MÁME POMALÉ NEBO HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ - JAK MU POMOCT?

Autor: Daniela Krausová, Kolpingova rodina Smečno

Za zvláštnostmi chování a jednání vašeho dítěte může stát ADD (porucha pozornosti) anebo ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou). I přes dostatečnou informovanost laické veřejnosti, se můžeme stále ještě setkat s mylně chápanými příčinami a projevy těchto obtíží. Co tedy tato označení znamenají? Dříve označované lehké mozkové dysfunkce (LMD) jsou podle nové klasifikace ADD a ADHD - tato klasifikace víc vypovídá o projevech než o příčinách vzniku této poruchy.

ADD (Attention Deficit Disorder) vývojová porucha pozornosti: pomalost, utlumenost, těžkopádnost. Neobjevuje se hyperaktivita, impulzivita, více problémů je v oblasti pozornosti a v percepčně motorických úkolech. Učitelé uvádějí tzv.denní snění, pomalost při provádění kognitivních operací, obtíže při navazování sociálních kontaktů. Ztížená schopnost zaměřit pozornost na určitou činnost (oproti ADHD, kde jsou obtíže s udržením pozornosti).


ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) porucha pozornosti s hyperaktivitou
- většinou je spojena s nesoustředěností, proto se nazývá "syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou". Neklid, impulzivita, zvýšená unavitelnost, porucha jemné motoriky a koordinace, často spojeno s poruchami učení (dyslexie,dysortografie,dysgrafie,dyskalkulie).

Výše zmíněné problémy jsou pochopitelně velkou nesnází jak pro rodiče a učitele, tak ale i pro dítě samotné. Takové dítě bývá druhými často odmítáno, nepochopeno. Dítě s ADHD je rušivým společníkem - nerespektuje pravidla hry, protože je nedokáže dodržet. Je často kritizováno, není oblíbeno ostatními vrstevníky, je často infantilní, protože se vlivem hyperaktivity de facto nemůže rozvíjet ve všem tak rychle jako děti ostatní. Volí si tedy za kamarády děti mladšího věku, podobně jako děti s poruchami pozornosti.
Dítě není schopné brzdit aktuální podněty a regulovat své chování - udělá, co ho napadne, bez rozmyslu, i když je rozumné natolik, že ví, že se to nemá.
Má nadměrné nutkání k pohybu, nedokáže je tlumit, i když je to nesmyslné - má sklon k impulzivním reakcím (problémy s vrstevníky). Spotřebuje spoustu energie, ale brzy se unaví a je předrážděné. Jedná se tedy o neschopnost regulovat výdej energie.

Pokud je dítě nuceno být nepřirozeně klidné, je v napětí a může dojít k nezvladatelným výbuchům náhodné, necílené aktivity (hraní si pod lavicí, kývání se, chození po třídě). Ve škole 4. a 5. vyučovací hodinu je už jejich napětí tak velké, že ho ventilují zlobením. Někdy se snaží kompenzovat své nedostatky jinak - šaškováním, upoutáváním pozornosti, negativismem - to však často přináší další sociální potíže a odmítání.

Představa, že by dítě hyperaktivitu zvládlo vůlí, je mylná!

Prognóza u hyperaktivity je vcelku dobrá. Kolem 8. roku už nemusí být hlavním problémem, pokud do té doby dítě nezíská přílišné pocity viny a nízké sebevědomí (což se často stává). U většiny dětí se problém upraví, nikoli vymizí, s nástupem dospívání.

Pokud znáte dítě, které má tyto specifické obtíže, pak věřte, že se nejedná o jedince se sníženým intelektem, ale je to dítě s normálními, průměrnými či nadprůměrnými, rozumovými schopnostmi! Jeho postavení mezi ostatními dětmi je ztíženo možná i tím, že není tak patrné jako smyslové nebo tělesné postižení. Přesto ovlivňují sociální vazby jedince. Osobnost dítěte si zasluhuje naši pozornost a pomoc jak ve výchovně vzdělávacím procesu, tak při výchově doma.

Je třeba si stále připomínat, že potíže vašeho dítěte jsou objektivně podmíněné a dítě se neobejde bez pomoci dospělých. Velmi důležitý je kladný postoj okolí, zejména rodičů.

Podrobně o příčinách, projevech, možnostech pomoci se dozvíte v řadě odborných publikací našich i zahraničních autorů. Velmi čtivé, přehledné a vyčerpávající jsou publikace autorek Dr.Hany Žáčkové a Dr.Drahomíry Jucovičové věnované této problematice.

Jak můžeme dítěti pomoct?

 • Akceptujte specifické obtíže vašeho dítěte, berte vaše dítě takové jaké je.
 • Umožněte vašemu dítěti prožívat úspěchy, zapojte ho do činností, které rádo a dobře vykonává (sportovní aktivity, domácí práce atd.).
 • Motivujte ke spolupráci pozitivním způsobem. Oceňte nejen výkony, ale i sebemenší úspěch a snahu, i udržení pozornosti a krátké soustředění se.
 • Projevujte dítěti důvěru v jeho schopnosti. Podpoříte tak jeho sebevědomí. 
 • Dávejte dítěti stručné a jasné pokyny kvůli předcházení zapomínání a nereagování na pokyny.
 • Domácí přípravu do školy nenechávejte na samotném dítěti, pracujte s ním. Samotné se není schopné plně soustředit. Pomáhá fyzický kontakt - položte si ruku na jeho ramena, pokud to dítěti není příjemné, pak stačí vaše ruka na opěradle židle. Ideální je učit se v klidném prostředí (bez puštěného televizoru nebo rádia). 
 • Pracujte v krátkých časových intervalech, délku jednotlivých pracovních úseků přizpůsobte schopnosti dítěte udržet pozornost. Dělení učiva na kratší celky s průběžnou kontrolou započaté činnosti je nutné vzhledem k nesoustředěnosti. 
 • Neučte se po sobě dva předměty stejného charakteru - např. angličtinu češtinu, matematiku a fyziku atd.). Učení prokládejte relaxačními chvilkami, aktivním odpočinkem, čímž rozumíme pohybové uvolnění (např. provést několik cviků, poskoky na relaxačním míči atd.). Na drobný psychomotorický neklid nereagujte.
 • Udržujte pravidelnost a řád při přípravě do školy. Vypracujte společně s dítětem přesný časový rozvrh pro jednotlivé dny, kde budou jasně stanoveny časy jak pro domácí přípravu do školy, tak další aktivity dítěte (zájmové kroužky) i jeho volný čas a drobná pomoc v domácnosti adekvátně věku. 
 • Využívejte při domácí přípravě na vyučování stručně pojednané přehledy učiva (převody jednotek, tabulka násobků, přehledy gramatiky atd.)
 • Kontrolujte denně aktovku dítěte, připravujte společně učebnice, sešity, pomůcky potřebné na následující den.
 • Těžiště práce (psaní domácích úkolů, opakování nové látky, přípravu pomůcek do aktovky) přesuňte na brzké odpolední nikoli večerní hodiny. 
 • Pokud dítěti zadáváte nějaké úkoly, pak je strukturujte - rozložte je na menší kroky a po každém kroku poskytněte dítěti zpětnou informaci o výsledku (zdůraznit vždy úspěch, byť jen dílčí).

Kolpingova rodina Smečno je občanské sdružení, které bylo založeno ustanovujícím členským shromážděním Kolpingovy rodiny Smečno, jehož cílem je pořádat a dále rozvíjet preventivní programy pro rodiny a svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a její nezastupitelnou roli.
Hlavní služby v organizaci jsou odborné sociální poradenství, raná péče, vzdělávání pěstounů v náhradní rodinné péči a hlavně také problematika rodin dětí s SMA - Spinální-mozkovou atrofií.

Služby:
• Náhradní rodinná péče
• Poradenství pedagogické a speciálně-pedagogické
• Poradenství psychologické
• Rodinné a mateřské centrum
• Sanace rodiny
• Terapie a psychoterapie

Cíle organizace:

Podporování harmonického života ve funkčních rodinách
Posilovat rodinné kompetence
Komunikaci v rodině prostřednictvím společných aktivit rodičů s dětmi a nabídkou besed pro rodiče. 


Zdroj:

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 20.6.2016

Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05