Asekol_cervene_k_965x100px__04

PRÁCE NA ŽIVNOSTENSKÝ LIST PŘI POBÍRÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU A ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a.s.

DOTAZ Z PORADNY - Od 12. června nastupuji z peněžité pomoci v mateřství na rodičovský příspěvek.
Ráda bych si založila živnostenský list a pomalu začala pracovat pro realitní kancelář. Budu muset platit sama zdravotní a sociální pojištění? Nebo se to dá nějak udělat? Nebudu mít totiž ze začátku žádné příjmy.


Související předpisy:

§ 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
§ 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění p. p.
§ 3a, 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p.
§ 13, 13a, 14b, 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam., ve znění p. p.
§ 11 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
§ 9, 10 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.

Odpověď:

Placení pojistného na zdravotní a sociální pojištění osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen „OSVČ") závisí na několika skutečnostech. Jde především o to, zda:
- se jedná o samostatnou výdělečnou činnost (dále jen "SVČ") hlavní nebo vedlejší,
- je OSVČ účastna nemocenského a důchodového pojištění
- byla SVČ v kalendářním roce zahájena.

1. Zdravotní pojištění .

Podle § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec plátcem pojistného zdravotního pojištění, pokud je OSVČ. Za OSVČ se mimo jiné pro účely zdravotního pojištění považují osoby provozující živnost. Placení pojistného zdravotního pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podle § 8 odst. 1 není OSVČ zahajující SVČ povinna v prvním kalendářním roce této činnosti platit zálohy na pojistné, pokud je za ni plátcem pojistného stát. Podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. je stát plátcem pojistného za příjemce rodičovského příspěvku.
V roce 2011, kdy zahájíte SVČ, nebudete povinna platit zálohy na pojistné zdravotního pojištění. Skutečnou výši pojistného vypočtete z vyměřovacího základu podle § 3a zákona č. 592/1992 Sb. a pojistné zaplatíte do osmi dnů po podání daňového přiznání za rok 2011. Vyměřovacím základem je 50 % příjmu ze SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Protože je za vás plátcem pojistného stát, bude se výše pojistného vypočítávat se skutečné výše příjmu, kterého v roce 2011 dosáhnete. Pro osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, neplatí minimální vyměřovací základ (§ 3a odst. 3). Do jednoho měsíce po podání daňového přiznání jste povinna podat příslušné zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011.

2. Sociální pojištění

OSVČ je za podmínek stanovených v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění účastna důchodového pojištění (povinně nebo dobrovolně) a platí buď pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a doplatek pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za podmínek a ve výši stanovené zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Pro placení pojistného má zásadní význam skutečnost, zda se jedná o SVČ hlavní nebo vedlejší. Od 1. 1. 2011 došlo k významné změně v posuzování SVČ jako hlavní a vedlejší. Pokud je OSVČ účastna nemocenského pojištění (podle § 11 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění je účast OSVČ na nemocenském pojištění OSVČ dobrovolná a vzniká podáním přihlášky k účasti), její SVČ se vždy považuje za hlavní SVČ. Je povinně účastna důchodového pojištění a je povinna platit zálohy na důchodové pojištění alespoň v minimální výši.
Jestliže nepodáte přihlášku k účasti na nemocenském pojištění, bude se SVČ podle § 9 odst. 6 písm. c) zákona o důchodovém pojištění považovat za vedlejší SVČ. Podle tohoto ustanovení se SVČ považuje za vedlejší SVČ, pokud OSVČ, která není účastna nemocenského pojištění OSVČ, měla v kalendářním roce nárok na rodičovský příspěvek. V těch kalendářních měsících, v nichž budete vykonávat SVČ a současně pobírat rodičovský příspěvek, bude vaše SVČ považována za vedlejší. Pokud se nepřihlásíte k účasti na důchodovém pojištění, v roce zahájení SVČ nebudete platit zálohy na pojistné. Skutečnost, zda vám vznikla povinná účast na důchodovém pojištění, se zjistí až z podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011. Podle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb. je osoba, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala SVČ, povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento rok, na předepsaném tiskopise přehled o příjmech a výdajích za tento kalendářní rok.
Povinná účast OSVČ vykonávající vedlejší SVČ na důchodovém pojištění vznikne, pokud její příjem z vedlejší SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky. Postup při výpočtu rozhodné částky stanoví § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění. V roce 2011 činí rozhodná částka 59 374 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu za každý kalendářrní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vedlejší SVČ vykonávána. Dvanáctina se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Jedna dvanáctina z částky 59 374 Kč činí po zaokrouhlení 4 948 Kč. Výši rozhodné částky, která by založila účast na důchodovém pojištění, vypočtete jako násobek částky 4 948 Kč a počtu kalendářních měsíců, v nichž byla v roce 2011 po celý měsíc vykonávána SVČ. Pokud se příjem po odpočtu vynaložených výdajů bude rovnat nebo bude vyšší než vypočtená rozhodná částka, budete v tomto roce účastna důchodového pojištění. Podle § 14b zákona č. 589/1992 Sb. budete povinna zaplatit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2011 podle § 15 odst. 1 zákona. Jestliže příjem z SVČ bude nižší než rozhodná částka, povinná účast na důchodovém pojištění nevznikne. Podáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2011, nebudete však platit pojistné. V následujícím kalendářním roce 2012 vám nevznikne povinnost platit zálohy na pojištění a další postup bude stejný jako v případě SVČ vykonávané v roce 2011.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

8.7.2011

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359