Asekol_cervene_k_965x100px__04

NEMOHU SE VRÁTIT DO PŮVODNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ, JAK TO BUDE S DÁVKAMI U DALŠÍHO DÍTĚTE?

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

22.9.2011 budou synovi 3roky, můžu hned druhý den nastoupit na neschopenku? Do původního zaměstnání se vrátit nemohu, odstěhovala jsem se a v novém bydlišti sháním práci, ale bezvýsledně. Přemýšlím proto o druhém dítěti......Do kdy musím dát zaměstnavateli vědět, že jsem po druhé těhotná a můžu být na neschopence a pokoušet se o druhé dítě? Zůstalo by mi pak vše MD, RD jako při prvním dítěti? Původně jsem myslela,že nastoupím na úřad práce a budem se pokoušet o druhé, ale prý bych pak nebrala žádné peníze a rodičovská dovolená by byla daná na 4roky. Proto zkouším hledat nějaké jiné řešení. Pokud bych přece jen nějakou práci našla, jak dlouho musím u nového zaměstnavatele pracovat, abych měla nárok na PPM a následně výběr délky pobírání RP?


Související předpisy:
§ 10, 14, 15, 19, 32, 34, 57, 97 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
§ 30-32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.

Odpověď:

Řešení situací uvedených v dotaze závisí do značné míry na skutečnosti, zda a kdy skončí váš pracovní poměr. Tuto okolnost však v dotaze neuvádíte. Rodičovská dovolená se podle § 196 poskytuje zaměstnankyni nebo zaměstnanci na jejich žádost v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Pokud by váš pracovní poměr neskončil současně se skončením rodičovské dovolené, byla byste povinna dne 23. 9. 2011 nastoupit do zaměstnání. Uvádíte, že vzhledem ke změně místa bydliště zpět do zaměstnání nastoupit nemůžete. Z této skutečnosti a ze zmínky o úřadu práce vyvozuji, že zřejmě hodláte pracovní poměr skončit ke dni skončení rodičovské dovolené, tj. dnem 22. 9. Pokud tomu tak bude, tímto dnem zanikne vaše nemocenské pojištění. Podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP") vzniká zaměstnanci v pracovním poměru pojištění dnem, ve kterém nastoupil do práce a zaniká dnem skončení pracovního poměru. Nárok na nemocenské bude záviset na tom, zda a kdy budete ošetřujícím lékařem uznána dočasně práce neschopnou. Podle § 57 odst. 1 ZNP ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN") pojištěnce, jestliže zjistí, že mu jeho zdravotní stav pro nemoc nebo úraz nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost - to by platilo v případě, že by váš pracovní poměr trval i po 22. 9. Jde-li o vznik DPN v ochranné lhůtě, rozhodne ošetřující lékař o vzniku DPN, pokud zdravotní stav nedovoluje pojištěnci plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, a to i když pojištěnec není uchazečem o zaměstnání. Obecně platí, že nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době trvání pojištění nebo v době přerušení pojištění. Podle § 15 odst. 1 ZNP nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku DPN došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud budete uznána ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopnou a DPN vznikne dne 23. 9. (popřípadě později, ale do 7 kalendářních dnů po zániku pojištění), bude vám po dobu této DPN (maximálně po podpůrčí dobu uvedenou v § 26) náležet nemocenské v případě, že váš pracovní poměr skončil. Jestliže by pracovní poměr trval, náležela by vám po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN náhrada mzdy podle § 192 a 193 zákoníku práce. Podle § 193 se náhrada mzdy nebo platu poskytuje na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské, a to v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu po předložení těchto dokladů. Zaměstnavatel je povinen vyhlásit, do kdy nejpozději je třeba předložit doklady pro poskytnutí náhrady mzdy nebo platu, aby tato náhrada mohla být v tomto výplatním termínu vyplacena. Od 22. kalendářního dne trvání DPN by vám náleželo nemocenské. Nemocenské vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, a to na základě žádosti zaměstnance podané zaměstnavateli a předložené zaměstnavatelem okresní správě sociálního zabezpečení. V případě trvání pojištění nebo v případě jeho zániku v ochranné době žádost o nemocenské podává zaměstnanec svému zaměstnavateli. Jestliže vám po skončení pracovního poměru v ochranné lhůtě vznikne DPN, musíte neprodleně potvrzení lékaře předat zaměstnavateli spolu se žádostí o nemocenské, který žádost spolu s údaji potřebnými pro jeho výpočet předá okresní správě nemocenského pojištění. Obsah dotazu ve vztahu k těhotenství není jasný. Navazuje dojem, že byste mohla být v souvislosti s těhotenstvím uznána dočasně práce neschopnou. Nárok na nemocenské byste měla ve shora uvedeném případě, tj., pokud by DPN vznikla v ochranné lhůtě. V opačném případě byste byla povinna oznámit těhotenství bývalému zaměstnavateli, pokud by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen „PPM") mělo dojít v ochranné lhůtě stanovené v § 15 odst. 2 ZNP. PPM podle tohoto ustanovení náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na PPM podle § 34 odst. 1 v ochranné lhůtě, která činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Podle § 34 odst. 1 nástup na PPM nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud tento den neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud by došlo k porodu před výše uvedenými dny, nastává nástup na PPM dnem porodu. Pokud váš pracovní poměr skončí dnem 22. 9. (eventuálně později, ale přede dnem nástupu na PPM), nárok na PPM vznikne za předpokladu, že - v den skončení pracovního poměru, kterým zaniká pojištění, budete těhotná, - k nástupu na PPM dojde ve lhůtě 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud by vám nárok na PPM vznikl za výše uvedených podmínek, za denní vyměřovací základ by se považoval denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí PPM. Jestliže podmínky pro poskytování PPM nesplníte, bude vám náležet rodičovský příspěvek, a to pouze bez možnosti výběru délky jeho pobírání. Pokud byste měla nárok na PPM, měla byste i možnost výběru délky pobírání rodičovského příspěvku, což však závisí na tom (stejně jako zachování možnosti výběru délky pobírání rodičovského příspěvku jako při prvním dítěti), zda bude v době případného nástupu na rodičovskou dovolenou platit dosavadní právní úprava obsažená v § 30 - 32 zákona č. 117/12995 Sb., o státní sociální podpoře. Podmínkou nároku na PPM uvedenou v § 32 odst. 2 ZNP je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Do doby účasti na pojištění se započítává i doba přerušení pojištění, kterou je podle § 10 odst. 9 také doba rodičovské dovolené. Doba přerušení pojištění nemá vliv na nárok na dávky, pokud pracovní poměr trvá. Nemohu posoudit, zda v případě skončení dosavadního pracovního poměru a nástupu do nového pracovního poměru budete mít nárok PPM. Závisí na skutečnostech, které vám ani mně nejsou v současné době známy. Jsou to - vznik pojištění, které vznikne dnem nástupu do práce k novému zaměstnavateli, - trvání pracovního poměru a tudíž trvání pojištění, které může záviset například na tom, zda bude sjednána zkušební doba (ve zkušební době může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr bez omezení i s těhotnou zaměstnankyní), - den nástupu na PPM. Nárok na PPM by vznikl za předpokladu, že v den nástupu na PPM by byla splněna podmínka účasti na pojištění u bývalého i nového zaměstnavatele celkem 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

1.8.2011

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
38_ska_bambini_litera_web_banner_250x250px_nahled

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359