BĚŽNÁ ŠKOLA NEBO MONTESSORI?

Autor: Rich Lugli

Překladatel: Petra Duhajská

Hodnota Montessori vzdělávání v porovnání s tradičním školstvím.

S tím, jak se mění a vyvíjejí podmínky pro vzdělávání, rodiče čelí množství znepokojujících rozhodnutí. Poslat dítě do státní, nebo soukromé školy? Spoléhat na tradiční školství, nebo věřit alternativním přístupům? Základním cílem je zajistit dítěti to nejlepší možné vzdělání, avšak možností je nepřeberně mnoho a situaci ztěžují také nejrůznější dezinformace.

Montessori_skola_normal

Nasledující text obsahuje základní porovnání Montessori pedagogiky a tradičních výukových metod a pokouší se o nápravu mylných představ, které rodiče mohou mít o Montessori školách.

Montessori metoda je vývojovým přístupem k vzdělávání; jinak řečeno, způsob, jakým jsou děti vyučovány a vedeny, se mění v závislosti na jejich věku a úrovni vývoje. Skupina dětí tří různých věků je pro Montessori metodu zásadní a přímo vychází z dětských potřeb.

V tradičním uspořádání je třída stejnorodou směsí dětí stejného věku. Naproti tomu Montessori třída je různorodou směsí dětí tří věkových úrovní. Děti v tradičních třídách mají každý rok jiného učitele, zatímco děti v Montessori třídách mají stejného učitele během celého tříletého cyklu; to umožňuje dítěti, učiteli a rodičům vytvořit pevné vztahy.

První stupeň (Primary classroom) je složena z dětí ve věku tři až šest let, kdy mají to, co Dr. Montessori popsala jako absorbující mysl. Děti v tomto věku jsou „smysloví studenti"; učí se pomocí přímých zkušeností, které zažívají na vlastní kůži. Zároveň je jim vlastní touha po informacích o světě, který je obklopuje. Proto materiály pro tuto věkovou skupinu zajišťují rozvoj motoriky a získání faktických znalostí.

Druhý stupeň (Elementary classroom) naplňuje jiný soubor charakteristik a je rozdělená do dvou samostatných tříd. Nižší druhá třída (Lower Elementary classroom) je pro děti ve věku šesti až devíti let a vyšší druhá třída (Upper Elementary classroom) pro devíti- až dvanáctileté děti. V této době mají děti uvažující mysl. Už je nezajímají pouhá fakta. Nyní je pohání touha zjistit, jak svět funguje, a použít dříve získané znalosti. Pracují na odvozování konceptů a obecných schémat; materiály pro děti v tomto věku jsou navrženy tak, aby dětem pomohly přirozeně pustupovat od konkrétního k abstraktnímu.

V tradičních třídách většinou všichni studenti pracují na stejné schopnosti či konceptu současně. Učitel obvykle připravuje jednu učební hodinu pro celou třídu, v případě potřeby mění instrukce. Tento přístup dělá vyučování jednodušší pro učitele, protože osnovy jsou často vytvářeny se zřetelí na jedinou věkovou úroveň. Naproti tomu Montessori učitel přijímá větší výzvu a vyučuje děti z tří různých věkový úrovní najednou. Děti v Montessori třídách jsou povzbuzovány k tomu, aby v hodinách pracovaly s řadou tematických oblastí. Během pracovních cyklů mají děti příležitost vybírat si z širokého spektra různých lekcí, což umožňuje rozmanitost v rámci jedné třídy.

Montessori výuka v druhém stupni je běžně vedena s malými skupinami dětí. Každá lekce nebo prezentace je vytvořena pro přibližnou věkovou skupinu, ale v závislosti na věku dětí je v dané lekci možná flexibilita. Jednoduše řečeno, děti absolvují vyučovací hodiny podle toho, kdy jsou na určité koncepty nebo dovednosti připraveny. To umožňuje dětem rychle postupovat vpřed i se v případě potřeby zastavit, projít lekci znovu a opravit chyby. Montessori učitelé sledují dítě, a proto mu mohou nabídnout vzdělání „na míru" jeho vlastním potřebám. V prvním stupni jsou děti v hodinách vždy vedeny jednotlivě, což učiteli umožňuje vytvořit jedinečnou učební zkušenost pro každé dítě.

Montessori osnovy jsou téměř stejné jako ty platné v tradičních školách - ve skutečnosti většina soukromých Montessori tříd druhé úrovně (Elementary) dává žákům k dispozici náplň tradičních školních osnov. Ovšem metoda vyučování je zásadně odlišná. Děti v tradičních třídách jsou pasivními žáky, kteří mají jen málo příležitostí ke zkoumání vlastních jedinečných zájmů. To je přímý následek tradičního názoru, že učitel předává vědomosti žákům.

V Montessori prostředí je naproti tomu látka osnov zpracována a předávána velmi odlišným způsobem. Zejména na druhém stupni na sebe učitel bere roli rádce, průvodce a pomáhá dětem, aby znalosti získaly samy. Toho dosáhne tím, že jsou dětem prezentovány poutavé příběhy a referáty, které podněcují jejich představivost a zvědavost. V kombinaci se základními znalostmi pak vede děti jejich vlastní zájem a zvědavost k nezávislému výzkumu a studiu, jenž je typickým znakem Montessori programů.

Nezávislost je dalším klíčovým hráčem v Montessori výchově. Od útlého věku, již v prvním stupni (Primary), jsou děti vedeny k vlastním rozhodnutím. Děti, které nejsou zapojeny do učitelem vedené hodiny, si opakují a procvičují předchozí lekce. V některých školách jsou učební plány využívány k tomu, aby dětem pomohly udržovat si organizaci a pečovat o nezávislé rozhodování. Když se dítě snaží naučit určitou dovednost nebo koncept samo svou cestou, mnohem spíše si takto získanou znalost udrží.

Tradiční školy se také mohou snažit nabízet nezávislé rozhodování, ovšem i to je vedeno učitelem. Mnoho tradičních učitelů nabízí „studijní workshopy". Jenže ve většině případů děti musejí absolvovat každý workshop a splnit učitelem vytvořený úkol. Tyto společné instrukce mohou také zahrnovat časový limit, který dále ztěžuje soustředění. V Montessori třídě se děti mohou samy rozhodnout pro práci s určitým tématem nebo materiálem po dobu potřebnou k tomu, aby byly se svým výkonem spokojeny.

Montessori učitelé chápou, že úplná nezávislost není možná jak bez svobody, tak bez kázně. Svoboda a kázeň jsou dvě odlišné, ale neoddělitelné věci. Kdyby děti měly naprostou svobodu, propukl by chaos, který je typickou mylnou představou o Montessori školách. Montessori třídy jsou vytvořeny tak, aby podporovaly rozvoj a růst takovým způsobem, při němž mohou děti úspěšně využít svou svobodu skrze sebekázeň. Jinými slovy, Montessori prostředí je vytvořeno tak, aby dětem umožnilo získat vlastní motivaci (zabývají se svými vlastními zájmy), směřování (spoléhají na vlastní znalosti a rozhodnutí) a kázeň, kontrolu (jednají ze své vlastní vůle).

Od raného věku, tedy již v prvním stupni (Primary), jsou děti vyučovány ve slušnosti a zdvořilosti a je jim předváděno, jak náležitě jednat s ostatními a s okolím. Je jim dopřán čas na přemýšlení o vlastních rozhodnutích a na řešení konfliktů pomocí komunikace. Svoboda se zvětšuje krok za krokem podle toho, jak jsou na ni děti připraveny. Čím nezávisleji je dítě schopno jednat (s využitím sebekázně), tím více svobody je mu dáno. Jak svoboda každého dítěte roste, roste i svoboda pro celou třídu.

V tradičních třídách jsou děti často vedeny k dodržování určitého sytému pravidel, která možná pomáhaly vytvářet, možná ne. Mají velice malou svobodu dělat chyby, aniž by přišly následky zvenčí, většinou od učitele. To brání rozvinutí sebekázně, jíž se dosahuje vnitřní cestou. Montessori třídy často zahajují školní rok tím, že učitel řídí a kontroluje aktivity skupiny - jde o stejný model jako v tradičních třídách. Ale postupně, s pečlivým dohledem, poskytuje učitel třídě větší svobodu - když vidí, že jsou na ni děti připraveny.

Když pro své dítě vybíráte vzdělání, je důležité zvážit, co od školy očekáváte. Montessori metoda se zásadně liší od tradičního přístupu k učení. Tradiční školy se více zaměřují na předávání znalostí od učitele k žákům, zatímco Montessori děti se učí, jak kriticky uvažovat a samy studovat pomocí vnitřní motivace. Tradiční školy se často drží pevných osnov a celou třídu rychle provádějí různými koncepty - nechávají jen málo času na vytvoření nezávislosti a podporu představivosti. Naproti tomu Montessori třídy jsou prostředím pro zdravý společenský i akademický rozvoj. Děti se učí stejné koncepty a dovednosti, ale rostou a bohatě se rozvíjejí v rámci struktury klidného mírumilovného prostředí.

Rich Lugli
Upper Elementary učitel
International Montessori School of Prague

O pražské Montessori škole se můžete dozvědět víc na:

http://www.montessori.cz/

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

25.9.2012

Azrodina_portal_250x250
11499230

KDYŽ CHCEŠ TAK TO DOKÁŽEŠ! on-line

Již v sobotu 10.října od 16.00 hod.! Je Vaše dítě v něčem jiné a vnímá to jako handicap? Má někdy problém s vrstevníky nebo se dokonce potkalo se šikanou? Procházíte jako rodina náročným obdobím? Potřebuje Vaše dítě překonat strach, nebo dodat odvahu ke zvládnutí nějakého úkolu? Vnímáte, že mu chybí motivace k lepším výsledkům ve škole či v jiných vhodných aktivitách? Inklinuje k nějaké závislosti? Chcete ho podpořit a pomoct mu to změnit? Již 10. rokem realizujeme s Radkem Bangou preventivní program KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! Nyní se ho mohou děti zúčastnit odkudkoliv z ČR, v klidu a soukromí domova.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

PODÍVEJTE SE NA VIDEOKLIP JIŽNÍ SPOJKA

Je lepší dvojka nebo trojka?

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05