Asekol_cervene_k_965x100px__04

POJIŠTĚNÍ PŘI PĚSTOUNSTVÍ A PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Autor: odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Jak by to bylo s úhradou zdravotního a důchodového pojištění v případě pěstounství na plný úvazek a v případě rozjetí podnikatelské činnosti?

Související předpisy:

§ 44 - 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
§ 40a, 40b zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění p. p.
§ 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
§ 5, 11 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění p. p.
§ 9, 10, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p. p.
§ 3, 13 - 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezp. a příspěvku na státní politiku zam., ve znění p. p.
§ 3, 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění p. p.
§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p.
vyhláška MPSV č. 286/2011 Sb.

Odpověď:

1. Odměna pěstouna a zdravotní a sociální pojištění

Právní úprava poskytování odměny pěstouna je obsažena ve dvou právních předpisech. Při výkonu pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče upravuje poskytování odměny § 44-47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí. Další právní úpravou je poskytování odměny pěstounovi ve zvláštních případech podle § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Předpokládám, že váš dotaz se týká odměny pěstouna ve zvláštních případech. Tato odměna se pro účely placení pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální pojištění a také pro daňové účely posuzuje jako plat. Vyplývá z § 40a odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., v němž je stanovena výše odměny s tím, že uvedená odměna pěstouna se pro účely zvláštních právních předpisů (pod čarou uveden odkaz na zákony o daních z příjmů, o nemocenském pojištění a o důchodovém pojištění) posuzuje jako plat.


Pěstoun je účasten nemocenského pojištění. Podle § 5 písm. a) bod 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění se zaměstnanci pro účely nemocenského pojištění rozumějí pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu (odkaz na § 44 - 47 zákona č. 359/1999 Sb.) nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech (odkaz na § 40a zákona č. 117/1995 Sb.). Pěstoun je poplatníkem pojistného na sociální pojištění podle § 3 odst. 1 písm. b) bod 10 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy za závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Vzhledem k tomu,že odměna pěstouna ve zvláštních případech je příjmem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů, odvádí se z odměny pojistné na zdravotní pojištění.

2. Podnikatelská činnost a zdravotní a sociální pojištění

Neuvádíte žádné bližší údaje o podmínkách, za nichž by měla být podnikatelská činnost vykonávána. Vzhledem k obsáhlosti problematiky týkající se osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ") a placení pojistného na zdravotní a sociální pojištění lze poskytnout jen základní informace.

OSVČ je plátcem pojistného na zdravotní pojištění. Okruh OSVČ stanoví § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. Pro placení pojistného na zdravotní pojištění a záloh na pojistné a doplatku pojistného je rozhodující, zda samostatná výdělečná činnost (dále jen "SVČ") je hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů. Pokud je podnikatelská činnost jediným (hlavním) zdrojem příjmů, je OSVČ i v roce zahájení SVČ povinna platit zálohy na pojistné, a to alespoň v minimální povinné výši. Minimální vyměřovací základ je dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy stanovené podle § 3 odst. 15 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 286/2011 Sb. Minimální vyměřovací základ pro rok 2012 činí 12 568,50 Kč a minimální výše měsíční zálohy 13,5 % z této částky činí 1 697 Kč.

Zálohy na pojistné není povinna platit OSVČ, která je současně zaměstnancem a SVČ není hlavním zdrojem jejích příjmů. Pojistné zaplatí do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích podle § 24 odst. 2 za kalendářní rok, za který se pojistné platí.
Placení pojistného na sociální pojištění závisí na tom, zda je OSVČ za podmínek stanovených zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění účastna důchodového pojištění (povinně nebo dobrovolně). Platí buď pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a doplatek pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro placení pojistného má zásadní význam skutečnost, zda se jedná o SVČ hlavní nebo vedlejší. Pokud je OSVČ účastna nemocenského pojištění (podle § 11 zákona č. 187/2006 Sb. je účast OSVČ na nemocenském pojištění dobrovolná a vzniká podáním přihlášky k účasti) je její SVČ vždy považována za hlavní SVČ. OSVČ, která vykonává hlavní SVČ, je povinně účastna důchodového pojištění a je povinna platit zálohy na důchodového pojištění alespoň v minimální výši. Minimální vyměřovací základ stanoví § 14 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. a činí nejméně 25 % průměrné mzdy stanovené stejným způsobem jako v případě pojistného na zdravotní pojištění. Minimální záloha na pojistné v případě hlavní SVČ činí v roce 2012 1 836 Kč.

V případě vedlejší SVČ ( § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění) není OSVČ v roce zahájení SVČ povinna platit zálohy, pokud se nepřihlásí k účasti na důchodovém pojištění. Pokud by se přihlásila, minimální vyměřovací základ činí 10 % průměrné mzdy a minimální výše měsíční zálohy 735 Kč.

Povinná účast OSVČ vykonávající vedlejší SVČ na důchodovém pojištění vznikne, pokud její příjem z vedlejší SVČ po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky. Postup při výpočtu rozhodné částky stanoví § 10 odst. 2 a 3 zákona o důchodovém pojištění. V roce 2012 činí rozhodná částka 60 329 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, v němž po celý kalendářní měsíc nebyla vedlejší SVČ vykonávána. Jestliže se příjem po odpočtu vynaložených výdajů bude rovnat nebo bude vyšší než vypočtená rozhodná částka, bude OSVČ v tomto účastna důchodového pojištění a bude povinna zaplatit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech výdajích podle § 15 zákona č. 589/1992 Sb. Jestliže příjem OSVČ ze SVČ bude nižší než rozhodná částka, povinná účast na důchodovém pojištění nevznikne, OSVČ podá přehled o příjmech a výdajích za rok 2012, ale pojistné platit nebude. V následujícím kalendářním roce jí nevznikne povinnost platit zálohy na pojistné.

JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz


Související odkazy:

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

6.3.2012

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359