Asekol_cervene_k_965x100px__04

PRODLOUŽENÍ RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Autor: odpověď - JUDr. Eva Janečková, Wolters Kluwer, a. s.

DOTAZ Z PORADNY - Dne 04. 1. 2016 mi skončí rodičovská dovolená. Měla jsem ji nastavenou do 3 let dítěte. Vzhledem k tomu, že syna nevezmou do MŠ v lednu, ale až v září, ráda bych si prodloužila rodičovskou dovolenou. Co se týká prodloužení z pohledu úřadu práce - není problém. Mám nastavenou klouzavou a každé 3 měsíce si to můžu měnit. Stačí jen podat žádost o prodloužení. Zajímalo by mě ovšem, jak je to ve vztahu se zaměstnavatelem. Tam ji mám nastavenou do 3 let dítěte. Stačí, když napíšu dopis, že budu na rodičovské do 31. 8. 2016? Podmínky mi zůstávají stejné? Nebo mi nemusí vyhovět? Můžete mi prosím poradit, jak správně postupovat?


Z § 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Do 3 let věku dítěte si zaměstnankyně i zaměstnanec mohou kdykoli požádat zaměstnavatele o volno a mohou si požádat o volno v jakémkoli rozsahu a zaměstnavatel je povinen ho poskytnout. V případě, kdy není možné nastoupit po skončení rodičovské dovolené zpět do zaměstnání, je možné požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy z důvodu péče o dítě.

Zaměstnavatel není žádosti o pracovní volno povinen vyhovět ve všech případech. Obvykle je čistě na ochotě zaměstnavatele, zda je poskytne či nikoliv. Pokud zaměstnavatel vyjde zaměstnankyni vstříc, jedná se o jinou důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance podle § 199 zákoníku práce. V případě, že dojde k dohodě, je vhodné zvolit písemnou formu této dohody. Takto jsou lépe chráněny obě dvě strany a v neposlední řadě jsou i písemně upraveny podmínky čerpání neplaceného volna. Samotná dohoda by měla obsahovat označení zaměstnankyně i zaměstnavatele (tj. kdo koho žádá o neplacené volno). Bylo by vhodné uvést důvod a stanovit od kdy do kdy o neplacené volno zaměstnankyně žádá. Dohodu je potřeba podepsat a označit datem vyhotovení.

Jsou však situace, kdy musí zaměstnavatel žádosti o pracovní volno vyhovět. Nenastoupí-li zaměstnankyně po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání jen proto, že nemá možnost umístit dítě do předškolního zařízení (mateřské školy nebo speciální mateřské školy) a že nemůže zajistit řádnou péči o dítě ani jinak, zejména prostřednictvím jiné osoby, a vyrozuměla-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je nepochybné, že nemohla nastoupit do práce z důležitých důvodů a že má proto nárok na poskytnutí pracovního volna. Její jednání proto nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních povinností a nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru.

Jinak řečeno, zaměstnankyně, které zaměstnavatel poskytl na její žádost rodičovskou dovolenou, sice porušuje povinnost stanovenou právními předpisy, jestliže po jejím skončení nenastoupí do práce. O porušení povinnosti vyplývající z právního předpisu vztahujícího se k zaměstnancem vykonávané práci, které by mohlo být důvodem k rozvázání pracovního poměru, se však může jednat jen tehdy, porušila-li tuto pracovní povinnost zaviněně, tj. úmyslně nebo alespoň z nedbalosti.

Pokud však zaměstnankyni bude končit rodičovská dovolená a tato nepožádala o neplacené volno a do zaměstnání skutečně nenastoupí, bylo by případně možné její jednání posoudit jako porušení povinností zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem a ukončit pracovní poměr na základě ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

Z výše uvedeného vyplývá, že o pracovní volno musíte zaměstnavatele požádat. Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou dvě různé věci. Rodičovská dovolená se poskytuje pouze do 3 let věku dítěte a nelze ji „přenastavit" na dobu delší. Je tedy nutné požádat zaměstnavatele.

Dále je nutno upozornit ještě na jedno úskalí. Zákoník práce upravuje výčet situací, ve kterých je zaměstnanec chráněn (až na zákonné výjimky) před výpovědí. Mezi tyto situace patří např. čerpání mateřské či rodičovské dovolené, dočasná pracovní neschopnost, těhotenství zaměstnankyně aj. V těchto případech může dát zaměstnavatel výpověď pouze v zákonem stanovených výjimkách, jako je např. zánik či přemístění zaměstnavatele či jeho části nebo hrubé porušení pracovní kázně tj. důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Jestliže by tedy zaměstnankyně již nečerpala rodičovskou dovolenou, ale pouze neplacené volno (což není zákonem stanovená ochranná doba), tak by před výpovědí zvlášť chráněna nebyla a např. výpověď pro nadbytečnost by byla přípustná.

V souvislosti s tzv. neplaceným volnem kladou zaměstnankyně řadu otázek. Týkají se především plateb sociálního a zdravotního pojištění. V případě pracovního volna za účelem péče o dítě se zaměstnankyně obvykle stává osobou, za kterou je plátcem pojistného stát, a to z důvodu celodenní, osobní a řádné péče o jedno dítě do 7 let věku. Podmínku celodenní osobní a řádné péče ovšem musí splnit, jak žádá zákon - celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně 2 děti do 15 let věku. Dále děti nesmí navštěvovat předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu. Třetí podmínkou je, že nesmí mít příjmy ze zaměstnání nebo ze SVČ. Nemůže dítě např. dát někomu na hlídání nebo ho poslat na tábor. Podmínkou také je, aby tato skutečnost rozhodná pro nárok platby pojistného státem trvala po celý kalendářní měsíc. Zaměstnanec, který je současně zařazen do státní kategorie, nemusí pak dodržet minimální vyměřovací základ a za období neplaceného volna neplatí pojistné. Pojistné na zdravotní pojištění nebude odvádět ani zaměstnavatel, protože vyměřovací základ bude nulový.

Pokud by zaměstnankyně podmínku celodenní osobní a řádné péče nesplnila a neměla tedy nárok na zařazení mezi státní pojištěnce, musel by za ni za období neplaceného volna odvádět zaměstnavatel pojistné na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je za celý kalendářní měsíc minimální mzda ve výši 8 000 Kč. V případě, že by neplacené volno netrvalo celý kalendářní měsíc, připočte se za každý kalendářní den jeho trvání k úhrnu příjmů zaměstnance poměrná část minimální mzdy, která připadá na jeden den v daném měsíci. Pojistné hradí prostřednictvím zaměstnavatele z jedné třetiny zaměstnanec a ze dvou třetin zaměstnavatel, může však být uzavřena písemná dohoda, v níž se zaměstnanec zaváže zaplatit zaměstnavateli zcela nebo zčásti částku odpovídající pojistnému, které za něj má zaměstnavatel v době neplaceného volna hradit.

Skutečnost, že zaměstnankyně má nárok na platbu pojistného na zdravotní pojištění státem, musí být oznámena příslušné zdravotní pojišťovně. Oznamovací povinnost plní zaměstnavatel, pokud jsou mu známy skutečnosti, na jejichž základě by mělo dojít zařazení do kategorie, za kterou je plátcem pojistného stát. V případě, že zaměstnavatel tyto skutečnosti nezná, musí zaměstnankyně splnit oznamovací povinnost sama.

Pojistné na sociální zabezpečení v době neplaceného volna není nutné hradit a ani za zaměstnankyni nebude hrazeno, nezíská totiž započitatelný příjem, ze kterého by se odvádělo. Jak již bylo uvedeno výše, podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. r) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v znění pozdějších předpisů, jsou však osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění.

Zdroj:

JUDr. Eva Janečková, Wolters Kluwer ČR, a. s., www.otazkyodpovedi.cz, 21.5.2015

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 10.11.2015

 

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359