Asekol_cervene_k_965x100px__04

STAVEBNÍ SPOŘENÍ NEZLETILÝCH DĚTÍ

Autor: JUDr. Romana Lužná

Stavební spoření se ještě stále těší oblibě, neboť vzhledem k poskytovanému státnímu příspěvku je chápáno jako relativně výhodný způsob zhodnocení finančních prostředků. Protože horní hranice státního příspěvku je omezena, zakládají rodiče často stavební spoření také jménem nezletilých dětí. Tato praxe je ostatně stavebními spořitelnami značně podporována, ty však již klienty ne vždy informují o možných úskalích takového postupu a rodiče pak mohou být, po několika letech spoření, překvapeni, že peníze nemohou vybrat.

V rámci stavebního spoření dochází k řadě právních úkonů. Podle občanského zákoníku mají nezletilí omezenou způsobilost k právním úkonům a mohou činit takové právní úkony, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Ostatní právní úkony musí za nezletilé činit jejich zákonní zástupci, kterými jsou zpravidla jejich rodiče.

Obecně tedy majetek nezletilých dětí spravují jejich rodiče a v případě, že se v oblasti majetkové jedná o jiný než běžný úkon, je třeba k platnosti tohoto úkonu jeho schválení soudem. Soud takový úkon schválí, je-li v zájmu nezletilého.

Stavební spoření se zakládá uzavřením písemné smlouvy o stavebním spoření mezi stavební spořitelnou a účastníkem spoření. Touto smlouvou se účastník zavazuje ukládat u stavební spořitelny peněžní částky ve smluvené výši. Je-li účastníkem nezletilé dítě, uzavírá za něj smlouvu jeho zákonný zástupce. Uzavření smlouvy o stavebním spoření je shledáváno jako běžná záležitost, při které může být dítě zastoupeno kterýmkoli z rodičů samostatně a uzavření smlouvy nevyžaduje souhlas soudu.

Po uzavření smlouvy již nastává samotné spoření. Za nezletilé dítě spoří zpravidla rodiče. Ukládání jednotlivých částek je vlastně opakujícím se darováním a peníze ukládané na účet dítěte se stávají dnem připsání jeho majetkem.

Součástí programu stavebního spoření je možnost účastníka získat úvěr, případně tzv. meziúvěr, na úhradu nákladů na řešení bytové potřeby. Uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření se stavební spořitelna stává věřitelem a účastník dlužníkem, který se zavazuje plnit řadu povinností. Z toho vyplývá, že v případě, že by se dlužníkem mělo stát nezletilé dítě, nejedná se o běžnou záležitost. Kromě zastoupení dítěte při takovém právním úkonu je nutné, aby uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru schválil soud. Návratnost poskytnutého úvěru bývá stavební spořitelnou zajišťována nejčastěji zřízením zástavního práva k nemovitosti. Pokud by zástava byla zřizována k nemovitosti, jejímž spoluvlastníkem, příp. vlastníkem je nezletilé dítě, ať už je úvěr čerpán z jeho stavebního spoření nebo stavebního spoření jiné osoby, je souhlas soudu nutný i ke zřízení zástavního práva.

Podle ustanovení § 37 zákona o rodině nemůže žádný z rodičů zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů. Není nutné, aby ke střetu zájmů skutečně došlo, ale postačuje pouhá možnost tohoto střetu. Jestliže nemůže dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Kolizním opatrovníkem může být ustanovena kterákoliv fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům, je-li předpoklad, že tuto funkci bude vykonávat řádně. Není-li takové osoby, může být ustanoven příslušný správní orgán.

V případě úvěrů poskytovaných nezletilým dětem, kdy jsou účastníky právních úkonů zpravidla jak nezletilé děti, tak i jejich rodiče, možnost střetu zájmů existuje. Pro uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru a při úkonech s tím souvisejících musí být dítěti ustanoven kolizní opatrovník. Jako opatrovníka je třeba vybrat osobu, která splňuje výše uvedené podmínky a není na poskytnutí úvěru žádným způsobem zainteresována. Nejčastěji bývá ustanovován někdo z příbuzenstva dítěte.

Po právní moci usnesení o ustanovení kolizního opatrovníka může opatrovník jménem dítěte provést všechny úkony podle tohoto usnesení a poté musí požádat soud o schválení provedených úkonů, jinak by takové úkony, tedy smlouvy, byly od počátku neplatné. Soud právní úkon schválí, jestliže je v zájmu nezletilého. V rámci řízení provádí soud dokazování, aby zjistil, zda není smlouva tak, jak byla za nezletilého uzavřena, v rozporu se zájmy nezletilého. Dokazování se provádí zejména z obsahu předmětné smlouvy, z výpovědí kolizního opatrovníka a rodičů a dalších listinných důkazů. V zájmu dítěte bývá čerpání úvěru za účelem výstavby nebo koupě nemovitosti, na které bude mít spoluvlastnický podíl, modernizace nebo údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její části apod. Teprve poté, co rozhodnutí soudu o schválení právního úkonu nabude právní moci, nabývá účinnosti i smlouva o úvěru a úvěr může být čerpán na dojednaný účel.

Schválení soudem vyžaduje i ukončení smlouvy o stavebním spoření a výběr naspořených finančních prostředků. Také v tomto případě je nutné soudu doložit, že tyto úkony jsou v zájmu nezletilého a uvést, na co mají být finanční prostředky použity. Majetek nezletilého může být spotřebován pro potřeby rodiny jen v případě, že by vznikl nezaviněně hrubý nepoměr mezi poměry nezletilého dítěte a poměry rodičů. Může se jednat o situaci, kdy rodiče přijdou o zaměstnání, nebo se stanou invalidními a jejich výdělkové poměry jsou značně omezené. Tyto případy jsou spíše výjimečné, rodiče zpravidla ukončují stavební spoření svých dětí proto, že skončila doba, na kterou byla smlouva uzavřena a je možné finanční prostředky vybrat i s připsaným státním příspěvkem s tím, že zamýšlejí uzavřít nové stavební spoření. Nutnost schválení tohoto úkonu soudem je dosud stále vnímána jako formalita, stále častěji se však objevují případy, kdy soud úkon neschválí a finanční prostředky zůstávají na účtu vázány a nezletilý je bude moci vybrat po nabytí zletilosti.

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
sídlo: Heinrichova 16, 602 00 Brno
tel./fax: 543 213 159
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net

 

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz  - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

19.7.2012

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359