Animace-eon

HLEDÁTE JESLE PRO SVÉ DÍTĚ? JEŠTĚ SVÉ ROZHODNUTÍ ZVAŽTE...

Autor: PhDr. Eva Labusová

V říjnu 2005 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí dokument nazvaný Národní koncepce rodinné politiky. Jeho cílem je posílit pozici rodiny v české společnosti a hledat řešení pro palčivý problém dnešních rodičů zvaný "slaďování" neboli současné zvládání profesních a rodičovských povinností. Dokument vyvolal diskusi, která se dotkla i problematiky institucionální výchovy nejmenších dětí, a zejména znovuzavádění jeslí v širším měřítku.

Trend doby: rovné příležitosti žen a mužů

Současná česká společnost dává najevo převažující zájem o rodinný model dvou vydělávajících a dvou pečujících rodičů. Otec i matka, kteří prošli stejnou šancí na vzdělání, mají mít i rovné šance při společenském uplatnění. Svůj čas a své síly by oba měli rovnoměrně rozdělovat mezi rodinu a pracoviště.

Existují státy, kde se osobám pečujícím o děti vychází vstříc. Vedle vzájemné dohody rodičům při "slaďování" významně napomáhá přístup zaměstnavatelů, kteří nabízejí např. zkrácené či sdílené úvazky, otvírají dětské koutky či školky přímo ve firmách a usnadňují mimořádné situace (např. v době nemoci dítěte nebo o prázdninách). Podobné výdobytky v ČR zatím příliš nefungují. Sociologická šetření potvrzují, že péče o děti a domácnost u nás i nadále leží převážně na bedrech matek, které jsou z toho důvodu na pracovním trhu znevýhodněny.

Spor o jesle

Známou veřejnou obhájkyní jeslí je Michaela Marksová-Tominová, ředitelka odboru rodinné politiky při MPSV. Domnívá se, že mnoho pracujících rodičů by fungující síť jeslí ocenilo. Jako příklad uvádí Německo: "Dokud je tam v zařízeních pro celodenní péči do tří let místo jen pro jedno dítě z pěti, je pochopitelné, že ženy ve volbě mezi kariérou a dětmi programově volí bezdětnost. A naopak v zemích, kde je hlídání zajištěno, se rodí dětí více," tvrdí paní Marksová-Tominová. Její názory mají celou řadu odpůrců, k nimž patří nejen konzervativněji smýšlející politici a rodiče, ale také dětští psychologové.

"Jsme snahou o plošnou rehabilitaci jeslí znepokojeni," říká Jaroslav Šturma, předseda Českomoravské psychologické společnosti a známý pokračovatel díla Zdeňka Matějčka. "Nová koncepce rodinné politiky nemůže upřednostňovat zájmy dospělých na úkor potřeb dětí. Dospělí lidé mohou své potřeby naplnit s odkladem, ale specifické potřeby dětí jsou v nejútlejším věku života neodkladné, a pokud dojde k zanedbání, náprava je jen těžko možná. Návrat k četnějšímu institucionálnímu hlídání kojenců a batolat by byl v rozporu s poznatky vývojové psychologie, která zdůrazňuje důležitost kvality první sociální vazby dítěte na hlavní pečující osobu, nejčastěji na matku. Pokud dojde k narušení této vazby, následky si dítě nese po celý život. Jesle mají samozřejmě ve společnosti své místo, ale je nutné zdůrazňovat, že jde o nouzové, a nikoliv o standardní řešení." Podpora slučitelnosti rodiny a zaměstnání může mít i jinou formu než tu, kterou razí skalní zastánci rovných příležitostí. Jde o tzv. následnou slučitelnost, kdy stát podporuje rodičovskou péči o malé děti do tří až čtyř let a současně vytváří opatření pro snadný návrat osob pečujících o děti do zaměstnání.

Potřeby a úkoly raného věku

Psycholožka Lenka Šulová z katedry psychologie při FFUK Praha se výše nastíněným otazníkům věnuje dlouhodobě. Napsala knihu "Raný psychický vývoj dítěte" a její názory jsou podloženy bohatou výzkumnou prací. Má pochopení pro ženy, které vedle mateřství touží po uplatnění v profesi, a přesto zdůrazňuje, že dětem do tří let věku prospívá, mohou-li zůstat v rodinném prostředí: "V raném věku dítě není nastaveno na soužití v kolektivu a individuální péče vede k uspokojivějším výsledkům. Důležitým úkolem kojeneckého a batolecího období je zabydlení se ve vlastním těle. Dítě se učí ovládat hrubou i jemnou motoriku a má-li svého individuálního pečovatele, dostává se mu více podnětů. Rychleji se rozvíjí v oblasti hygienických dovedností a praktické sebeobsluhy…

Zbytek textu na:
http://www.evalabusova.cz/clanky/hledate_jesle.htm

Zdroj:
časopis MIMINKO, 2006 - www.casopis-miminko.cz

11485086
Banner_flexikurz