Animace-eon

NEZAMĚSTNANOST OD 1.1.2012

Autor: MPSV

Kdo má nárok na podporu, co je veřejná služba a koho se bude týkat, jaká je výše podpory, jaký vliv má vyplacení odstupného a další informace.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti od 1. 1. 2012

Od ledna 2012 se mění podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Změna spočívá v úpravě délky rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří let na dva roky.

Nárok na podporu tedy má:

 • občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění
 • potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby

Od 1. 1. 2012 se mění i podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR.

 • Pokud úřad práce zprostředkuje člověku vhodné zaměstnání, ale on jej ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání.
 • Stejně tak bude moci být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání zaměstnanec, jemuž úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností.

Veřejná služba

Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, se od 1. 1. 2012 zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Při organizování veřejné služby se posiluje spolupráce mezi krajskými pobočkami ÚP ČR a obcemi. Veřejná služba neznamená jen úklid veřejných prostranství a komunikací, ale třeba i práci v nemocnicích a jiných veřejných budovách, ve školství, v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat, v sociální, charitativní, sportovní oblasti apod.

Výše podpory

Od 1.1.2012 se nemění ani výše podpory v nezaměstnanosti, ani délka podpůrčí doby pro její vyplácení. Pro úplnost zde uvádíme:

Výše podpory v nezaměstnanosti činí při výpočtu z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc:

 • první dva měsíce - 65 %
 • další dva měsíce - 50 %
 • po zbývající podpůrčí dobu - 45 %

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti:

 • do 50 let věku uchazeče o zaměstnání - 5 měsíců
 • od 50 do 55 let - 8 měsíců
 • více než 55 let - 11 měsíců

Uchazeč, jenž ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem:

 • podpora se snižuje na 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu

Odstupné

Podpora nebude poskytována tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné - podpůrčí doba pro poskytování podpory se v těchto případech nekrátí, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné.

Pokud zaměstnavatel má zákonnou povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné, ale neučiní tak, vyplatí uchazeči o zaměstnání kompenzaci ve výši 65 procent odstupného Úřad práce a poté ji bude vymáhat po zaměstnavateli.

Kalkulačku pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti naleznete na integrovaném portálu MPSV mezi životními situacemi - http://portal.mpsv.cz/soc/poradce.

Nový nástroj - zvolená rekvalifikace

Uchazeč o zaměstnání si může od 1. 1. 2012 sám vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací program. Podle vlastního uvážení si tak uchazeč zvolí druh pracovní činnosti, v níž má zájem získat kvalifikaci za účelem získání zaměstnání. Podmínkou však je, že úřad práce musí posoudit uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifikace vyhovuje zdravotnímu stavu uchazeče. Stanoven je maximální limit úhrady ceny za rekvalifikaci, pokud se překročí, rozdíl ceny hradí sám uchazeč.

Úřad práce zvolenou rekvalifikaci uhradí pouze v případě, když předem vydá zájemci o tuto rekvalifikaci potvrzení, že po doložení úspěšného absolvování kurzu rekvalifikační kurz uhradí.

Spolupráce s agenturami práce od 1. 1. 2012

Sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentury práce

Uchazeče o zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce zařadit, na základě individuálního akčního plánu a s jeho předchozím písemným souhlasem, do programu tzv. sdíleného zprostředkování zaměstnání, v němž Úřad práce spolupracuje se soukromými agenturami práce. Cílem je zvýšit efektivitu zprostředkování zaměstnání a umožnit efektivní využití různých forem zprostředkování uchazečům o zaměstnání, kteří sami aktivně práci hledají.

 • agentury práce mohou získat příspěvek na každého uchazeče o zaměstnání, kterému bude agentura práce zprostředkovávat zaměstnání
 • k tomuto mohou získat další příspěvek, když umístí uchazeče do pracovního poměru na dobu neurčitou a také, když si tento člověk udrží zaměstnání minimálně 6 měsíců.
 • za umístění uchazeče o zaměstnání však nebude považováno, když ho přijme do pracovního poměru agentura práce pověřená zprostředkováním zaměstnání
 • dohoda mezi Úřadem práce ČR a agenturou práce bude obsahovat i účinné nástroje pro kontrolu prováděného zprostředkování zaměstnání

Agentury práce

Zpřesňují se práva a povinnosti agentur práce při zajišťování povinného pojištění pro případ svého úpadku. Informační povinnost agentur práce se rozšiřuje o hlášení počtu uchazečů o zaměstnání umístěných na základě dohody s Úřadem práce (sdílené zprostředkování).

Agentura práce nebude moci dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, anebo který je osobou se zdravotním postižením.

Postih práce na černo

Nevýhody práce na černo

Člověk, který pracuje na černo, neplatí daně ani sociální pojištění, což je velmi rizikové:

 • v případě nemoci nebo úrazu nedostane nemocenské, po dobu trvání své pracovní neschopnosti proto zůstává bez jakéhokoliv příjmu
 • nezíská nebo ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě ztráty výdělečné činnosti
 • doba výkonu nelegální práce pak člověku chybí při přiznání starobního i invalidního důchodu

Postih práce na černo

Zpřísňuje se postih za výkon nelegální práce, maximální částka pokuty se zvyšuje z 10 000 Kč na 100 000 Kč.

Pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč je možné uložit člověku, jenž se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a vykonává pro ni práci, za to, že odmítne osvědčit svou totožnost a prokázat legálnost pracovněprávního vztahu. Opatření má působit preventivně v oblasti nelegální práce.

Definice nelegální práce je nově upravena tak, aby bylo její prokazování snazší a jednoznačné. Zabrání se tím úniku finančních prostředků v oblasti pojistného a daní.

Jako opatření k potírání nelegální práce se zvyšuje maximální částka pokuty za umožnění výkonu nelegální práce z 5 milionů Kč na 10 milionů Kč. Minimální výše pokuty činí 250 000 Kč.

Kontrolní činnost státu

Boj s nelegálním zaměstnáváním, které způsobuje podle odhadu resortu MPSV ztrátu desítek miliard korun ročně, se od ledna 2012 výrazně posiluje a zefektivňuje. Kontrolní činnost v oblasti zaměstnanosti se nově slučuje pod Státní úřad inspekce práce. Navyšuje se počet kontrolorů, MPSV zajistí provoz 180 tzv. mobilních kanceláří, tedy automobilů vybavených technikou potřebnou k výkonu efektivní a rychlé kontroly. Téměř čtyřnásobně v roce 2012 vzroste i počet kontrol.

Czech POINT - DONEZ

MPSV spolu s Úřadem práce ČR realizuje projekt Docházka nezaměstnaných - DONEZ, jehož cílem je ztížit podmínky nelegálního zaměstnávání firmám i nezaměstnaným evidovaným na Úřadu práce. Vytipovaní uchazeči o zaměstnání docházejí v určený čas v běžné pracovní době na kontaktní místo Czech POINT, kde obdrží nabídku volných pracovních pozic.

Příklady

1. Pan Karel (57 let) pracoval 12 let jako řidič autobusu, dostal výpověď z organizačních důvodů. Výplata podpory v nezaměstnanosti bude odsunuta o dobu, po kterou má nárok na zákonné odstupné. V případě, že mu odstupné nebude zaměstnavatelem vyplaceno, bude mu za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby, po kterou mu náleží zákonné odstupné vyplacena kompenzace. Protože si pan Karel nemůže kvůli věku najít práci jako řidič, rozhodl se po 6 měsících pro rekvalifikaci. Vybral si kurz v hodnotě 11 900 Kč. Po předchozí domluvě s ÚP a po úspěšném absolvování kurzu bylo ÚP kurzovné uhrazeno rekvalifikačnímu zařízení. Během rekvalifikace mu nebyla vyplácena podpora při rekvalifikaci, protože na tu by měl nárok jen při rekvalifikaci zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce ČR. Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti vzhledem k jeho věku činí 11 měsíců, proto bude pobírat i po dobu rekvalifikace podporu v nezaměstnanosti. Díky absolvování kurzu si potom našel práci jako dopravní dispečer.

2. Paní Anna nenašla po rodičovské dovolené práci (před tím pracovala jako recepční), šla na ÚP. Na ÚP dostala podporu. Díky spolupráci ÚP s Agenturou práce během tří měsíců získala zaměstnání v neziskové organizaci.

3.Pan Josef pracuje načerno. Na ÚP je veden proto, aby si nemusel platit zdravotní pojištění. Práci načerno mu bylo těžké dokázat. Nyní to jde. Pan Josef dostane pokutu ve výši 100 000 Kč. Navíc je vyřazen z evidence ÚP. Jako zázrakem si najde práci, ale po roce dá výpověď. Na ÚP dostane podporu, je mu zprostředkováno zaměstnání, ale pan Josef práci po 3 měsících opustí. Nebude zařazen do evidence na ÚP, protože dal dobrovolně bezdůvodně výpověď. Do evidence může být zařazen až po půl roce ode dne sjednaného jako den nástupu do zaměstnání zprostředkovaného ÚP.

 

Zdroj:

http://socialnireforma.mpsv.cz/

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 4.1.2012

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz