Nacházíte se zde: AZ rodina » GDPR

PROHLÁŠENÍ AZRODINA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste návštěvníkem webu www.azrodina.cz (dále jen „AZrodina“), svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Zde se můžete seznámit s tím, jak ochranu osobních údajů zajišťujeme, se zásadami a právy, která máte v souvislosti s ochranou osobních údajů.

SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Renáta Konopíková, IČ: 68398913, se sídlem v Praze 8 - Kobylisích, Pod Náměstím 132/6
E-mail: info@azrodina.cz

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klademe důraz na to, aby návštěvníci stránek AZrodina byli s provozem webu spokojeni ve všech směrech. Získáme-li Vaše osobní údaje, dbáme při nakládání s nimi na dodržování všech bezpečnostních opatření v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pojem „osobní údaje“ znamená veškeré informace, které se Vás týkají a prostřednictvím nichž je možné Vás identifikovat, a to buď jedinou informací, nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. AZrodina shromažďuje pouze obecné a organizační osobní údaje, a to Vaše jméno, příjmení, telefon či e-mail a poštovní adresu, pokud nám je poskytnete.

ZDROJE INFORMACÍ

Veškeré informace, které o Vás zpracováváme, jsou osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, například v rámci soutěží na webových stránkách nebo v rámci poradny.

POUŽITÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné, a proto s nimi zacházíme opatrně. K ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození používáme náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření.

Všechny osobní údaje používáme jen v nezbytném rozsahu a výhradně k účelu, o kterém jste předem informováni. K Vašim osobním údajům má přístup jen Správce a případně úzký okruh spolupracovníků. Tyto osoby jsou důkladně proškoleny, jak zacházet s osobními údaji, aby byla zachována důvěrnost Vašich osobních údajů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, získáváme za účelem plnění smluvních povinností, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Osobní údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou bez Vašeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy a v souladu se zákonem o archivaci. Archivační doba se liší podle typu zpracovávaných osobních údajů. AZrodina archivuje osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu.

Osobní údaje, které byly poskytnuty za účelem účasti v soutěži, pořádané AZrodina, likvidujeme do 6 měsíců od ukončení soutěže.

Osobní údaje, které byly poskytnuty při zasílání dotazu do poradny, likvidujeme do 1 roku od zveřejnění odpovědi na dotaz.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Při zpracovávání osobních údajů dbáme na to, aby byly dodrženy veškeré zásady vycházející z Nařízení, osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.

Právo na přístup
Pokud Vaše osobní údaje z jakéhokoliv důvodu zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, které o Vás zpracováváme, o plánované době, po kterou budeme informace zpracovávat, případně o kritériích ke stanovení této doby, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, případně omezení jejich zpracování a také o existenci práva vznést proti zpracování námitku, o právu podat stížnost u dozorového úřadu a také o případných zdrojích osobních údajů. Pokud obdržíme Vaši žádost a dostatek údajů k ověření Vaší totožnosti, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás máme k dispozici a na které máte podle platných zákonů nárok.

Právo na opravu
Máte právo na to, abychom Vaše nepřesné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili, a s přihlédnutím k účelům zpracování též právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz
Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvoláte-li souhlas, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovali a další důvod pro jejich zpracovávání neexistuje, vznesete-li námitky proti zpracování, přičemž neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, zpracovali-li jsme Vaše osobní údaje protiprávně, nebo pokud musí být osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo v právu ČR, ledaže je zpracování nezbytné pro legitimní účel stanovený Nařízením.

Právo na omezení zpracování
Dále máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů (v takovém případě lze zpracování omezit na dobu, než přesnost Vašich osobních údajů ověříme), zpracování je protiprávní a Vy nežádáte výmaz, nýbrž jen omezení zpracování, my už je nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo vznést námitku
Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a které zpracováváme z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu. V případě, že neprokážeme naše oprávněné zájmy, nebudeme již nadále Vaše osobní údaje zpracovávat. V případě vznesení námitky proti zpracovávání osobních údajů v rámci přímého marketingu nebudeme Vaše osobní údaje již nadále zpracovávat bez dalšího.

Žádost
Můžete nám kdykoli napsat žádost o opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaši žádost zvážíme a podle potřeby Vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
V případě, že se domníváte, že z naší strany došlo k porušení Vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým byl v ČR v souladu s Nařízením stanoven Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627.

ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU MARKETINGOVÝCH SDĚLENÍ

Všechna naše marketingová sdělení obsahují snadný způsob, jak zastavit zasílání budoucích sdělení, např. odkaz k odhlášení.

Pokud se chcete ze zasílání marketingových sdělení odhlásit, můžete k tomu použít odkaz v přijaté zprávě nebo se na nás můžete obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže, případně prostřednictvím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Upozornění: pokud se rozhodnete odhlásit se z odběru marketingových sdělení, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, nicméně existuje-li některý další důvod pro zpracovávání popsaný výše, budeme i nadále v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359