsáním do RL / otcovství lze uznat před porodem/ zákonným zástupcem dítěte a jako takový měl za dítě plnou odpovědnost, mohl by všechno vyřizovat, uplatňovat nároky apod. .
Pokud by se miminko narodilo matce před 18. rokem věku a nemělo druhého zákonného zástupce, bylo by praktické řešit postup na OSPOD podle místa trvalého bydliště nastávající maminky - dopředu.
Jde o to, že nezletilé matce lze přes soud přiznat rodičovskou zodpovědnost k tomuto dítěti, ale současně se musí dítěti soudem ustanovit poručník - osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům. Poručník pak má nárok na dávky od státu jako mají pěstouni.
Když by matka dovršila 18 roků věku v krátkém čase - lze situaci řešit i tak, že se vyčká, až bude mít 18 roků a k soudu se návrhy nepodávají. Přísl. OSPOD by ale měl vědět, že se miminko narodí a zjistit, jak je na jeho příchod maminka připravená, zda má podporu rodiny. Může pak dle potřeby ve zdravotnickém zařízení vyslovit souhlas s propuštěním miminka s matkou domů...

Ivana Mikulášková, sociální pracovnice OSPOD Blansko


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

12.5.2011

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Festival_tehotenstvi_2021_250x250

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359