Asekol_cervene_k_965x100px__04

DAROVACÍ SMLOUVA - VZOR, KDY JI LZE ZRUŠIT

Autor: JUDr. Romana Lužná

Darovací smlouva se nejčastěji využívá při převodu majetku mezi příbuznými. Víte, jak má darovací smlouva vypadat a kdy je možné ji odvolat? 

Mezi příbuznými dochází k převodům vlastnického práva nemovitostí nejčastěji darovací smlouvou, tedy bezúplatně. Darovací smlouva je upravena v § 2055 a násl. občanského zákoníku. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

Darovací smlouva je stejně jako kupní smlouva dvoustranný právní úkon, kdy na jedné straně je dárce a na druhé obdarovaný. Přitom na jedné i druhé straně může vystupovat více účastníků, což je v případě, kdy věc daruje více spoluvlastníků, nebo kdy je více obdarovaných, kteří věc získají do podílového spoluvlastnictví.

U nemovitostí má darovací smlouva písemnou formu. Písemnou formu vyžaduje darovací smlouva i tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar.

Dar lze odvolat v těchto dvou případech:

  • Pro hrubý nevděk obdarovaného vůči dárci. Lhůta pro odvolání daru je v tomto případě jeden rok. 
  • Pro nezaviněné upadnutí dárce do nouze. Upadl-li dárce po odevzdání daru nezaviněně do takové nouze, že nemá na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osob, k nimž má zákonnou vyživovací povinnost, pak může dar odvolat. Toto právo je osobním oprávněním dárce, které trvá po dobu jeho života a jeho smrtí zaniká.

 

Pokud jde o převod nemovitosti, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí, pokud zákon nestanoví jinak. Na výtisku, který je určen pro podání na katastrální úřad za účelem převodu vlastnictví, je nutné podpisy všech účastníků úředně ověřit. Na ostatních smlouvách, které si účastníci ponechávají pro svoji potřebu, ověření není nutné, ale zejména u výtisku určeného pro obdarovaného to lze jen doporučit, neboť se jedná o doklad osvědčující nabytí vlastnického práva.

Vkladové řízení u katastrálního úřadu se zahajuje podáním návrhu na vklad, jehož přílohou je příslušná darovací smlouva s ověřenými podpisy. Pro návrh na vklad je určen formulář, který lze stáhnout na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního www.cuzk.cz. Podpisy na návrhu není třeba ověřovat.


VZOR DAROVACÍ SMLOUVY NA NEMOVITOST

Darovací smlouva
uzavřená mezi:

1. dárce:
Eliška Veselá, nar. 17. 5. 1952,
bytem Husova 1085, Vyškov


2. obdarovaná:
Dagmar Novotná, nar. 25. 7. 1964,
bytem U Rybníka 7, Brno


I.

Dárkyně je vlastníkem nemovitosti:

Pozemek parcelní číslo 537/3, zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV 81 pro obec Brno, katastrální území Žabovřesky, okres Brno-město.

II.

Dárkyně daruje obdarované nemovitost uvedenou v čl. I. této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi dle dnešního stavu do jejího výlučného vlastnictví.
Obdarovaná tento dar přijímá a nabývá do svého výlučného vlastnictví.

III.

  1. Vlastnického práva k převáděné nemovitosti nabude obdarovaná vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, právní účinky vkladu nastávají k okamžiku, kdy návrh na vklad došel příslušnému katastrálnímu úřadu; přičemž smluvní strany jsou svými smluvními projevy vázány do doby zápisu vlastnického práva pro kupující.
  2. K předání nemovitosti dojde dnem zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí.


IV.

 

  1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich každý účastník této smlouvy obdrží jedno vyhotovení, zbývající bude podáno spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu. 
  2. Smluvní strany prohlašují, že shora uvedená ujednání jsou veškerými ujednáními, která v souvislosti s koupí učinily, a že neučinily žádná vedlejší ujednání při této kupní smlouvě, která by v ní nebyla obsažena.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že její obsah plně odpovídá jejich pravé vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

 


V Brně dne 8. 2. 2019


Dárkyně:


Obdarovaná:

 

Zdroj:

Pro AZ RODINA.cz zpracovala JUDr. Romana Lužná, www.advokatka.net www.nemovitosti-online.net Advokátka se specializací na rodinné právo, právo nemovitostí a vymáhání pohledávek.

Zveřejněno 12.2.2019, aktualizace 21.2.2019

Romana_lužná_400_thumb
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359