Hrd22_pohoda_965x100

DOMÁCÍ NÁSILÍ - JAK HO POZNAT, KDE HLEDAT POMOC, JAK MU PŘEDCHÁZET

Autor: kolektiv autorů (ed. Renata Konopíková)

Domácí násilí bylo dlouho považováno za tabu - "v dobrých rodinách se přece nic takového neděje". Názory se ale změnily. Konečně připouštíme, že rodina může být nejen místem bezpečí, ale i násilí. Rodinný život a rodičovství jsou v dnešní době psychicky náročné. Přispívá k tomu rychlé životní tempo, vysoké nároky v pracovní sféře, obtížná harmonizace práce a rodiny, chybění kvalitních rodičovských vzorů z dětství, určitá izolovanost mladých rodin od starší generace. Rodin s narušenou funkčností přibývá. Násilí se vyskytuje ve všech typech a formách rodin. Názor, že domácí násilí se vyskytuje spíše v sociálně slabších rodinách je mýtus. Násilí v rodině se vyskytuje bez ohledu na jakékoliv socioekonomické, geografické, rasové, genderové či věkové charakteristiky zainteresovaných. V rodinách na dobré ekonomické a vzdělanostní úrovni bývá domácí násilí jen skrytější a rafinovanější.

Já_jsem_tady_taky_mami4_fotka_4_normal

Ilustrační foto - studentský klip "Já jsem tady taky, mami!"


Děti jsou vždy zasaženy domácím násilím odehrávajícím se mezi partnery. V rodinách, kde k násilí dochází, jsou děti jeho svědky až v 95% případů. Tomuto problému nebývá na rozdíl od týrání, zneužívání a zanedbávání dětí věnována patřičná pozornost. Přitom bylo prokázáno, že děti vystavené pasivně domácímu násilí mají stejně závažné emoční příznaky, např. deprese, jako děti týrané a zneužívané. Při domácím násilí dítě ztrácí základní jistotu a nemá kam ustoupit do bezpečí. Děti mají navíc sklon napodobovat a přejímat vzory chování rodičů, hrozí tedy přenos do další generace.

Lidé, kteří měli to štěstí a nezažili násilí ve své rodině, často nerozumí reakcím obětí, zdá se jim nepochopitelné, proč oběť něco neudělá, nezastaví násilí, neodejde. Někteří z nich se snaží zjistit, jaký podíl na násilí má oběť, zda násilí nevyprovokovala. Zdá se jim nepochopitelné, proč by se jinak pachatel násilí dopouštěl. Hledají chyby na straně obětí, místo aby jednoznačně odsoudili násilné chování. Často si neumí vysvětlit, jak je možné, že se člověk, který je na veřejnosti příjemný a společenský, chová doma úplně jinak. Přijetí toho, že obětí partnerského (domácího) násilí se může stát ve své podstatě kdokoli, že se jedná o násilí opakující se bez ohledu na chovní oběti, znamená ohrožení naší představy o tom, že domov je bezpečné místo a že jsme před tímto druhem násilí ochráněni. Obětí domácího násilí se však můžeme stát my sami, mohou se jimi stát naše děti, naši rodiče, naši sourozenci, naši přátelé a známí. Z hlediska prevence je tedy důležité dozvědět se více o tom, jak rozpoznat první signály, a zabránit tak rozvoji násilí ve vztazích.
Podcenění nebezpečnosti pachatele domácího násilí se pro oběti totiž může stát osudným.

Většina textů vychází z faktu, že oběťmi jsou převážně ženy (a děti, jak je uvedeno ve zvláštní kapitole). Oběťmi partnerského násilí se ale stávají i muži a devastující důsledky prožitého násilí mohou nabývat stejných podob jako u žen.
V každé společnosti existují mýty, týkající se domácího násilí, které jsou pravděpodobně největší překážkou poznání tohoto jevu. V důsledku těchto představ a pověr prakticky až do sedmdesátých let 20. století převládal názor, že domácí násilí je "ryze soukromá věc a nikomu do toho nic není". Nebezpečně mylné a zavádějící jsou také představy, že "v každé rodině je něco, je to jejich věc, vždyť je to přece normální, co se doma upeče, má se tam i sníst, nikdo nejsme dokonalý".

Primární prevence výskytu násilí je důležitá od dětství, a to příkladem rodičů, výchovou k zodpovědnosti, toleranci vůči odlišnosti, k přiměřenému sebevědomí a dovednosti řešit problémy.

Znaky domácího násilí

I když se v rodině vyskytne nějaký násilný incident, nemusí jít nutně o domácí násilí. Pro identifikaci domácího násilí je nutná přítomnost těchto základních znaků:

1) Opakovaný a dlouhodobý výskyt incidentů - t.j přítomnost násilí fyzického, psychického, sociálního nebo ekonomického (ojedinělý násilný akt není domácím násilím, ale může to být začátek - zlomovým bodem se stává okamžik druhého útoku).

2) Násilí mezi blízkými osobami s jasným a nezpochybnitelným rozdělením rolí osoby ohrožené (oběti) a osoby násilné (pachatele) - tedy trvalá a neměnná diferenciace rolí. Tento znak ale nemusí být naplněn vždy, někdy může dojít k násilí i ze strany ohrožené osoby, což může být výrazem zoufalého boje proti bezmoci nebo naopak snahou získat moc.

3) Neveřejnost - probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly - i zde může ale později dojít k násilí téměř kdekoliv i na veřejnosti - např. na pracovišti ohrožené osoby, rodinné oslavě, před domem atd.
jako

4) základní znak resp. někdy pouze rizikový faktor je uváděna eskalace (stupňování) ve frekvenci a násilí.

Formy domácího násilí

Všechny formy domácího násilí mají zpravidla jediný cíl - získat moc a udržet si plnou kontrolu nad druhým. Násilní jedinci používají nespočet taktik, aby toho dosáhli, uchylují se nejen k ponižování, izolování, zastrašování, obviňování, ale také k bití a fyzickému týrání.

Fyzické násilí: použití fyzické síly nebo její hrozby - facky, bití, kopání, kousání, strkání, znehybňování, škrcení, cloumání, vytrhávání vlasů nebo ochlupení, pálení, ohrožování bodnou nebo střelnou zbraní až po útok přímo ohrožující zdraví a život. Patří sem i rafinované akty jako je bezohlednost za volantem, opuštění osoby na nebezpečném místě nebo v nesnadné situaci, znemožnění lékařského ošetření, odpírání spánku, jídla apod.

Psychické násilí: vyvolávání duševního utrpení, úzkosti nebo strasti. Přestože je velmi častou formou, mohou být některé jeho podoby záludně propracovány do sociálně přijatelných, a proto obtížně rozeznatelných a postižitelných forem. Obtížně se prokazuje i z důvodu, že nezanechává viditelné stopy (jako např. podlitiny, odřeniny). Výzkumníci i terapeuti se shodují, že psychické násilí tvoří významnou součást týrání a v případě jeho dlouhodobé přítomnosti může oběť poškodit ještě více než fyzické násilí.

Může mít podobu neverbální: např. záměrné ničení oblíbených věcí
verbální: slovní napadání, ponižování, urážení, obviňování, očerňování, zakazování, zastrašování, hrubé chování, hanlivé oslovování, vyhrožování (např. odebráním dětí, zabitím domácího mazlíčka, vyhozením z bytu), citové vydírání, soustavná kontrola, bezdůvodné podezírání, zpochybňování psychického stavu ("patříš do Bohnic")

Ekonomické násilí: omezování přístupu k penězům, neposkytování prostředků na domácnost a děti, absolutní kontrola nad příjmy, zatajování finanční situace společné domácnosti, zneužívání věcí druhého, neoprávněné nakládání s majetkem ohrožené osoby.

Sociální násilí: využívání dětí a jiných osob jako prostředku nátlaku, zákazy kontaktů s rodinou a přáteli

Sexuální násilí: nedobrovolný sexuální kontakt jakéhokoliv druhu, resp. jakákoliv situace, kdy je jedinec nucen se podílet na nežádoucích, nebezpečných nebo ponižujících sexuálních aktivitách. Vynucený sex mezi manžely je také aktem agrese a násilí - rozhodně nejde o plnění tzv. manželských povinností.

Identifikace - jak poznat domácí násilí

Jaké mohou být první signály blížícího se domácího násilí:

I když jste jiného názoru než partner, raději mu to nesdělíte a necháte si to pro sebe, protože chcete zachovat klid a mír.

Vykonáváte mnoho aktivit, které nemáte v oblibě, jen proto, abyste udělala svému partnerovi radost.

Když chcete s partnerem prodiskutovat nějaké obtížné téma, stává se vám, že to často odkládáte několik dnů nebo týdnů, protože čekáte na ten nejvhodnější okamžik.

Necítíte se v partnerově blízkosti dobře. Nemůžete se uvolnit, protože se často obáváte jeho reakcí.

Vzdala jste se už několika přátel jen proto, že vám je váš partner neschvaloval.

Souložíte se svým partnerem, i když jste nemocná, unavená, anebo když se vám prostě nechce, jen proto, že vzpírat se by bylo ještě náročnější.

Kladete na přání a potřeby vašeho partnera větší důraz, než na své vlastní.

Dříve než si domluvíte schůzku s kolegy či přáteli, nejdříve se zeptáte partnera.

Připustit si, že by se domácí násilí mohlo týkat právě jich je pro řadu lidí obtížné (Dědeček je takový až teď, co je starý, s tím se nedá nic dělat, to musíme tak brát), či dokonce nepřijatelné (Děti se přece nesmí zlobit na své rodiče, i když je bijí, oni to s nimi myslí dobře)

Je velmi důležité odhalit příznaky domácího násilí včas.

Kladné odpovědi na tyto otázky mohou být varovnými signály:

Ignoruje partner/ka vaše pocity?

Soustavně vás zesměšňuje nebo ponižuje?

Vrhá na vás zlé pohledy?

Uráží nebo hanobí vaše náboženství, rasu nebo váš sociální původ?

Ustavičně vás kritizuje, nadává vám, křičí na vás?

Ponižuje vás v soukromí nebo i na veřejnosti?

Odmítá s vámi chodit do společnosti? Brání vám v tom, abyste chodil(a) do společnosti?

Kontroluje stav vašich peněz a utrácí je?

Dělá veškerá rozhodnutí sám(a) bez ohledu na váš názor?

Odebral(a) vám platební kartu, klíče od auta, popř. klíče od bytu?

Pravidelně vyhrožuje odchodem nebo říká, že máte odejít vy?

Hrozí, že ublíží vám nebo někomu z vašich blízkých?

Příliš trestá nebo zanedbává vaše děti?

Hrozí, že už nikdy neuvidíte děti, pokud se pokusíte odejít?

Týrá, mučí nebo zabíjí vaše domácí mazlíčky, aby vám ublížil(a)?

Podezírá vás neoprávněně z nevěry?

Manipuluje s vámi?

Lže vám?

Ničí nábytek ve vašem bytě či domě, rozbíjí zařízení domácnosti, proráží díry do zdi?

Ohrožuje vás zbraní?

Děti jako osoby ohrožené domácím násilím

V cca 80% rodin, v nichž se odehrává domácí násilí mezi rodiči, vyrůstají nezletilé děti. Pro dítě je násilí mezi rodiči zpravidla vždy těžkým traumatickým zážitkem. Dítě může být přímou (fyzické, psychické nebo sexuální násilí je směrováno proti němu) nebo nepřímou (dítě je přítomno domácímu násilí, k němuž dochází mezi rodiči) obětí domácího násilí.

Přítomnost domácího násilí v rodině porušuje všechna práva dítěte vyplývající z Úmluvy o právech dítěte. V přítomnosti rozličných forem násilí nemůže dítě zažívat atmosféru štěstí, lásky a porozumění a rozhodně není chráněno před duševním a mnohdy ani fyzickým trýzněním.

Důsledky domácího násilí u dětí:

Děti jsou bezbranné vůči násilí rodičů, ale cítí se (spolu)zodpovědné za to, co se u nich doma děje.

Mohou se snažit ochraňovat rodiče v pozici ohrožené osoby a mohou být při tom samy napadeny a dokonce zraněny

Jako svědkové domácího násilí jsou vždy oběťmi psychického násilí: žijí v permanentním stresu, atmosféře ohrožení, nepředvídatelnosti dalšího vývoje situace, existenčním strachu o rodiče v pozici ohrožené osoby, zažívají bezmocnost, pocit osamělosti kvůli závazku (resp. příkazu) mlčet o tom, co se doma děje

Mají poruchy chování, problémy ve škole, psychosomatické symptomy, psychické poruchy, poruchy spánku, sníženou sebeúctu. Trpí neklidem, pocity strachu, chovají se agresivně a mohou mít suicidiální (sebevražedné) úvahy.

Příznaky, kterým by okolí dítěte (např. příbuzný, učitel) mělo věnovat pozornost

Okolí tyto příznaky často buď nevnímá, nebo je přisuzuje onemocněním žáka. Málokdy se vztáhnou na domácí násilí. Nejen okolí, ale i učitelé často příznaky přehlédnou nebo nepoznají, případně je interpretují chybně, či je ignorují.

Jedná se o časté opakované projevy, kdy je dítě zaražené, smutné, úzkostné, nedává ve škole pozor, nesoustředěné, jakoby "duchem nepřítomné", zjevně nevyspalé, náhle se mu výrazně zhorší školní prospěch, zapomíná pomůcky i součásti oděvu, často ho bolí hlava, stěžuje si, že ho bolí břicho, je často nemocné, chodí „za školu," má nadměrný počet neomluvených hodin, nedokáže vysvětlit svoje četná zranění, je agresivní, rozbíjí věci, poškozuje pomůcky i předměty také spolužákům, mluví o sebevraždě nebo se dokonce i pokusilo o sebevraždu.

Může se také projevovat zájem o alkohol a drogy, deprese, dítě má nízké sebevědomí, vyhýbá se diskusím o rodině a nenavazuje příliš kamarádských vztahů s vrstevníky.

Důvodem těchto příznaků může být také šikana.

Prevence v případech domácího násilí

Je velmi důležité jasně a srozumitelně popsat problematiku domácího násilí, zvýšit citlivost společnosti vůči tomuto jevu, snížit toleranci společnosti k násilí. Nejúčinnější opatřením v oblasti primární prevence je pečlivý a uvážlivý výběr životního partnera, budování dobrého rodinného zázemí, dostatečná informovanost o tom, co je ve vztahu, v rodině a při soužití osob ve společné domácnosti obvykle považováno za "normální" a co už by rozhodně nemělo být tolerováno (ponižování, nadávání, bití)
Sekundární prevence je zaměřena na včasnou identifikaci problému domácího násilí.

Důležitou úlohu ve vývoji dítěte hraje také škola. Ta může sloužit nejen jako poskytovatel preventivní péče, ale v rámci formálního vzdělávání může působit na to, aby se změnil pohled na domácí násilí. Nezbytně nutné je u dětí posilovat alternativní způsoby řešení konfliktů, než je jakékoliv násilí.
Škola je také první vnější institucí, která může rozeznat, že problém domácího násilí v rodině žáka existuje. 

Nejčastější MÝTY o domácím (partnerském) násilí

Partnerské násilí je soukromá záležitost, do které by se okolí nemělo míchat...

Násilné činy jsou podle našich zákonů trestné bez ohledu na to, zda se odehrávají doma nebo na veřejnosti. Praxe ukazuje, že účinná pomoc obětem si vyžaduje zásah zvenčí a také úzkou spolupráci celé řady institucí. Od roku 2007 poskytuje mimo jiné obětem domácího násilí větší ochranu zákonná možnost vykázat násilnou osobu ze společného obydlí (zákon č. 135/2006 sb.)

Partnerské násilí se týká jen několika lidí...

Studie se shodují, že se nejedná o jev, ke kterému by docházelo výjimečně. Z průzkumu agentury STEM pro Bílý kruh bezpečí (2001) vyplývá, že tři pětiny populace (61%) znají případy násilí mezi partnery z doslechu a více než čtvrtina (26%) se s ním setkala přímo (www.bkb.cz)

K partnerskému násilí dochází jen v nižších společenských vrstvách...

Jak již bylo uvedeno výše, k partnerskému násilí dochází ve všech společenských vrstvách, bez ohledu na vzdělání, příjmy, bydliště (vesnice, či město) a mnoho pachatelů i obětí zastává významné společenské postavení (lékaři, právníci, policisté, podnikatelé, zastupitelé atd.). Dojem, že se násilí týká jen určitých vrstev, vznikl zřejmě proto, že v některých skupinách společnosti se násilí utajuje více než v jiných.

Partnerské násilí jsou jen drobné neshody...

Základními charakteristikami partnerského násilí je dlouhodobé trvání a opakování násilných incidentů. Ty se však nevyskytují neustále - střídají se v typickém cyklu s fázemi klidu (hromadění, vzrůstání napětí - incident - usmíření - klid). Kromě psychického teroru (zamykání, kontroly, příkazy...) a fyzického násilí ( bití, škrcení, pálení) domácí násilí zahrnuje i případy, které končí vážným poraněním s doživotními následky, či smrtí.
Tím, že je násilí přerušováno chvílemi klidu a usmiřování, oběť násilné epizody poceňuje nebo ignoruje a zkresluje realitu, ve které se nachází.

To není násilí, je to jen hádka...

Je nutné si uvědomit významný rozdíl mezi hádkou a násilím. Při hádce se jedná o konflikt dvou stran, které jsou přibližně stejně silné, vyrovnané. Většinou jde o konflikt zájmů, kdy každá chce prosadit své stanovisko. Pokud je však mezi nimi nerovnost sil a moci (např. jedna strana prosazuje své zájmy prostřednictvím zastrašování, využívání fyzické převahy, zbraní nebo ekonomickou převahou), už se nejedná o hádku, ta se mění v násilí.

Příčinou násilí je alkoholismus partnera...

K násilí dochází také v rodinách, kde partner nepije. Alkohol může působit jako stimulátor, pod jeho vlivem se agresivní impulsy zesilují, není ale příčinou násilí. Stav opilosti je často násilníky využíván jako omluva, také ženy často mylně věří, že kdyby jejich muž nepil, nechoval by se násilně.
Ženy muže k násilí vyprovokovaly...(platí i obráceně - pachatelem může být i žena)
Toto tvrzení je často slýcháno z úst pachatelů (a bohužel s ním oběti někdy setkávají i z úst policistů, či pracovníků pomáhajících profesí). Jako záminka jim může sloužit cokoliv: jiný názor, kontaktování rodiny či přátel, připravené jídlo, chování dětí a jiné. Žádná záminka by neměla sloužit jako omluva násilí. Pokud má agresor zlost na někoho jiného, ve většině případů nikdy situaci neřeší násilím. To, že se jedná o jeho ženu, či partnerku ho nelegitimizuje k agresivnímu a majetnickému chování.

Situace není tak strašná, jinak by žena odešla...

Pro většinu lidí je nepochopitelné, proč týraná žena od svého partnera neodejde. Tím, že ve vztahu zůstává je jí připisována odpovědnost za další násilné incidenty. Intenzita a nebezpečnost násilí se zvyšuje pozvolna v průběhu času. Žena mezitím ztrácí vědomí hranic toho, co je pro ni nebezpečné a ohrožující, a začíná podceňovat vážnost násilných incidentů.

Snažme se zabránit tomu, aby se z lidí stávaly oběti, či pachatelé násilných činů. Mimo jiné bychom měli naučit i naše děti, jak se ve vztahu chovat. Že je potřeba jednat se svým partnerem férově a s respektem, že mezilidské vztahy by měly být založeny převážně na přátelství. Měli bychom jim objasnit, jak je hrozné, když je vztah postaven na dominanci, ponižování a bezpráví.

 


 

Kde hledat pomoc v případě domácího násilí:


AKUTNÍ POMOC:

Tísňové číslo 112

http://www.acorus.cz/cz/sluzby/krizova-pomoc.html (nonstop linka, možnost získat bezplatné ubytování pro matku a děti na 5 dní)

http://www.bkb.cz/ (nonstop linka pro oběti domácího násilí)

Kontakty na intervenční centra v celé ČR:
http://www.mpsv.cz/cs/4228

http://www.magdalenium.cz
(nonstop linka, azylové domy pro oběti domácího násilí)


SPECIÁLNÍ KONTAKTY PRO DĚTI:
http://www.stopnasili.cz/deti/muj-tata-bije-mamu.html

http://www.linkabezpeci.cz

http://www.dkc.cz/ (Linka důvěry Dětského krizového centra)

http://www.rosa-os.cz/detska-sekce/

Dítě má právo požádat orgány sociálně právní ochrany (OSPOD - sídlí na obecním úřadě každé obce s širší působností) o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv, a to i bez vědomí svých rodičů. (Zákon č. 359/199 Sb.)


NEZÚČASTNĚNÝ DOSPĚLÝ
Pokud máme podezření, že v rodině k násilí skutečně dochází, je nutné zaujmout velmi citlivý přístup a nabízet pomoc velmi nenásilně. Řada žen má tendenci popírat, že je obětí domácího násilí a nevhodným zásahem můžeme ohrozit i dítě, protože matka se může zablokovat pro vyhledání odborné pomoci.

Informace najdete např. na:

http://www.rosa-os.cz/

http://www.stopnasili.cz

http://www.stopnasili.cz/deti/komiks.html

http://www.profem.cz

http://www.domacinasili.cz/

www.persefona.cz

Jsou-li při násilí přítomny nezletilé děti, doporučte oběti, aby informovala oddělení sociální - právní ochrany dětí (OSPOD). 

( OSPOD - orgán sociálně právní ochrany dětí - je možné najít nejlépe přes portál státní správy - www.portal.gov.cz - Kraje České republiky - obce s rozšířenou působností.
Obce s rozšířenou působností jsou městské úřady /ne tedy všechny/ a vykonávají na svěřeném úseku státní správu /plní funkce státu/. OSPOD jsou zpravidla zařazené na sociálních odborech nebo na odborech soc. věcí a zdravotnictví a na internetových stránkách jednotlivých městských úřadů jsou adresy a telefonní čísla úřadu a jeho zaměstnanců - lze dohledat až po pracovníky OSPOD. - pozn.red.)

Dětem vystaveným násilí mezi rodiči může pomoci individuální i skupinová psychoterapie.

Další možnosti kde hledat pomoc:

www.capld.cz (linky důvěry)

www.obcanskeporadny.cz

http://www.amrp.cz (rodinné poradny)

www.azylovedomy.cz (pravý sloupec - databáze poskytovatelů služeb osobám v nouzi)


Zdroje:

Domácí násilí, Kontext, dynamika a intervence - Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková a kol., Portál 2011

Partnerské násilí (Oběti partnerského násilí, Násilí mezi rodiči očima dětí, Pachatelé partnerského násilí) - Branislava Marvánová-Vargová, Dana Pokorná, Marie Toufarová, Linde nakladatelství s.r.o. 2008

Z pekla ven - Žena v domácím násilí - Andrea Buskotte (Jak ho rozpoznat a řešit, Psychologická podpora, Jak ochránit děti, Příběhy, Kde a jak najít pomoc), Computer Press, a.s. 2008)

http://www.domacinasili.estranky.cz/clanky/clanky/uroven-informovanosti-ucitelu-zakladnich-skol-o-domacim-nasili-ii..html

http://www.stopnasili.cz


Další zajímavé zdroje a odkazy:

Píseň Mlíko a med - studentský klip "Já jsem tady taky, mami"
http://www.youtube.com/watch?v=i0FvcHiRdk8

Moderní psychologie pro právníky - Ludmila Čírtková - Grada 2008

O čem ženy nesní 3, Olga Sommerová, Sláfka 2004


 

Zdroj:

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 5.9.2012

Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05