Animace-eon

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2012

Autor: Mgr. Jiří Rod

Ze změn platných od 1. 1. 2012 se největšího počtu plátců pojistného na zdravotní pojištění týká zvýšení minimálních záloh osob samostatně výdělečně činných na 1 697 Kč místo dosavadních 1 670 Kč, mění se ale i maximální vyměřovací základ.

Nadpoloviční většina OSVČ z celkových více než 600 tisíc hradí zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu. Téměř čtvrtina OSVČ má stanovenu nulovou zálohu - obvykle jde o osoby, které jsou zaměstnány, a samostatná výdělečná činnost je jejich vedlejším zdrojem příjmů. Přibližně desetina OSVČ hradí zálohy vyšší než nulové a nižší než minimální, méně než desetina OSVČ hradí zálohy vyšší než minimální a nižší než maximální. Asi tisíc podnikatelů hradí zálohy v maximální možné výši.

Od 1. 1. 2012 se zvyšuje nejen minimální, ale i maximální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a také maximální vyměřovací základ zaměstnanců. Tyto vyměřovací základy souvisejí s výší průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Minimální vyměřovací základ u zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů zůstává stejný, neboť je navázán na minimální mzdu, která je i nadále 8 000 Kč. Z téhož důvodu se nemění pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) - činí nadále 1 080 Kč. Stejný jako v roce 2011 zůstává vyměřovací základ i pro platbu pojistného státem; stát za "své" pojištěnce hradí pojistné ve výši 723 Kč.

Minimální vyměřovací základ OSVČ

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2012 činí průměrná měsíční mzda 25 137 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2012 je tudíž 12 568,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1 697 Kč.

Zálohu ve výši 1 697 Kč musí poprvé za leden 2012 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2012 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2010 platily v roce 2011 zálohy nižší než 1 697 Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8. 2. 2012.

Maximální vyměřovací základ OSVČ

Maximální vyměřovací základ OSVČ činí 72násobek průměrné mzdy, kterou je pro rok 2012 částka 25 137 Kč. Maximální vyměřovací základ v roce 2012 tedy bude činit 1 809 864 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ bude 150 822 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 20 361 Kč. Tato nová maximální výše zálohy na pojistné bude pro OSVČ platná až od měsíce, ve kterém podají nebo by měly podat Přehled za rok 2011.
Maximální vyměřovací základ pro rok 2012 ve výši 1 809 864 Kč platí i pro zaměstnance.

U OSVČ, které byly v roce 2011 též zaměstnancem a součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a vyměřovacího základu ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v roce 2011 přesáhl 1 781 280 Kč, se při vyúčtování pojistného za rok 2011 o přesahující částku sníží vyměřovací základ OSVČ, a je-li přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ/y ze zaměstnání.

Mgr. Jiří Rod, www.vzp.cz

TZ, 12.12.2011

Zdroj:

11485086
Banner_flexikurz